สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

other_houses

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)

info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
ที่อยู่
โทรศัพท์
อีเมล์
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการปีงบประมาณกิจกรรมpaid
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 2565 1,000,000.00
งานประเมินกองทุนจังหวัดภูเก็ต 2565 0.00
งานสื่อกองทุนจังหวัดภูเก็ต 2565 0.00
กองทุนจังหวัดภูเก็ต 2565 0.00
งานประเมินกองทุนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2565 0.00
งานสื่อกองทุนฯจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2565 0.00
กองทุนฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (กลไกจังหวัด) 2565 2,000,000.00
งานประเมินอำเภอเมือง กระบี่ 2565 0.00
งานประเมินอำเภอเมือง พัทลุง 2565 0.00
งานสื่ออำเภอเมือง กระบี่ 2565 0.00
งานสื่ออำเภอเมือง พัทลุง 2565 0.00
งานประเมินมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ 2565 0.00
มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ 2565 0.00
ระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรมในพื้นที่การท่องเที่ยว 2565 1,000,000.00
อำเภอเมือง กระบี่ 2565 0.00
อำเภอเมือง พัทลุง 2565 0.00
เกษตรกรรมยั่งยืน 2565 800,000.00
ชุมชนสีเขียว 2565 500,000.00
นโยบายสวนยางยั่งยืน 2565 0.00
งานสื่อสารสาธารณะ ความมั่นคงทางอาหาร 2565 80,000.00
แผนงานประเมินผล ความมั่นคงทางอาหาร 2565 0.00
โครงการบริหาร/ติดตาม ความมั่นคงทางอาหาร 2565 0.00
กองทุนจังหวัดตรัง 2565 0.00
อำเภอไชยา สุราษฎร์ธานี 2565 0.00
งานสื่อสาร กองทุนสุขภาพ (รวม 3 อำเภอ) 2565 0.00
แผนงานประเมินผล ความมั่นคงทางมนุษย์ 2565 0.00
โครงการบริหาร/ติดตาม ความมั่นคงทางมนุษย์ 2565 300,000.00
งานสื่อสารสาธารณะ ความมั่นคงสุขภาพ 2565 0.00
งานประเมินระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรมในพื้นที่การท่องเที่ยว 2565 0.00
งานบริหาร/ติดตาม ความมั่นคงสุขภาพ 2565 500,000.00
งานสื่อสารสาธารณะ ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ 2565 0.00
แผนงานประเมินผล ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ 2565 0.00
โครงการบริหาร/ติดตาม ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ 2565 0.00
การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ พังงา (ตำบลมะรุ่ย) 2565 0.00
การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ กระบี่ (ตำบลศาลาด่าน) 2565 0.00
โครงการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) ในพื้นที่ภาคใต้ (สงขลาและนครศรีธรรมราช) 2565 600,000.00
โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง) 2565 5,000,000.00
การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) ในพื้นที่ภาคใต้ (ชุมพร พัทลุง ตรังและยะลา) 2565 1,200,000.00 paid1
การจัดทำแผนงาน โครงการเพื่อการจัดการความปลอดภัยกีฬามวลชน (Mass sport) 2565 1,820,000.00
โครงการการพัฒนารูปแบบในการสร้างเสริมสมรรถนะของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ต่อการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กรณีสามจังหวัดชายแดนใต้ 2565 3,484,772.00
โครงการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปี 66-70 2564 650,000.00
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12 2564 2,200,000.00
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 11 2564 0.00
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 10 2564 900,000.00
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 9 2564 0.00
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 8 2564 0.00
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 7 2564 0.00
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 6 2564 0.00
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 5 2564 0.00
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 4 2564 400,000.00
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 3 2564 0.00
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 2 2564 0.00
(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร ทต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 2564 80,000.00
(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 2564 80,000.00
(UNPD) โครงการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 2564 80,000.00
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 1 2564 1,200,000.00
(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 2564 80,000.00
(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.ยะรัง ต.ยะรัง จ.นราธิวาส 2564 80,000.00
การผลิตอาหารปลอดภัยสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อขจัดความหิวโหย อบต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 2564 80,000.00
กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.เมือง จ.ชุมพร 2563 0.00
กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.เกาะยาว จ.พังงา 2563 0.00
กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.ถ้ำพรรณา จ.นครศรีธรรมราช 2563 100,000.00
กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 2563 0.00
(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร ทต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา 2564 80,000.00
ภาคใต้สร้างสุข วิถี New Normal 2563 5,000,000.00
รูปแบบการดำเนินงาน การพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 2563 100,000.00
งานกลาง การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ 2563 939,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ ระยะที่ 2 2563 0.00
(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 2564 80,000.00
(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 2564 80,000.00
(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี 2564 80,000.00
กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 2563 110,850.00
กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 2563 40,000.00
กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.มะนัง จ.สตูล 2563 29,500.00
การพัฒนารูปแบบในการเสริมสร้างสมรรถนะของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ต่อการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : กรณีสามจังหวัดชายแดนใต้ 2563 0.00
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด) 2563 15,000,000.00
งานกลาง งานประเมินผลภายใน 2563 0.00
งานกลาง งานสื่อสาธารณะ 2563 0.00
งานกลาง การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 2563 0.00
งานกลาง การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน 2563 0.00
งานกลาง การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 2563 816,000.00
งานกลาง การท่องเที่ยวโดยชุมชน 2563 0.00
งานกลาง ตำบลบูรณาการระบบอาหาร 2563 0.00
งานกลาง เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ 2563 0.00
งานกลาง พืชร่วมยาง 2563 0.00
งานบริหารกลาง ศวนส. ติดตาม/สนับสนุนโครงการ 2563 800,000.00
ประเมินผลภายใน งานสื่อสาธารณะ 2563 120,000.00
ประเมินผลภายใน การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน 2563 120,000.00
ประเมินผลภายใน การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ 2563 105,000.00
ประเมินผลภายใน การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 2563 105,000.00
ประเมินผลภายใน ประเด็นการพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (กลไกกองทุนตำบล กลไก พชอ) 2563 0.00
การติดตามและประเมินผลโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ : ประเด็นความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การท่องเที่ยวโดยชุมชน) โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) 2563 105,000.00
เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ (จริยธรรมสื่อ) 2563 1,300,000.00
ประเมินผลภายใน ประเด็นตำบลบูรณาการระบบอาหาร 2563 120,000.00
หลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพและการบริหารโครงการ 2563 0.00
หลักสูตรการติดตามประเมินผล 2563 0.00
การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง กรณีศึกษา ไฟใหม้ป่าพรุโต๊ะแดง และป่าพรุบาเจาะ 2563 400,000.00
ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 2563 100,000.00
ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 2563 0.00
ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 2563 0.00
ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 2563 0.00
ประเมินผลภายใน ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร: เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ 2563 120,000.00
การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน อันดามัน 2563 400,000.00
ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 2563 0.00
ชุมชนบ้านนาตีน จังหวัดกระบี่ 2563 21,185.00
ชุมชนบ้านถ้ำเสือ จังหวัดกระบี่ 2563 0.00
ชุมชนบ่อหิน จังหวัดตรัง 2563 0.00
ชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก จังหวัดสตูล 2563 30,928.00
ประเมินผลภายใน ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร : พืชร่วมยาง 2563 120,000.00
ชุมชนม่วงกลวง จังหวัดระนอง 2563 50,400.00
ตำบลบูรณาการระบบอาหาร สุราษฎร์ธานี 2563 75,000.00
ตำบลบูรณาการระบบอาหาร นครศรีธรรมราช 2563 0.00
ตำบลบูรณาการระบบอาหาร นราธิวาส 2563 175,000.00
เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ ระนอง 2563 400,000.00
เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ นครศรีธรรมราช 2563 0.00
ชุมชนบ้านกมลา จังหวัดภูเก็ต 2563 35,900.00
ชุมชนบ้านสามช่องเหนือ จังหวัดพังงา 2563 35,750.00
ชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง จังหวัดกระบี่ 2563 26,086.00
ตำบลบูรณาการระบบอาหาร ชุมพร 2563 0.00
งานบริหาร สำนักงาน (สจรส.ม.อ.) ปี 63 2563 0.00
เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ ชุมพร 2563 302,000.00
พืชร่วมยาง ระนอง 2563 200,000.00
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 6 2563 1,130,000.00
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 5 2563 1,040,000.00
เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ นราธิวาส 2563 302,000.00
พืชร่วมยาง ชุมพร 2563 200,000.00
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 7 2563 610,000.00
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 4 2563 1,010,000.00
พืชร่วมยาง นครศรีธรรมราช 2563 200,000.00
พืชร่วมยาง นราธิวาส 2563 200,000.00
แผนงานบริหารจัดการ โครงการระบบอาหารในสถานศึกษา 2562 0.00
พัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้และภาคเหนือ ปี1 2561 0.00
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ปี2 2562 0.00
การพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง 2563 3,000,000.00
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 9 2563 655,000.00
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 12 สงขลา 2563 900,000.00
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 11 2563 935,000.00
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 10 2563 760,000.00
สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข 2562 0.00
แผนงานกลางระบบหนุนเสริม 2560 850,000.00
แผนงานกลางสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง 2560 1,235,000.00
พัฒนาการศักยภาพผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม ประเมินผล 2560 300,000.00
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 8 2563 940,000.00
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 3 2563 655,000.00
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 2 2563 115,800.00
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 1 2563 995,000.00
เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ตรัง 2560 70,000.00
เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.พัทลุง 2560 100,000.00
เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.พังงา 2560 100,000.00 paid1
เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.กระบี่ 2560 100,000.00
การประเมินคุณค่าและผลลัพธ์ของโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง 62 2562 120,200.00 paid1
การศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรและการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชน 2562 150,000.00 paid1
โครงการวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง 2560 150,000.00 paid1
โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง 2560 150,000.00 paid1
โครงการกิจกรรมการศึกษาและพัฒนาแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อขยายผลจากหมู่บ้านต้นแบบให้ครอบคลุมทั้งตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 2560 150,000.00 paid2
เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.สุราษฎร์ธานี 2560 70,000.00
เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ชุมพร 2560 100,000.00
งานบริหารจัดการกลาง ศวสต. ปี 2 2560 736,739.00
ประเมินผลกระทบเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตรัง 2560 100,000.00 paid1
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดกระบี่ 2560 50,000.00 paid1
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ต กะไหล อ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 2560 100,000.00 paid1
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนกมลา บ้านหัวควน อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 2560 100,000.00
แผนงานกลางโซนอันดามัน 2560 400,000.00
แผนงานกลางโซนใต้บน 2560 2,700,000.00
แผนงานกลางโซนใต้ล่าง 2559 390,000.00
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 2560 100,000.00 paid1
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อเจ็ดลูก อำเภอละงู จังหวัดสตูล 2560 100,000.00 paid1
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านพรุจูด(บ่อหินฟาร์มสเตย์) 2560 50,000.00 paid1
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จ.พัทลุง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 2560 200,000.00 paid1
แผนงานกลางโซนใต้อันดามัน 2559 600,000.00
แผนงานกลางโซนใต้บน 2559 750,000.00 paid1
การประเมินผลโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง 2560 150,000.00 paid2
โครงการถอดบทเรียนการนำแนวทางการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมไปปฏิบัติในพื้นที่ 5 จังหวัดชาดแดนใต้ 2560 150,000.00 paid1
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ “คลองท่อม Model” แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100% อบต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 2560 55,000.00
ระบบติดตามประเมินผล 2559 400,000.00
โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน) 2559 450,000.00
เด็กไทยแก้มใส 2559 0.00 paid1
งานบริหารจัดการกลาง ศวสต. ปี1 2559 3,470,000.00
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ แรงงานต่างด้าว โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดระนอง 2560 55,000.00 paid1
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โซนภาคใต้ตอนบน 2560 100,000.00 paid1
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช 2560 55,000.00 paid1
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล 2559 0.00
แผนงานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ต่อการดำเนินงานด้านภาวะโภชนาการสมวัย ของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 2560 190,850.00 paid1
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 2560 165,000.00 paid1
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านการจัดการระบบอาหารปลอดภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช 2560 165,000.00 paid1
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน ในการจัดการขยะรีไซเคิล พื้นที่ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 2560 100,000.00 paid1
สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน 2561 0.00
เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.นครศรีธรรมราช 2560 100,000.00
เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.สงขลา 2560 100,000.00
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2560 100,000.00 paid1
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2560 100,000.00
โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน 2560 800,000.00
โครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 2560 200,000.00 paid2
โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี 2560 1,000,000.00 paid1
โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ "คลองท่อม Model" แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100% 2560 200,000.00 paid1
โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง 2560 200,000.00 paid2
โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช 2560 200,000.00 paid2
ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 2560 179,920.00
การจัดระบบบริการสุขภาพด้านพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโต 2560 180,000.00
ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 2560 180,000.00
พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล 2560 200,000.00
พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 2560 180,000.00
งานบริหาร โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2560 280,000.00
พัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะ 2560 2,500,000.00 paid2
โครงการพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ 2560 200,000.00 paid1
แผนงานกลางระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 2560 0.00
การจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง 2559 1,500,000.00
การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (เทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2559 80,000.00 paid2
การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบลเขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 2559 80,000.00 paid2
การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช) 2559 80,000.00 paid2
ตำบลบูรณาการอาหารตำบลนางหลง นครศรีธรรมราช 2559 80,000.00 paid1
ตำบลบูรณาการอาหารตำบลหูล่อง นครศรีธรรมราช 2559 80,000.00 paid2
แผนงานกลาง ระบบอาหาร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา 2559 400,000.00 paid1
โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้ 2559 2,500,000.00 paid2
งานสร้างสุข ปี59 2559 4,000,000.00
โครงการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ข้าวอินทรีย์ จ.พัทลุง 2559 400,000.00 paid2
ระบบหนุนเสริมนโยบาย 2559 830,000.00
วิจัยการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศยั่งยืนภูมินิเวศน์เขา ป่า นา เล จังหวัดตรัง 2559 400,000.00 paid2
โครงการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2559 110,000.00 paid2
การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่ 2559 400,000.00 paid2