สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

account_tree

Project Tree

แผนงาน สนส.(แผนงาน ปี 2010)
Matching Model ควนเนียง (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2020)
Matching Model โคกสะตอ (กิจกรรม 8/8)(โครงการ ปี 2020)
Matching Model ดอนรัก (กิจกรรม 7/7)(โครงการ ปี 2020)
Matching Model ตันหยงลุโละ (กิจกรรม 18/24)(โครงการ ปี 2020)
Matching Model ตำบลบางปู (กิจกรรม 19/24)(โครงการ ปี 2020)
Matching Model ท่ากำชำ (กิจกรรม 4/4)(โครงการ ปี 2020)
Matching Model บางกล่ำ (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2020)
Matching Model บางตาวา (กิจกรรม 10/14)(โครงการ ปี 2020)
Matching Model รูสะมิแล (กิจกรรม 5/5)(โครงการ ปี 2020)
Matching Model สาวอ (กิจกรรม 5/6)(โครงการ ปี 2020)
Matching Model เอราวัณ (กิจกรรม 13/17)(โครงการ ปี 2020)
งานบริหาร สำนักงาน (สจรส.ม.อ.) ปี 63 (กิจกรรม 0/2)(โครงการ ปี 2020)
ทดลองใช้งานบันทึกโครงการ (ลินลี่) (กิจกรรม 1/1)(โครงการ ปี 2024)
แผนงานกลาง(แผนงาน ปี 2016)
งานบริหารจัดการกลาง ศวสต. ปี1 (กิจกรรม 14/0)(โครงการ ปี 2016)
งานบริหารจัดการกลาง ศวสต. ปี 2 (กิจกรรม 10/1)(โครงการ ปี 2017)
แผนงานโซนใต้กลาง(แผนงาน ปี 2016)
แผนงานโซนใต้บน(แผนงาน ปี 2016)
แผนงานกลางโซนใต้บน (กิจกรรม 5/0)(โครงการ ปี 2016)
แผนงานกลางโซนใต้บน (กิจกรรม 30/0)(โครงการ ปี 2017)
แผนงานโซนใต้ล่าง(แผนงาน ปี 2016)
แผนงานกลางโซนใต้ล่าง (กิจกรรม 9/0)(โครงการ ปี 2016)
แผนงานกลางโซนใต้อันดามัน (กิจกรรม 15/0)(โครงการ ปี 2016)
แผนงานกลางโซนอันดามัน (กิจกรรม 14/0)(โครงการ ปี 2017)
ระบบหนุนเสริมนโยบาย (กิจกรรม 9/0)(โครงการ ปี 2016)
แผนงานกลางระบบหนุนเสริม (กิจกรรม 4/0)(โครงการ ปี 2017)
แผนงานสนับสนุน(แผนงาน ปี 2016)
ระบบติดตามประเมินผล (กิจกรรม 7/0)(โครงการ ปี 2016)
แผนงานสร้างสุข(แผนงาน ปี 2016)
งานสร้างสุข ปี59 (กิจกรรม 44/0)(โครงการ ปี 2016)
แผนงานสื่อ(แผนงาน ปี 2016)
เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.กระบี่ (กิจกรรม 28/0)(โครงการ ปี 2017)
เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ชุมพร (กิจกรรม 10/0)(โครงการ ปี 2017)
เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ตรัง (กิจกรรม 1/0)(โครงการ ปี 2017)
เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.พังงา (กิจกรรม 14/0)(โครงการ ปี 2017)
เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.พัทลุง (กิจกรรม 13/0)(โครงการ ปี 2017)
เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.สงขลา (กิจกรรม 12/0)(โครงการ ปี 2017)
พัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะ (กิจกรรม 86/43)(โครงการ ปี 2017)
แผนงานอื่น ๆ(แผนงาน ปี 2016)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล (กิจกรรม 16/0)(โครงการ ปี 2016)
เด็กไทยแก้มใส (กิจกรรม 31/0)(โครงการ ปี 2016)
ภาคใต้สร้างสุข วิถี New Normal (กิจกรรม 0/29)(โครงการ ปี 2020)
ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2020)
ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2020)
การท่องเที่ยวโดยชุมชน(ชุดโครงการ ปี 2020)
งานกลาง การท่องเที่ยวโดยชุมชน (กิจกรรม 11/11)(โครงการ ปี 2020)
ชุมชนบ่อหิน จังหวัดตรัง (กิจกรรม 4/4)(โครงการ ปี 2020)
ชุมชนบ้านกมลา จังหวัดภูเก็ต (กิจกรรม 4/4)(โครงการ ปี 2020)
ชุมชนบ้านถ้ำเสือ จังหวัดกระบี่ (กิจกรรม 3/3)(โครงการ ปี 2020)
ชุมชนบ้านนาตีน จังหวัดกระบี่ (กิจกรรม 4/4)(โครงการ ปี 2020)
ชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก จังหวัดสตูล (กิจกรรม 4/4)(โครงการ ปี 2020)
ชุมชนม่วงกลวง จังหวัดระนอง (กิจกรรม 3/3)(โครงการ ปี 2020)
กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.มะนัง จ.สตูล (กิจกรรม 5/5)(โครงการ ปี 2020)
กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.เมือง จ.ชุมพร (กิจกรรม 2/2)(โครงการ ปี 2020)
กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา (กิจกรรม 4/8)(โครงการ ปี 2021)
งานกลาง การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2020)
หลักสูตรการติดตามประเมินผล (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2020)
งานประเมินผลภายใน(ชุดโครงการ ปี 2020)
งานกลาง งานประเมินผลภายใน (กิจกรรม 14/13)(โครงการ ปี 2020)
ประเมินผลภายใน งานสื่อสาธารณะ (กิจกรรม 0/4)(โครงการ ปี 2020)
งานสื่อสาธารณะ(ชุดโครงการ ปี 2020)
งานกลาง งานสื่อสาธารณะ (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2020)
ตำบลบูรณาการระบบอาหาร(ชุดโครงการ ปี 2020)
งานกลาง ตำบลบูรณาการระบบอาหาร (กิจกรรม 3/3)(โครงการ ปี 2020)
ตำบลบูรณาการระบบอาหาร ชุมพร (กิจกรรม 2/6)(โครงการ ปี 2020)
ตำบลบูรณาการระบบอาหาร นราธิวาส (กิจกรรม 3/3)(โครงการ ปี 2020)
พืชร่วมยาง(ชุดโครงการ ปี 2020)
งานกลาง พืชร่วมยาง (กิจกรรม 1/1)(โครงการ ปี 2020)
พืชร่วมยาง ชุมพร (กิจกรรม 9/10)(โครงการ ปี 2020)
พืชร่วมยาง นครศรีธรรมราช (กิจกรรม 6/8)(โครงการ ปี 2020)
พืชร่วมยาง นราธิวาส (กิจกรรม 5/7)(โครงการ ปี 2020)
พืชร่วมยาง ระนอง (กิจกรรม 7/10)(โครงการ ปี 2020)
กองทุนจังหวัดตรัง (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2022)
กองทุนจังหวัดภูเก็ต (กิจกรรม 37/38)(โครงการ ปี 2022)
งานประเมินกองทุนจังหวัดภูเก็ต (กิจกรรม 32/32)(โครงการ ปี 2022)
งานประเมินอำเภอเมือง กระบี่ (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2022)
งานประเมินอำเภอเมือง พัทลุง (กิจกรรม 11/11)(โครงการ ปี 2022)
งานสื่อกองทุนจังหวัดภูเก็ต (กิจกรรม 1/1)(โครงการ ปี 2022)
งานสื่ออำเภอเมือง กระบี่ (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2022)
งานสื่ออำเภอเมือง พัทลุง (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2022)
อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (กิจกรรม 7/8)(โครงการ ปี 2022)
อำเภอพระพรหม สุราษฎร์ธานี (กิจกรรม 5/6)(โครงการ ปี 2022)
อำเภอเมือง พัทลุง (กิจกรรม 10/10)(โครงการ ปี 2022)
มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ (กิจกรรม 7/11)(โครงการ ปี 2022)
เกษตรกรรมยั่งยืน (กิจกรรม 24/28)(โครงการ ปี 2022)
ชุมชนสีเขียว (กิจกรรม 31/36)(โครงการ ปี 2022)
นโยบายสวนยางยั่งยืน (กิจกรรม 26/26)(โครงการ ปี 2022)
มะรุ่ยแห่งความสุข จ.พังงา (กิจกรรม 1/3)(โครงการ ปี 2024)
ศาลาด่านโมเดล (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2024)
กลไกกองทุนอำเภอเกาะลันตา (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2024)
กองทุนสุขภาพจังหวัดภูเก็ต (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2024)
กองทุนสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กิจกรรม 2/2)(โครงการ ปี 2024)
เกษตรกรรมยั่งยืน (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2024)
ชุมชนสีเขียว (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2024)
งานสื่อสาร ศวนส ปี 2567 (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2024)
ประเด็นการสื่อสาร 2567 (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2024)
โครงการชุมชนนวัตกรรม(ชุดโครงการ ปี 2019)
หัวลำภูหมู่บ้านจัดการตนเอง (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2014)
ผังฟาร์มลดรายจ่ายที่บ้านทรายขาว (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2015)
การพัฒนาเมืองผู้สูงอายุ (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2018)
รูปแบบเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2018)
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2018)
การจัดการเครือข่ายวิจัย (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2019)
นวัตกรรมเกษตร (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2019)
พี่อ่านคล่องน้องอ่านได้ (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2019)
มช (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2019)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2019)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สะอาดใส (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2019)
A (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2020)
เลี้ยงกบ (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2022)
โครงการอาสาประชารัฐ(ชุดโครงการ ปี 2020)
ค่ายนาฏศิลป์ดนตรีอาสาพัฒนาชุมชน (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2014)
ค่ายนาฏศิลป์สู่ชุมชน (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2014)
การบูรณาการระบบอาหารตำบลควนรู (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2016)
ดนตรี-นาฏศิลป์สู่ชุมชน (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2016)
นาฏศิลป์สำหรับผู้สูงวัย (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2016)
ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2016)
1คณะ1โมเดล คณะสหเวชศาสตร์ (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2017)
kuhg (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2017)
โครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2017)
เมืองสีเขียวอย่างยั่งยืน (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2017)
อบรมยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2017)
OTOP นวัตวิถี (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2018)
โครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2018)
โครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2018)
โครงการทดสอบในพื้นที่ (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2018)
โครงการรักษ์ชุมชน คนไทยพวน (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2018)
มหาวิทยาลัยประชาชน (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2018)
otop product champion (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2019)
Start up Plus A จังหวัดฉะเชิงเทรา (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2019)
Start up Plus A จังหวัดชลบุรี (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2019)
Start up Plus A จังหวัดระยอง (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2019)
test (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2019)
กฎหมายเพื่อความเข้มแข้งของชุมชน (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2019)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2019)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2019)
โครงการค่าย Digital Media Workshop ครั้งที่ 9 (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2019)
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2019)
โครงการรักษ์ชุมชน คนไทยพวน (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2019)
โครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน (2560-2562) (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2019)
โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2019)
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2019)
บัญชีครัวเรือน (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2019)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2019)
มหาวิทยาลัยประชาชน (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2019)
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2019)
การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2020)
โครงการชุมชนรักษ์น้ำ (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2020)
โครงการบริการวิชาการ (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2020)
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2020)
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2020)
ทดสอบ (กิจกรรม 1/1)(โครงการ ปี 2020)
กีฬาสร้างสุขภาพร่างกาย (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2021)
งานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดกระบี่ (กิจกรรม 0/16)(โครงการ ปี 2023)
งานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดชุมพร (กิจกรรม 2/10)(โครงการ ปี 2023)
งานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดตรัง (กิจกรรม 0/14)(โครงการ ปี 2023)
งานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดนราธิวาส (กิจกรรม 1/13)(โครงการ ปี 2023)
งานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดปัตตานี (กิจกรรม 2/15)(โครงการ ปี 2023)
งานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดพังงา (กิจกรรม 0/15)(โครงการ ปี 2023)
งานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดภูเก็ต (กิจกรรม 0/19)(โครงการ ปี 2023)
งานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดยะลา (กิจกรรม 0/15)(โครงการ ปี 2023)
งานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดระนอง (กิจกรรม 0/14)(โครงการ ปี 2023)
งานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดสงขลา (กิจกรรม 0/13)(โครงการ ปี 2023)
งานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดสตูล (กิจกรรม 4/19)(โครงการ ปี 2023)
สมัชชาสร้างสุขจังหวัดพัทลุง (กิจกรรม 0/15)(โครงการ ปี 2023)
ทดลองใช้งานบันทึกโครงการ (กิจกรรม 1/1)(โครงการ ปี 2022)
การดูแลรถออฟฟิศ สนส. (กิจกรรม 5/14)(โครงการ ปี 2024)