สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ งานสื่อสาร กองทุนสุขภาพ (รวม 3 อำเภอ)
ภายใต้โครงการ ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ 65-00336
วันที่อนุมัติ 1 พฤษภาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2566
งบประมาณ 0.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราช
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอานนท์ มีศรี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 080-6267805
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ for_my_mine@hotmail.com
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวซูวารี มอซู
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 50,000.00
รวมงบประมาณ 50,000.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (50,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (0.00 บาท)

stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 65มิ.ย. 65ก.ค. 65ส.ค. 65ก.ย. 65ต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66ต.ค. 66
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการออกแบบและวางแผนเพื่อการสื่อสาร(1 ก.ค. 2565-31 ต.ค. 2565) 31,900.00                                    
2 ผลิตงานสื่อสารเพื่อสนับสนุนงานขับเคลื่อน Onair , Online , Onground(1 ก.ค. 2565-31 ต.ค. 2565) 12,400.00                                    
3 อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(31 ส.ค. 2565-31 ส.ค. 2565) 0.00                                    
4 อำเภอเมืองพัทลุง(31 ส.ค. 2565-31 ส.ค. 2565) 0.00                                    
5 อำเภอเมืองกระบี่(31 ส.ค. 2565-31 ส.ค. 2565) 0.00                                    
รวม 44,300.00
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการออกแบบและวางแผนเพื่อการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 29 31,900.00 5 31,310.00
16 พ.ย. 65 ประชุมหารือคณะทำงานขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ 4 2,500.00 2,400.00
21 ธ.ค. 65 Kick off ขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ กลไกอำเภอ พชอ. เชื่อมโยงกองทุนตำบล 7 6,100.00 6,070.00
20 ม.ค. 66 ประชุมร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อน พชอ. เสนอแนวทางการดำเนินงานสื่อสารเพื่อสนับสนุนงานขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ 5 6,500.00 6,380.00
29 มี.ค. 66 พัฒนาศักยภาพและขยายเครือข่ายสื่อสร้างสุขประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ 6 9,800.00 9,550.00
31 มี.ค. 66 ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปแผนการดำเนินงานสื่อสาร 7 7,000.00 6,910.00
2 ผลิตงานสื่อสารเพื่อสนับสนุนงานขับเคลื่อน Onair , Online , Onground กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 13 12,400.00 3 12,220.00
19 พ.ย. 65 เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร ฟังเสียงประชาชน “ราคายาง ” ตกต่ำ วิกฤตินี้ ชาวสวนจะอยู่รอดอย่างไร “พืชร่วมยาง” พยุงชีพต่อชีวิตให้รอดพ้นอีกนานแค่ไหน ใคร?จะช่วย 5 5,000.00 4,860.00
22 ก.พ. 66 เวทีสื่อสารสาธารณะ “สื่อให้ปังต้องให้โดน ด้วยพลัง 5 ตัวจี๊ด 3 2,500.00 2,500.00
9 มี.ค. 66 เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร ฟังเสียงประชาชน ภาคใต้แห่งความสุขกับข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ 5 4,900.00 4,860.00
3 อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0
4 อำเภอเมืองพัทลุง กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0
5 อำเภอเมืองกระบี่ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2565 18:12 น.