สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วิเคราะห์

โครงการปีนี้20โครงการ​
โครงการปีที่แล้ว32โครงการ​
โครงการทั้งหมด959โครงการ​
2556 1 350000.00
2557 10 810000.00
2558 8 1370000.00
2559 51 23736147.28
2560 128 21638879.00
2561 92 26182120.00
2562 299 91837765.50
2563 223 74794917.00
2564 41 10540000.00
2565 54 47994772.00
2566 32 26660000.00
2567 20 0.00