สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ศวนส.)

ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

@15 ก.พ. 66 10:41
สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ในประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์(ด้านอาหารปลอดภัย) สู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุข และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างกระบวนการเรียนรู

หัวข้อทั้งหมด