สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามพื้นที่

พื้นที่ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
ไม่ระบุจังหวัด 18,676,229.00 1,956,980.53 39,336,170.08 2,297,750.08 171,421.00 2,919,590.24 65,358,140.93 95,689,005.50 68%
จังหวัดนครศรีธรรมราช 13,500.00 1,500.00 70,560.00 2,240.00 0.00 0.00 87,800.00 100,000.00 88%
จังหวัดนราธิวาส 0.00 0.00 5,850.00 74,150.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 100%
จังหวัดปัตตานี 0.00 0.00 112,450.00 99,450.00 0.00 0.00 211,900.00 240,000.00 88%
จังหวัดภูเก็ต 67,500.00 1,000.00 141,908.00 900.00 0.00 0.00 211,308.00 10,000,000.00 2%
จังหวัดยะลา 7,600.00 8,200.00 0.00 63,700.00 0.00 500.00 80,000.00 80,000.00 100%
จังหวัดสงขลา 54,300.00 18,500.00 14,550.00 5,250.00 0.00 0.00 92,600.00 120,000.00 77%
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 42,600.00 0.00 16,964.00 0.00 0.00 0.00 59,564.00 75,000.00 79%
รวม 18,861,729.00 1,986,180.53 39,698,452.08 2,543,440.08 171,421.00 2,920,090.24 66,181,312.93 106,384,005.50 62%
สัดส่วน(%) 29% 3% 60% 4% 0% 4% 100%