สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามพื้นที่

พื้นที่ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
ไม่ระบุจังหวัด 9,864,834.00 502,899.00 15,426,556.60 334,744.00 24,862.00 1,305,550.55 27,459,446.15 24,191,089.00 114%
จังหวัดกระบี่ 207,100.00 70,420.00 366,468.50 5,300.00 4,500.00 27,000.00 680,788.50 652,271.00 104%
จังหวัดขอนแก่น 80,800.00 0.00 215,652.00 3,504.00 0.00 2,097.00 302,053.00 610,000.00 50%
จังหวัดชัยภูมิ 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 100%
จังหวัดชุมพร 87,800.00 23,012.00 479,522.00 8,208.00 0.00 14,000.00 612,542.00 1,302,000.00 47%
จังหวัดตรัง 194,300.00 30,500.00 267,893.00 3,659.00 0.00 0.00 496,352.00 520,000.00 95%
จังหวัดนครราชสีมา 64,700.00 0.00 386,697.00 14,679.00 148.00 0.00 466,224.00 655,000.00 71%
จังหวัดนครศรีธรรมราช 284,700.00 50,900.00 820,446.00 49,097.00 0.00 1,100.00 1,206,243.00 1,575,850.00 77%
จังหวัดนครสวรรค์ 175,000.00 0.00 158,426.00 1,970.00 0.00 61,258.00 396,654.00 655,000.00 61%
จังหวัดนราธิวาส 39,300.00 5,000.00 295,848.00 6,832.00 2,304.00 0.00 349,284.00 961,920.00 36%
จังหวัดปัตตานี 215,118.00 100,750.00 1,373,913.00 41,462.00 1,362.00 0.00 1,732,605.00 3,345,850.00 52%
จังหวัดพังงา 321,900.00 73,613.00 411,885.00 73,194.00 34,841.00 138,229.00 1,053,662.00 1,135,750.00 93%
จังหวัดพัทลุง 326,600.00 4,000.00 454,467.00 56,981.00 202.00 52,000.00 894,250.00 1,101,960.00 81%
จังหวัดภูเก็ต 26,700.00 2,800.00 75,000.00 3,000.00 0.00 0.00 107,500.00 100,000.00 108%
จังหวัดระนอง 90,340.00 37,500.00 306,277.00 2,840.00 0.00 0.00 436,957.00 905,400.00 48%
จังหวัดระยอง 151,000.00 14,700.00 129,710.00 900.00 19,426.00 79,950.00 395,686.00 1,130,000.00 35%
จังหวัดราชบุรี 30,000.00 0.00 28,993.00 1,867.00 79.00 0.00 60,939.00 1,040,000.00 6%
จังหวัดสงขลา 553,574.00 834,950.00 10,252,457.28 1,180,631.50 7,011.00 45,767.50 12,874,391.28 13,709,995.50 94%
จังหวัดสตูล 39,300.00 47,455.00 192,755.00 47,519.55 0.00 4,800.45 331,830.00 330,928.00 100%
จังหวัดสระบุรี 104,100.00 0.00 279,939.00 7,583.00 10,546.00 0.00 402,168.00 1,010,000.00 40%
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 404,200.00 22,000.00 1,270,180.00 46,355.00 30,281.00 2,220.00 1,775,236.00 1,760,000.00 101%
จังหวัดอุดรธานี 107,400.00 0.00 557,093.00 27,111.00 768.00 148.00 692,520.00 940,000.00 74%
รวม 13,368,776.00 1,820,509.00 33,750,178.38 1,917,437.05 136,330.00 1,734,120.50 52,727,350.93 57,633,033.50 91%
สัดส่วน(%) 25% 3% 64% 4% 0% 3% 100%