สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

About us

by Little Bear @8 มิ.ย. 59 12:13 ( IP : 172...227 )

โครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ ( ศวสต.) เป็นความร่วมมือระหว่าง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

               
ผู้ผิดชอบโครงการ :
  ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ  ผอ. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
                       
ที่ปรึกษา :
1. ประธานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
2. เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
4. นายกองค์การบริหารจังหวัดสงขลา
5. ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 12

                                           
คณะทำงาน :
1. นพ.ยอร์น จิระนคร สาธารณสุขนิเทศเขต 12
2. ผศ.ดร.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผอ.สปสช.เขต12
3. ทวีสา เครือแพ ผอ.สปสช.เขต11
4. สุทธิพงศ์  วสุโสภาพล ผช.เลขา สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
5. เสริมพันธ์ นิลละออง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สงขลา
6. ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
7. ดร.สุกรี  หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จ.ปัตตานี
8. ไพฑูรย์ ทองสม มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.พัทลุง
9. ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม ผู้ชำนาญการพิเศษ ศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนใต้
10. สมบูรณ์ อัพภาสกิจ  ผู้ประสานงานสกว.ภาคใต้
11. รศ.ดร.จิรเนาว์ ทัศศรี  สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
12. ดร.กุลฑัต หงส์ชยางกูร สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 
13. ดร.ซอฟิยะห์ นิมะ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
14. ทวีวัฒน์  เครือสา  ประชาสังคมจังหวัดชุมพร
15.  อานนท์  มีศรี  สื่อมวลชน ทีวีลิกอร์ นครศรีธรรมราช

                 
ผู้ประสานงาน :โทรศัพท์
ดร. เพ็ญ สุขมาก 089-5951811
นส.ซูวารี  มอซู  081-5415227