สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assignment
บันทึกกิจกรรม
ปรึกษาหารือการดำเนินงานาโครงการโซนใต้ล่าง ปี 60-6128 กรกฎาคม 2560
28
กรกฎาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมพัฒนาศักยภาพ เรื่อง "การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการดำเนินงานและการสรุปผล"10 กรกฎาคม 2560
10
กรกฎาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ โครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพตำบล

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • ให้ความรู้เรือ่งแนวทางการปฏิบัติการโครงการสุขภาวะในพื้นที่
 • ให้ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานโครงการ
 • แบ่งกลุ่มปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลโครงการ
 • นำเสนอ แลกเปลี่ยน ผลการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลโครงการ


circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สถานะโครงการที่ได้รับการพัฒนา
• ได้รับอนุมัติงบประมาณ6 โครงการ ( ได้รับงบและดำเนินกิจกรรมแล้ว 4 โครงการ รองบประมาณ 2 โครงการ) • รอพิจารณาจากคณะกรรมการ 3 โครงการ • รอปรับแก้โครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน 14 โครงการ • พื้นที่ไม่มีงบประมาณ 6 โครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 110 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย
 • ชุมชนที่เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพ
 • หน่วยญาลันนัน
 • พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล
 • เจ้าหน้าที่กองทุน อบต
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ชุมชนพัฒนาโครงการได้น้อยกว่าเป้าที่วางไว้ / แนวทางแก้ไขคือ ปรับแผนการพัฒนาศักยภาพ โดยสร้างทีมพี่เลี้ยงที่ประกอบด้วยตัวแทนหน่วยญาลันนันบารู ทีมพี่เลี้ยงกองทุน ฯ และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในพื้นที่
 • พัฒนาศักยภาพที่มพี่เลี้ยงเรื่องมุมมองต่อการจัดการสุขภาวะ และการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ถอดบทเรียนการดำเนินงานในพื้นที่
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโครงการฯ ร่วมกับกองทุนสุขภาพฯ16 พฤษภาคม 2560
16
พฤษภาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อปรับโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนสุขภาพตำบล

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • ดร.เพ็ญ สุขมาก ให้ความรู้เรืองการพัฒนาและการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะ
 • ภก.สมชาย ละอองพันธ์ ให้ความรู้เรื่อง ประเภทโครงการ กิจกรรม ที่สามารถขอการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบล
 • แบ่งกลุ่มปฏิบัติการโครงการตามรายหมู่บ้าน โดยมีพี่เลี้ยงกองทุน ฯ และเจ้าหน้าที่จาก อบต.ในพื้นที่ ประกอบเพื่อปรับแก้โครงการให้สมบูรณ์ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลเข้าระบบทางเวปไซต์กองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้ http://localfund.happynetwork.org/ โดย วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม  จังหวัดปัตตานี
  วันพุธที่ 17 พฤษภาคม    จังหวัดยะลา วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม  จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสงขลา
 • แลกเปลี่ยน อภิปราย ซักถาม จากโครงการที่ปรับแก้
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ชุมชนปรับโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ฯ ตามคำแนะนำของพี่เลี้ยงกองทุน ฯ และเจ้าหน้าที่จาก อบต.ในพื้นที่
 • บันทึกข้อมูลเข้าระบบทางเวปไซต์กองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้ http://localfund.happynetwork.org/ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนพิจารณาโครงการต่อไป
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 180 คน จากที่ตั้งไว้ 120 คน
ประกอบด้วย
 • ชุมชนที่พัฒนาโครงการ
 • หน่วยญาลันนัน
 • พี่เลี้ยงกองุทนสุขภาพตำบล
 • ตัวแทนจาก สปสช เขต 12
 • เจ้าหน้าที่กองทุน ฯ จาก อบต
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

สร้างระบบติดตามประเมินผล และระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของของแกนนำชุมชน15 พฤษภาคม 2560
15
พฤษภาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
วัตถุประสงค์

สร้างระบบฯ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

สร้างระบบติดตามประเมินผล และระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของของแกนนำชุมชน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีระบบติดตามประเมินผล และระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

-

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโครงการด้านสุขภาวะ28 กุมภาพันธ์ 2560
28
กุมภาพันธ์ 2560รายงานจากพื้นที่ โดย hsmiscac
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาโครงการด้านสุขภาวะของโครงการญาลันนันบารู

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ชี้แจงรายละเอียดแนวทาง กระบวนการในการจัดกิจกรรมกลุ่ม - ประเด็นปัญหาและการพัฒนาเพื่อการจัดทำโครงการ - หัวข้อสำคัญในการเขียนโครงการ : ที่มา วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม งบประมาณ และการติดตามประเมินผล - ประเภทโครงการ กิจกรรม ที่สามารถขอการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบล - แบ่งกลุ่มปฏิบัติการโครงการ ตามจังหวัด ได้แก่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา โดยมีพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบลคอยชี้แนะ และช่วยปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนสุขภาพตำบล - การแลกเปลี่ยน อภิปราย ซักถาม ชุมชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนด และเกณฑ์ต่าง ๆ ในการขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ฯ 

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • โครงการที่ชุมชนเขียน ได้รับการปรับแก้ตามคำแนะนำของพี่เลี้ยงกองทุน ฯ 
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 144 คน จากที่ตั้งไว้ 150 คน
ประกอบด้วย
 • ชุมชนที่พัฒนาโครงการ
 • หน่วยญาลันนัน
 • พี่เลี้ยงกองุทนสุขภาพตำบล
 • ตัวแทนจาก สปสช เขต 12
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

จัดประชุมการพัฒนาโครงการเพื่อการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุ่นแรง รุ่นที่ 218 มกราคม 2560
18
มกราคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย hsmiscac
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชุมชนเป้าหมายได้พัฒนาโครงการเพื่อการจัดการสุขภาวะ และสามารถขอทุนสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบล

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • ให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน
 • ให้ความรู้เรื่องการพัฒนาโครงการสุขภาวะ
 • แบ่งกลุ่มปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ
 • นำเสนอโครงการ
 • ให้ความรู้เรื่องแนวทางการขอรับงบประมาณกองทุนสุขภาพตำบลเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เรื่องการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน
 • ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เรื่องการพัฒนาโครงการสุขภาวะ
 • แบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ โดยแบ่งกลุ่มเป็นชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ชุมชน พัฒนาเป็นโครงการตามกรอบการของบประมาณจากกองทุนสุขภาพตำบล
 • ชุมชนนำเสนอโครงการ และได้รับคำชี้แนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ พี่เลี้ยงกองทุน และตัวแทนจาก สปสช เขต 12
 • ตัวแทนจาก สปสช เขต 12 ให้ความรู้เรื่องแนวทางการขอรับงบประมาณกองทุนสุขภาพตำบลเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน ซึ่งได้รับความสนใจจากชุมชน และมีการซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอทุนสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบล
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 116 คน จากที่ตั้งไว้ 120 คน
ประกอบด้วย
 • หน่วยญาลันนัน
 • ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย
 • พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล
 • ตัวแทนจาก สปสช เขต 12
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

จัดประชุมการพัฒนาโครงการเพื่อการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุ่นแรง รุ่นที่ 116 มกราคม 2560
16
มกราคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชุมชนเป้าหมายได้พัฒนาโครงการเพื่อการจัดการสุขภาวะ และสามารถขอทุนสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบล

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

พัฒนาและเขียน โครงการฯ แก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน รุ่นที่ 1

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เรื่องการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน
 • ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เรื่องการพัฒนาโครงการสุขภาวะ
 • แบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ โดยแบ่งกลุ่มเป็นชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ชุมชน พัฒนาเป็นโครงการตามกรอบการของบประมาณจากกองทุนสุขภาพตำบล
 • ชุมชนนำเสนอโครงการ และได้รับคำชี้แนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ พี่เลี้ยงกองทุน และตัวแทนจาก สปสช เขต 12
 • ตัวแทนจาก สปสช เขต 12 ให้ความรู้เรื่องแนวทางการขอรับงบประมาณกองทุนสุขภาพตำบลเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน ซึ่งได้รับความสนใจจากชุมชน และมีการซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอทุนสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบล
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 110 คน จากที่ตั้งไว้ 120 คน
ประกอบด้วย
 • หน่วยญาลันนัน
 • ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย
 • พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล
 • ตัวแทนจาก สปสช เขต 12
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

พัฒนาศักยภาพการติดตามและประเมินผลโครงการ8 กันยายน 2559
8
กันยายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย hsmiscac
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพการติดตามและประเมินผลโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • ให้ความรู้เรื่องการพัฒนาโครงการ
 • ให้ความรู้เรื่องการจัดการข้อมูลสุขภาพชุมชน
 • ฝึกปฏิบัติการ การจัดทำแผนสุขภาพชุมชน
 • ให้ความรู้เรื่องการเขียนโครงการและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพชุมชน
 • ฝึกปฏิบัติการ เขียนโครงการในพื้นที่ของตนเอง
 • ให้ความรู้เรื่องการติดตามประเมินผล
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • หน่วยญาลันนันบารู สามารถวิเคราะห์ชุมชนเพื่อเขียนโครงการได้
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 80 คน จากที่ตั้งไว้ 80 คน
ประกอบด้วย
 • หน่วยญาลันนันบารู
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ระยะเวลาน้อยเกินไป ควรเพิ่มจำนวนการอบรม เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ของหน่วยญาลันนัน
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

เวทีสร้างการเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนสุขภาวะ7 กันยายน 2559
7
กันยายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
วัตถุประสงค์

สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่อง ชุมชนสุขภาวะ ชุมชนเข้มเข็ง แก่แกนนำจิตอาสา

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • นำเสนอยุทธศาสตร์และกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งการสร้างสังคมสุขภาวะ
 • ให้ความรู้แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาวะ ในประเด็น
 • ความหมาย องค์ประกอบของระบบสุขภาวะ
 • ความเข้าใจพื้นฐานทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาวะ
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และได้ลองประยุกต์ใช้กับชุมชนตนเอง พร้อมทั้งนำเสนอตัวอย่าง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 250 คน จากที่ตั้งไว้ 250 คน
ประกอบด้วย

แกนนำจิตอาสาญาลันบารู จำนวน 49 คน ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายจำนวน 201 คน ประกอบด้วย 

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ในการจัดประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ครั้งที่ 212 สิงหาคม 2559
12
สิงหาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
วัตถุประสงค์

วางแผนกิจกรรมและระยะเวลาในการดำเเนินโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • ประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงาน และเป้าหมายของโครงการ
 • กลุ่มเป้าหมาย
 • ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องพัฒนาศักยภาพ ได้แก่เครือข่ายจิตอาสาญาลันนันบารู
 • มีภาคีที่เกี่ยวข้องคือ กองทุนสุขภาพตำบล และสปสช เขต 12 เพื่อจะนำโครงการที่ได้รับการพัฒนาจากเครือข่ายจิตอาสาขอทุนจากกองทุนสุขภาพตำบล
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

จัดประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ครั้งที่ 18 สิงหาคม 2559
8
สิงหาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกัน กับทีม กอ.รมน.ภาค 4 สน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ปรึกษาหารือหาเพื่อวางแผนแนวทางการทำงาน ร่วมกันกับ กอ.รมน.ภาค 4 สน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้แนวทางการทำงาน โดยจะร่วมกับศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กอ.รมน.ภาค 4 สน. เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมญาลันนันบารูซึ่งเป็นจิตอาสาที่ฝังตัวอยู่ในชุมชน และเป็นคนในพื้นที่ มีความเข้าใจปัญหาในพื้นที่เป็นอย่างดี

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 11 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย
 • รองแม่ทัพ ภาค 4
 • ทีมงานจากศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กอ.รมน.ภาค 4 สน.
 • ทีมจากสำนักมวลชนและกิจการพิเศษ กอ.รมน.ภาค 4 สน.
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชน ปี 255923 พฤษภาคม 2559
23
พฤษภาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย hsmiscac
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมเชิงพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชน ปี 2559 เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานด้านสุขภาพจากศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนใต้ (ศบ.สต.)

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้รับฟังแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

-คณะทำงานสุขภาวะชุมชน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

การประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตอาสา19 พฤษภาคม 2559
19
พฤษภาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย hsmiscac
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตอาสาในพื้นที่

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

การประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตอาสา

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้แนวทางในการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตอาสา ศอ.บต

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 7 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่จากสำนักนโยบายสังคมจิตวิทยา ศอ.บต
คณะทำงานโครงการ ศวสต

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

แผนการดำเนินงานต้องนำเรียนต่อเลขาธิการ ศอ.บต. ก่อน เพื่อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อ แต่การนัดประชุมร่วมกับเลขา ฯ มีอุปสรรคด้านเวลา ทำให้การดำเนินงานล่าช้า และไม่ต่อเนื่อง

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-