สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

other_houses

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)

info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
ที่อยู่
โทรศัพท์
อีเมล์
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการปีงบประมาณกิจกรรมpaid
การดูแลกายภาพ 5 ส. และความก้าวหน้าปรับปรุงชั้น 13,14 2567 0.00 0/0
การดูแลรถออฟฟิศ สนส. 2567 0.00 1/1
ทีมบริหารจัดการกลาง PA โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และการพัฒนาศักยภาพทีมงาน 2566 0.00 5/5
จิตวิญญาณของงานเขียนเสริมสร้างการเรียนรู้…เป็นสะพานสู่สันติภาพ 2566 0.00 0/0
การจัดการเรียนรู้สำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่มีผู้ปกครองป่วยทางจิตเวช อ.แว้ง จ.นราธิวาส 2566 0.00 0/0
การพัฒนาศักยภาพและหนุนเสริมการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ใน 33 อำเภอ จังหวัดชายแดนใต้ 2566 5,000,000.00 1/4
ข้อมูลฝ่ายสถานที่งานสร้างสุข ปี 2566 2566 0.00 7/7
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 2566 10,000,000.00 53/55
การยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุข 2566 5,000,000.00 127/148
ทดลองใช้งานบันทึกโครงการ (ลินลี่) 2567 0.00 1/1
สถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สนส.ม.อ.(HIA-RC) 2566 0.00 62/62
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 2565 1,000,000.00 70/70
งานประเมินกองทุนจังหวัดภูเก็ต 2565 0.00 32/32
งานสื่อกองทุนจังหวัดภูเก็ต 2565 0.00 1/1
กองทุนจังหวัดภูเก็ต 2565 0.00 37/37
งานประเมินกองทุนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2565 0.00 14/14
งานสื่อกองทุนฯจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2565 0.00 9/9
กองทุนฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (กลไกจังหวัด) 2565 2,000,000.00 86/86
งานประเมินอำเภอเมือง กระบี่ 2565 0.00 0/0
งานประเมินอำเภอเมือง พัทลุง 2565 0.00 11/11
งานสื่ออำเภอเมือง กระบี่ 2565 0.00 0/0
งานสื่ออำเภอเมือง พัทลุง 2565 0.00 0/0
งานประเมินมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ 2565 0.00 0/0
มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ 2565 0.00 7/8
ระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรมในพื้นที่การท่องเที่ยว 2565 1,000,000.00 52/53
อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 2565 150,000.00 7/7
อำเภอเมือง พัทลุง 2565 0.00 10/10
เกษตรกรรมยั่งยืน 2565 800,000.00 24/24
ชุมชนสีเขียว 2565 500,000.00 31/34
นโยบายสวนยางยั่งยืน 2565 0.00 26/26 paid1
งานสื่อสารสาธารณะ ความมั่นคงทางอาหาร 2565 80,000.00 23/24 paid1
แผนงานประเมินผล ความมั่นคงทางอาหาร 2565 0.00 45/45
โครงการบริหาร/ติดตาม ความมั่นคงทางอาหาร 2565 0.00 2/4
กองทุนจังหวัดตรัง 2565 0.00 0/0
อำเภอพระพรหม สุราษฎร์ธานี 2565 0.00 5/5
งานสื่อสาร กองทุนสุขภาพ (รวม 3 อำเภอ) 2565 0.00 8/8
แผนงานประเมินผล ความมั่นคงทางมนุษย์ 2565 0.00 5/5
โครงการบริหาร/ติดตาม ความมั่นคงทางมนุษย์ 2565 300,000.00 10/10
งานสื่อสารสาธารณะ ความมั่นคงสุขภาพ 2565 0.00 1/1
งานประเมินระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรมในพื้นที่การท่องเที่ยว 2565 0.00 0/0
งานบริหาร/ติดตาม ความมั่นคงสุขภาพ 2565 500,000.00 2/2
งานสื่อสารสาธารณะ ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ 2565 0.00 15/15
แผนงานประเมินผล ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ 2565 0.00 22/22
โครงการบริหาร/ติดตาม ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ 2565 0.00 3/3
การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ พังงา (ตำบลมะรุ่ย) 2565 0.00 19/19
การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ กระบี่ (ตำบลศาลาด่าน) 2565 0.00 44/44
การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) ในพื้นที่ภาคใต้ (ชุมพร พัทลุง ตรังและยะลา) 2565 1,200,000.00 37/37 paid1
โครงการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) ในพื้นที่ภาคใต้ (สงขลาและนครศรีธรรมราช) 2565 600,000.00 37/37
โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง) 2565 5,000,000.00 109/119 paid1
การจัดทำแผนงาน โครงการเพื่อการจัดการความปลอดภัยกีฬามวลชน (Mass sport) 2565 1,820,000.00 2/13
โครงการการพัฒนารูปแบบในการสร้างเสริมสมรรถนะของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ต่อการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กรณีสามจังหวัดชายแดนใต้ 2565 3,484,772.00 16/16
โครงการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปี 66-70 2564 650,000.00 10/12
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12 2564 2,200,000.00 170/186
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 11 2564 0.00 0/0
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 9 2564 0.00 0/0
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 8 2564 0.00 0/0
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 10 2564 900,000.00 19/28
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 7 2564 0.00 0/0
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 6 2564 0.00 0/0
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 5 2564 0.00 0/0
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 4 2564 400,000.00 12/12
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 3 2564 0.00 0/0
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 2 2564 0.00 0/0
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 1 2564 1,200,000.00 35/39
(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร ทต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 2564 80,000.00 1/7
(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 2564 80,000.00 4/4
(UNPD) โครงการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 2564 80,000.00 0/4
(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 2564 80,000.00 5/6
(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.ยะรัง ต.ยะรัง จ.นราธิวาส 2564 80,000.00 2/3
การผลิตอาหารปลอดภัยสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อขจัดความหิวโหย อบต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 2564 80,000.00 3/3
(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 2564 80,000.00 2/2
กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.เมือง จ.ชุมพร 2563 0.00 2/2
กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.เกาะยาว จ.พังงา 2563 0.00 1/1
กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.ถ้ำพรรณา จ.นครศรีธรรมราช 2563 100,000.00 4/4
กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 2563 0.00 3/3
ภาคใต้สร้างสุข วิถี New Normal 2563 5,000,000.00 0/29
(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร ทต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา 2564 80,000.00 5/7
รูปแบบการดำเนินงาน การพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 2563 100,000.00 5/5
งานกลาง การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ 2563 939,000.00 17/17
โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ ระยะที่ 2 2563 0.00 59/64
งานกลาง งานประเมินผลภายใน 2563 0.00 14/13
(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 2564 80,000.00 6/6
(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี 2564 80,000.00 6/6
กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 2563 110,850.00 3/5
กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 2563 40,000.00 4/10
งานกลาง งานสื่อสาธารณะ 2563 0.00 0/0
งานกลาง การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 2563 0.00 0/0
กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.มะนัง จ.สตูล 2563 29,500.00 5/5
การพัฒนารูปแบบในการเสริมสร้างสมรรถนะของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ต่อการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : กรณีสามจังหวัดชายแดนใต้ 2563 0.00 0/1
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด) 2563 15,000,000.00 0/7
งานกลาง การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน 2563 0.00 0/0
งานกลาง การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 2563 816,000.00 10/17
งานกลาง การท่องเที่ยวโดยชุมชน 2563 0.00 11/11
งานกลาง ตำบลบูรณาการระบบอาหาร 2563 0.00 3/3
งานกลาง เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ 2563 0.00 5/5
งานกลาง พืชร่วมยาง 2563 0.00 1/1
งานบริหารกลาง ศวนส. ติดตาม/สนับสนุนโครงการ 2563 800,000.00 38/38
ประเมินผลภายใน งานสื่อสาธารณะ 2563 120,000.00 0/4
ประเมินผลภายใน การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน 2563 120,000.00 0/8
ประเมินผลภายใน การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ 2563 105,000.00 13/22
ประเมินผลภายใน การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 2563 105,000.00 9/9
ประเมินผลภายใน ประเด็นการพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (กลไกกองทุนตำบล กลไก พชอ) 2563 0.00 0/0
การติดตามและประเมินผลโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ : ประเด็นความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การท่องเที่ยวโดยชุมชน) โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) 2563 105,000.00 0/4
เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ (จริยธรรมสื่อ) 2563 1,300,000.00 160/162
หลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพและการบริหารโครงการ 2563 0.00 0/0
หลักสูตรการติดตามประเมินผล 2563 0.00 0/0
ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 2563 100,000.00 2/7
ประเมินผลภายใน ประเด็นตำบลบูรณาการระบบอาหาร 2563 120,000.00 2/4
การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง กรณีศึกษา ไฟใหม้ป่าพรุโต๊ะแดง และป่าพรุบาเจาะ 2563 400,000.00 38/38
การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน อันดามัน 2563 400,000.00 10/12
ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 2563 0.00 0/0
ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 2563 0.00 0/0
ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 2563 0.00 0/0
ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 2563 0.00 0/0
ประเมินผลภายใน ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร: เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ 2563 120,000.00 8/11
ชุมชนม่วงกลวง จังหวัดระนอง 2563 50,400.00 3/3
ชุมชนบ้านนาตีน จังหวัดกระบี่ 2563 21,185.00 4/4
ชุมชนบ้านถ้ำเสือ จังหวัดกระบี่ 2563 0.00 3/3
ชุมชนบ่อหิน จังหวัดตรัง 2563 0.00 4/4
ชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก จังหวัดสตูล 2563 30,928.00 4/4
ประเมินผลภายใน ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร : พืชร่วมยาง 2563 120,000.00 7/7
ชุมชนบ้านกมลา จังหวัดภูเก็ต 2563 35,900.00 4/4
ตำบลบูรณาการระบบอาหาร สุราษฎร์ธานี 2563 75,000.00 4/4
ตำบลบูรณาการระบบอาหาร นครศรีธรรมราช 2563 0.00 2/2
ตำบลบูรณาการระบบอาหาร นราธิวาส 2563 175,000.00 3/3
เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ ระนอง 2563 400,000.00 7/7
เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ นครศรีธรรมราช 2563 0.00 4/4
ชุมชนบ้านสามช่องเหนือ จังหวัดพังงา 2563 35,750.00 4/4
ชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง จังหวัดกระบี่ 2563 26,086.00 3/3
ตำบลบูรณาการระบบอาหาร ชุมพร 2563 0.00 2/6
งานบริหาร สำนักงาน (สจรส.ม.อ.) ปี 63 2563 0.00 0/2
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 6 2563 1,130,000.00 12/28
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 5 2563 1,040,000.00 13/24
เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ ชุมพร 2563 302,000.00 6/8
พืชร่วมยาง ระนอง 2563 200,000.00 7/10
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 7 2563 610,000.00 9/23
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 4 2563 1,010,000.00 9/15
เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ นราธิวาส 2563 302,000.00 3/3
พืชร่วมยาง ชุมพร 2563 200,000.00 9/10
แผนงานบริหารจัดการ โครงการระบบอาหารในสถานศึกษา 2562 0.00 0/12
พัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้และภาคเหนือ ปี1 2561 0.00 8/10
พืชร่วมยาง นครศรีธรรมราช 2563 200,000.00 6/8
พืชร่วมยาง นราธิวาส 2563 200,000.00 5/7
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ปี2 2562 0.00 2/2
สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข 2562 0.00 1/8
แผนงานกลางระบบหนุนเสริม 2560 850,000.00 4/0
การพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง 2563 3,000,000.00 2/10
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 9 2563 655,000.00 16/18
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 12 สงขลา 2563 900,000.00 38/42
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 11 2563 935,000.00 10/21
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 10 2563 760,000.00 35/39
แผนงานกลางสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง 2560 1,235,000.00 3/0
พัฒนาการศักยภาพผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม ประเมินผล 2560 300,000.00 16/0
เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ตรัง 2560 70,000.00 1/0
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 8 2563 940,000.00 29/30
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 3 2563 655,000.00 16/26
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 2 2563 115,800.00 9/30
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 1 2563 995,000.00 29/33
เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.พัทลุง 2560 100,000.00 13/0
เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.พังงา 2560 100,000.00 14/0 paid1
เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.กระบี่ 2560 100,000.00 28/0
เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.สุราษฎร์ธานี 2560 70,000.00 1/0
การประเมินคุณค่าและผลลัพธ์ของโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง 62 2562 120,200.00 18/0 paid1
การศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรและการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชน 2562 150,000.00 7/0 paid1
โครงการวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง 2560 150,000.00 35/0 paid1
โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง 2560 150,000.00 37/0 paid1
โครงการกิจกรรมการศึกษาและพัฒนาแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อขยายผลจากหมู่บ้านต้นแบบให้ครอบคลุมทั้งตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 2560 150,000.00 19/0 paid2
เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ชุมพร 2560 100,000.00 10/0
งานบริหารจัดการกลาง ศวสต. ปี 2 2560 736,739.00 10/1
แผนงานกลางโซนอันดามัน 2560 400,000.00 14/0
ประเมินผลกระทบเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตรัง 2560 100,000.00 9/0 paid1
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดกระบี่ 2560 50,000.00 8/0 paid1
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ต กะไหล อ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 2560 100,000.00 9/0 paid1
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนกมลา บ้านหัวควน อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 2560 100,000.00 10/0
แผนงานกลางโซนใต้บน 2560 2,700,000.00 30/0
แผนงานกลางโซนใต้ล่าง 2559 390,000.00 9/0
แผนงานกลางโซนใต้อันดามัน 2559 600,000.00 15/0
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 2560 100,000.00 9/1 paid1
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อเจ็ดลูก อำเภอละงู จังหวัดสตูล 2560 100,000.00 9/0 paid1
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านพรุจูด(บ่อหินฟาร์มสเตย์) 2560 50,000.00 11/0 paid1
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จ.พัทลุง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 2560 200,000.00 7/0 paid1
แผนงานกลางโซนใต้บน 2559 750,000.00 5/0 paid1
ระบบติดตามประเมินผล 2559 400,000.00 7/0
โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน) 2559 450,000.00 23/0
การประเมินผลโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง 2560 150,000.00 31/0 paid2
โครงการถอดบทเรียนการนำแนวทางการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมไปปฏิบัติในพื้นที่ 5 จังหวัดชาดแดนใต้ 2560 150,000.00 13/0 paid1
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ “คลองท่อม Model” แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100% อบต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 2560 55,000.00 4/0
เด็กไทยแก้มใส 2559 0.00 31/0 paid1
งานบริหารจัดการกลาง ศวสต. ปี1 2559 3,470,000.00 14/0
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล 2559 0.00 16/0
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ แรงงานต่างด้าว โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดระนอง 2560 55,000.00 9/0 paid1
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โซนภาคใต้ตอนบน 2560 100,000.00 14/2 paid1
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช 2560 55,000.00 6/0 paid1
แผนงานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ต่อการดำเนินงานด้านภาวะโภชนาการสมวัย ของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 2560 190,850.00 20/0 paid1
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 2560 165,000.00 11/1 paid1
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านการจัดการระบบอาหารปลอดภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช 2560 165,000.00 15/0 paid1
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน ในการจัดการขยะรีไซเคิล พื้นที่ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 2560 100,000.00 13/1 paid1
สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน 2561 0.00 1/0
เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.นครศรีธรรมราช 2560 100,000.00 8/0
เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.สงขลา 2560 100,000.00 12/0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2560 100,000.00 12/0 paid1
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2560 100,000.00 10/0
โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน 2560 800,000.00 46/0
โครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 2560 200,000.00 46/0 paid2
โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี 2560 1,000,000.00 49/0 paid1
โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ "คลองท่อม Model" แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100% 2560 200,000.00 16/6 paid1
โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง 2560 200,000.00 20/0 paid2
โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช 2560 200,000.00 26/0 paid2
ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 2560 179,920.00 24/0
การจัดระบบบริการสุขภาพด้านพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโต 2560 180,000.00 19/0
ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 2560 180,000.00 8/0
พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล 2560 200,000.00 14/0
พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 2560 180,000.00 14/0
งานบริหาร โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2560 280,000.00 14/0
พัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะ 2560 2,500,000.00 86/43 paid2
โครงการพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ 2560 200,000.00 20/0 paid1
แผนงานกลางระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 2560 0.00 26/0
การจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง 2559 1,500,000.00 13/0
การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (เทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2559 80,000.00 25/0 paid2
การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบลเขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 2559 80,000.00 12/0 paid2
การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช) 2559 80,000.00 12/0 paid2
ตำบลบูรณาการอาหารตำบลนางหลง นครศรีธรรมราช 2559 80,000.00 8/0 paid1
ตำบลบูรณาการอาหารตำบลหูล่อง นครศรีธรรมราช 2559 80,000.00 17/0 paid2
แผนงานกลาง ระบบอาหาร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา 2559 400,000.00 33/0 paid1
โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้ 2559 2,500,000.00 119/0 paid2
งานสร้างสุข ปี59 2559 4,000,000.00 44/0
โครงการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ข้าวอินทรีย์ จ.พัทลุง 2559 400,000.00 57/0 paid2
ระบบหนุนเสริมนโยบาย 2559 830,000.00 9/0
วิจัยการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศยั่งยืนภูมินิเวศน์เขา ป่า นา เล จังหวัดตรัง 2559 400,000.00 59/0 paid2
โครงการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2559 110,000.00 15/0 paid2
การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่ 2559 400,000.00 31/0 paid2