สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ งานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดสงขลา
ภายใต้โครงการ โครงการการยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุขประจำปี พ.ศ. 2566
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2566
งบประมาณ 220,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66
1 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัด ปี 2566(1 ม.ค. 2566-28 ก.พ. 2566) 35,500.00                  
2 ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน(1 ม.ค. 2566-30 ก.ย. 2566) 10,000.00                  
3 ค่าบริหารจัดการ(1 ม.ค. 2566-30 ก.ย. 2566) 19,900.00                  
4 จัดเวทีวิเคราะห์ภาคีเครือข่ายและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย(1 ก.พ. 2566-30 เม.ย. 2566) 42,500.00                  
5 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้(1 มี.ค. 2566-31 ก.ค. 2566) 42,500.00                  
6 จัดงานวันพลเมืองสงขลา ปี 2566(1 ก.ย. 2566-30 ก.ย. 2566) 69,600.00                  
รวม 220,000.00
1 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัด ปี 2566 กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 35,500.00 0 0.00
1 ม.ค. 66 - 28 ก.พ. 66 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัด ปี 2566 0 35,500.00 -
2 ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 10,000.00 0 0.00
1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย. 66 ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน 0 10,000.00 -
3 ค่าบริหารจัดการ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 19,900.00 0 0.00
1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย. 66 ค่าบริหารจัดการโครงการ 0 9,900.00 -
1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย. 66 ค่าธรรมเนียมองค์กร 0 10,000.00 -
4 จัดเวทีวิเคราะห์ภาคีเครือข่ายและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 42,500.00 0 0.00
1 ก.พ. 66 - 30 เม.ย. 66 จัดเวทีวิเคราะห์ภาคีเครือข่ายและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 0 42,500.00 -
5 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 42,500.00 0 0.00
1 มี.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 0 42,500.00 -
6 จัดงานวันพลเมืองสงขลา ปี 2566 กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 69,600.00 0 0.00
1 - 30 ก.ย. 66 จัดงานวันพลเมืองสงขลา ปี 2566 0 69,600.00 -

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2566 11:13 น.