สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามพื้นที่

พื้นที่ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
ไม่ระบุจังหวัด 18,972,629.00 2,005,310.53 39,950,954.07 2,313,548.08 172,271.00 2,967,020.24 66,381,732.92 101,889,005.50 65%
จังหวัดกระบี่ 90,150.00 4,000.00 198,417.00 2,951.00 0.00 16,329.00 311,847.00 0.00 INF%
จังหวัดชุมพร 15,300.00 0.00 51,720.00 0.00 0.00 0.00 67,020.00 80,000.00 84%
จังหวัดนครศรีธรรมราช 13,500.00 1,500.00 70,560.00 2,240.00 0.00 0.00 87,800.00 100,000.00 88%
จังหวัดนราธิวาส 1,000.00 0.00 5,850.00 74,150.00 50,320.00 0.00 131,320.00 180,000.00 73%
จังหวัดปัตตานี 0.00 25,850.00 112,450.00 99,450.00 0.00 0.00 237,750.00 440,000.00 54%
จังหวัดพังงา 10,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 INF%
จังหวัดภูเก็ต 67,500.00 1,000.00 141,908.00 900.00 0.00 0.00 211,308.00 10,000,000.00 2%
จังหวัดยะลา 7,600.00 8,200.00 0.00 63,700.00 0.00 500.00 80,000.00 80,000.00 100%
จังหวัดสงขลา 54,300.00 18,500.00 14,550.00 5,250.00 0.00 0.00 92,600.00 120,000.00 77%
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 42,600.00 0.00 16,964.00 0.00 0.00 0.00 59,564.00 75,000.00 79%
รวม 19,274,579.00 2,094,360.53 40,563,373.07 2,562,189.08 222,591.00 2,983,849.24 67,700,941.92 112,964,005.50 60%
สัดส่วน(%) 28% 3% 60% 4% 0% 4% 100%