สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ การจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง
ภายใต้โครงการ แผนงานโซนใต้ล่าง
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ -
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2559 - 31 กรกฎาคม 2560
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.เพ็ญ สุขมาก
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.6360477504846,101.32381439209place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2559 31 ก.ค. 2560 1,500,000.00
รวมงบประมาณ 1,500,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

แผนงานการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤติความรุนแรง เป็นแผนงานที่ดำเนินงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย เป็นความร่วมมือกันระหว่าง สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.เขต 12) องค์การบริหารส่วนตำบล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องชุมชนสุขภาวะ ชุมชนเข้มเข็ง แก่แกนนำชุมชน และจิตอาสา สร้างกระบวนการเรียนรู้การจัดการฐานข้อมูล กระบวนการทำแผนชุมชน และการเขียนโครงการเพื่อแก้ปัญหาชุมชน สร้างระบบติดตามประเมินผล และระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของของแกนนำชุมชน เกิดกลุ่มแกนนำชุมชนและจิตอาสาที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการ และดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน เกิดระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

พัฒนาศักยภาพแกนนำจิตอาสา และหน่วยญาลันนันภายใต้โครงการ ญาลันนันบารูกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อพัฒนาโครงการเพื่อการจัดการสุขภาวะและดำเนินกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาในชุมชน

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของคน และสร้างมุมมองต่อเรื่องการสร้างเสริมสุขภาวะและสันติสุข

-เกิดกลุ่มแกนนำชุมชนและจิตอาสาที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการ และดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน -เกิดระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

2 สร้างกระบวนการเรียนรู้การจัดการฐานข้อมูล กระบวนการทำแผนชุมชน และการเขียนโครงการเพื่อแก้ปัญหาชุมชน

มีการการเขียนโครงการเพื่อแก้ปัญหาชุมชน เข้ามารับทุน สปสช

stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2559 15:52 น.