สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

attach_money

โครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 11 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
1เริ่มทำรายงาน
2ส่งรายงานจากพื้นที่
3ผ่านการตรวจสอบของพี่เลี้ยงโครงการ
4ผ่านการตรวจสอบของสจรส. ม.อ.
5ผ่านการตรวจสอบของสสส.
attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 21 ก.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562
1เริ่มทำรายงาน
2ส่งรายงานจากพื้นที่
3ผ่านการตรวจสอบของพี่เลี้ยงโครงการ
4ผ่านการตรวจสอบของสจรส. ม.อ.
5ผ่านการตรวจสอบของสสส.
attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 31 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562
ยังไม่มีการสร้างรายงานการเงินประจำงวดที่ 3