สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

other_houses

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)

info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
ที่อยู่
โทรศัพท์
อีเมล์
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการปีงบประมาณ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 2565 1,000,000.00
งานประเมินกองทุนจังหวัดภูเก็ต 2565 0.00
งานสื่อกองทุนจังหวัดภูเก็ต 2565 0.00
กองทุนจังหวัดภูเก็ต 2565 0.00
งานประเมินกองทุนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2565 0.00
งานสื่อกองทุนฯจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2565 0.00
กองทุนฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (กลไกจังหวัด) 2565 2,000,000.00
งานประเมินอำเภอเมือง กระบี่ 2565 0.00
งานประเมินอำเภอเมือง พัทลุง 2565 0.00
งานสื่ออำเภอเมือง กระบี่ 2565 0.00
งานสื่ออำเภอเมือง พัทลุง 2565 0.00
งานประเมินมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ 2565 0.00
มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ 2565 0.00
ระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรมในพื้นที่การท่องเที่ยว 2565 0.00
อำเภอเมือง กระบี่ 2565 0.00
อำเภอเมือง พัทลุง 2565 0.00
เกษตรกรรมยั่งยืน 2565 800,000.00
ชุมชนสีเขียว 2565 500,000.00
นโยบายสวนยางยั่งยืน 2565 0.00
งานสื่อสารสาธารณะ ความมั่นคงทางอาหาร 2565 80,000.00
แผนงานประเมินผล ความมั่นคงทางอาหาร 2565 0.00
โครงการบริหาร/ติดตาม ความมั่นคงทางอาหาร 2565 0.00
กองทุนจังหวัดตรัง 2565 0.00
อำเภอไชยา สุราษฎร์ธานี 2565 0.00
งานสื่อสาร กองทุนสุขภาพ (รวม 3 อำเภอ) 2565 0.00
แผนงานประเมินผล ความมั่นคงทางมนุษย์ 2565 0.00
โครงการบริหาร/ติดตาม ความมั่นคงทางมนุษย์ 2565 300,000.00
งานสื่อสารสาธารณะ ความมั่นคงสุขภาพ 2565 0.00
งานประเมินระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรมในพื้นที่การท่องเที่ยว 2565 0.00
งานบริหาร/ติดตาม ความมั่นคงสุขภาพ 2565 500,000.00
งานสื่อสารสาธารณะ ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ 2565 0.00
แผนงานประเมินผล ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ 2565 0.00
โครงการบริหาร/ติดตาม ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ 2565 0.00
การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ พังงา (ตำบลมะรุ่ย) 2565 0.00
การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ กระบี่ (ตำบลศาลาด่าน) 2565 0.00
การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) ในพื้นที่ภาคใต้ (ชุมพร พัทลุง ตรังและยะลา) 2565 1,200,000.00
การจัดทำแผนงาน โครงการเพื่อการจัดการความปลอดภัยกีฬามวลชน (Mass sport) 2565 1,820,000.00
โครงการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) ในพื้นที่ภาคใต้ (สงขลาและนครศรีธรรมราช) 2565 0.00
โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย 2565 10,000,000.00
โครงการการพัฒนารูปแบบในการสร้างเสริมสมรรถนะของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ต่อการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กรณีสามจังหวัดชายแดนใต้ 2565 3,484,772.00
โครงการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปี 66-70 2564 650,000.00
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12 2564 2,200,000.00
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 11 2564 0.00
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 10 2564 900,000.00
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 9 2564 0.00
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 8 2564 0.00
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 7 2564 0.00
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 6 2564 0.00
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 5 2564 0.00
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 4 2564 400,000.00
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 3 2564 0.00
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 2 2564 0.00
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 1 2564 1,200,000.00
(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 2564 80,000.00
(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.ยะรัง ต.ยะรัง จ.นราธิวาส 2564 80,000.00
(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร ทต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 2564 80,000.00
การผลิตอาหารปลอดภัยสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อขจัดความหิวโหย อบต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 2564 80,000.00
(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 2564 80,000.00
(UNPD) โครงการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 2564 80,000.00
(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร ทต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา 2564 80,000.00
(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 2564 80,000.00
(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 2564 80,000.00
(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี 2564 80,000.00
กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 2563 110,850.00
กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 2563 40,000.00
กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.เมือง จ.ชุมพร 2563 0.00
กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.เกาะยาว จ.พังงา 2563 0.00
กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.ถ้ำพรรณา จ.นครศรีธรรมราช 2563 100,000.00
กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 2563 0.00
กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.มะนัง จ.สตูล 2563 29,500.00
ภาคใต้สร้างสุข วิถี New Normal 2563 5,000,000.00
การพัฒนารูปแบบในการเสริมสร้างสมรรถนะของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ต่อการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : กรณีสามจังหวัดชายแดนใต้ 2563 0.00
รูปแบบการดำเนินงาน การพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 2563 100,000.00
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด) 2563 15,000,000.00
งานกลาง การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ 2563 939,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ ระยะที่ 2 2563 0.00
งานกลาง งานประเมินผลภายใน 2563 0.00
งานกลาง งานสื่อสาธารณะ 2563 0.00
งานกลาง การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 2563 0.00
งานกลาง การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน 2563 0.00
งานกลาง การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 2563 816,000.00
งานกลาง การท่องเที่ยวโดยชุมชน 2563 0.00
งานกลาง ตำบลบูรณาการระบบอาหาร 2563 0.00
งานกลาง เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ 2563 0.00
งานกลาง พืชร่วมยาง 2563 0.00
งานบริหารกลาง ศวนส. ติดตาม/สนับสนุนโครงการ 2563 800,000.00
ประเมินผลภายใน งานสื่อสาธารณะ 2563 120,000.00
ประเมินผลภายใน การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน 2563 120,000.00
ประเมินผลภายใน การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ 2563 105,000.00
ประเมินผลภายใน การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 2563 105,000.00
ประเมินผลภายใน ประเด็นการพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (กลไกกองทุนตำบล กลไก พชอ) 2563 0.00
การติดตามและประเมินผลโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ : ประเด็นความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การท่องเที่ยวโดยชุมชน) โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) 2563 105,000.00
ประเมินผลภายใน ประเด็นตำบลบูรณาการระบบอาหาร 2563 120,000.00
ประเมินผลภายใน ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร: เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ 2563 120,000.00
ประเมินผลภายใน ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร : พืชร่วมยาง 2563 120,000.00
เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ (จริยธรรมสื่อ) 2563 1,300,000.00
หลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพและการบริหารโครงการ 2563 0.00
หลักสูตรการติดตามประเมินผล 2563 0.00
การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง กรณีศึกษา ไฟใหม้ป่าพรุโต๊ะแดง และป่าพรุบาเจาะ 2563 400,000.00
การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน อันดามัน 2563 400,000.00