สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามพื้นที่

พื้นที่ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
ไม่ระบุจังหวัด 27,962,883.00 2,847,995.53 53,194,413.07 2,780,805.08 193,370.00 6,042,500.68 93,021,967.36 156,149,005.50 60%
จังหวัดกระบี่ 522,350.00 16,572.00 591,321.00 7,808.00 0.00 18,899.00 1,156,950.00 150,000.00 771%
จังหวัดชุมพร 26,800.00 22,500.00 114,540.00 0.00 0.00 0.00 163,840.00 80,000.00 205%
จังหวัดนครศรีธรรมราช 13,500.00 1,500.00 70,560.00 2,240.00 0.00 0.00 87,800.00 100,000.00 88%
จังหวัดนราธิวาส 1,000.00 0.00 5,850.00 74,150.00 50,320.00 0.00 131,320.00 180,000.00 73%
จังหวัดบุรีรัมย์ 65,888.00 0.00 48,769.00 130.00 172.00 0.00 114,959.00 200,000.00 57%
จังหวัดปัตตานี 0.00 25,850.00 112,450.00 99,450.00 0.00 0.00 237,750.00 440,000.00 54%
จังหวัดพังงา 90,800.00 30,000.00 33,308.00 539.00 0.00 9,998.00 164,645.00 0.00 INF%
จังหวัดพัทลุง 24,000.00 0.00 8,910.00 0.00 0.00 0.00 32,910.00 0.00 INF%
จังหวัดภูเก็ต 964,400.00 2,533,000.00 1,929,030.23 19,628.00 0.00 4,617,542.00 10,063,600.23 5,000,000.00 201%
จังหวัดยะลา 7,600.00 8,200.00 0.00 63,700.00 0.00 500.00 80,000.00 80,000.00 100%
จังหวัดสงขลา 54,300.00 18,500.00 14,550.00 5,250.00 0.00 0.00 92,600.00 120,000.00 77%
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 42,600.00 0.00 16,964.00 0.00 0.00 0.00 59,564.00 75,000.00 79%
รวม 29,776,121.00 5,504,117.53 56,140,665.30 3,053,700.08 243,862.00 10,689,439.68 105,407,905.59 162,574,005.50 65%
สัดส่วน(%) 28% 5% 53% 3% 0% 10% 100%