สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามพื้นที่

พื้นที่ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 0.00 0.00 18,150.00 61,850.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 100%
(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี 0.00 0.00 33,400.00 37,600.00 0.00 0.00 71,000.00 80,000.00 89%
(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.ยะรัง ต.ยะรัง จ.นราธิวาส 0.00 0.00 60,900.00 0.00 0.00 0.00 60,900.00 80,000.00 76%
รวม 0.00 0.00 112,450.00 99,450.00 0.00 0.00 211,900.00 240,000.00 88%
สัดส่วน(%) 0% 0% 53% 47% 0% 0% 100%