สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
ภายใต้โครงการ แผนงานโซนใต้บน
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ 61-ข-008
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ธันวาคม 2560 - 31 มีนาคม 2562
งบประมาณ 200,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ แสงนภา หลีรัตนะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.485912049146,99.06556854248place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ม.ค. 2561 30 มิ.ย. 2561 1 ม.ค. 2561 30 มิ.ย. 2561 70,000.00
2 1 ก.ค. 2561 31 มี.ค. 2562 1 ธ.ค. 2560 31 ก.ค. 2562 120,000.00
3 1 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562 10,000.00
รวมงบประมาณ 200,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

สภาพทางภูมิศาสตร์

อำเภอทุ่งตะโกตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด สภาพภูมิประเทศของอำเภอทุ่งตะโก มีทั้งที่ราบ พื้นที่เนินเขา และที่รายชายฝั่งทะเล โดยมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสวีทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวทุ่งตะโก (ส่วนหนึ่งของอ่าวไทย) ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหลังสวนทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอหลังสวนและอำเภอสวี จำนวนประชากรใน อำเภอทุ่งตะโก จำนวนหลังคาเรือน : 5,150 หลังคาเรือน จำนวนประชากร : 17,804คนท้องที่อำเภอทุ่งตะโกประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  1. เทศบาลตำบลปากตะโก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากตะโกทั้งตำบล
  2. เทศบาลตำบลทุ่งตะไคร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งตะไครทั้งตำบล
  3. องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะโกทั้งตำบล
  4. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลช่องไม้แก้วทั้งตำบล

สถานการณ์ด้านอุบัติเหตุ

ในอำเภอทุ่งตะโก ปี 2561 เป็นอันดับที่ 6 ของจังหวัดชุมพร โดยมีอุบัติเหตุรวม 53 ครั้ง เสียชีวิต 5 คน บาดเจ็บ 54 คน โดยแยกเป็นรายตำบล ดังนี้

  1. ตำบลทุ่งตะไคร เสียชีวิต 2 บาดเจ็บ 18 รวมทั้งหมด 20 ราย
  2. ตำบลตะโก เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 17 รวมทั้งหมด 18 ราย
  3. ตำบลช่องไม้แก้ว เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 12 รวมทั้งหมด 13 ราย
  4. ตำบลปากตะโก เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 7 รวมทั้งหมด 8 ราย

โดยจำแนกรายละเอียดได้ดังนี้ สถิติการเกิดอุบัติเหตุในเพศชายเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคืออายุระหว่าง 15-25 ปี เพศหญิง อายุระหว่าง 46-55 ปี สถิติการเสียชีวิต เพศชายเสียชีวิตสูงสุดอายุระหว่าง 56-70 ปี เพศหญิง อายุระหว่าง 0-15 ปี สถิติการบาดเจ็บ แบ่งตามเพศและเวลา เพศชาย ช่วงเวลาที่เกิดสูงที่สุด คือ 18.00-22.00 น. เพศหญิง ช่วงเวลาที่เกิดสูงสุดคือ 10.00-14.00 น. สถิติการเสียชีวิตตามเพศและเวลา เพศชาย ช่วงเวลาที่เสียชีวิตสูงสุดคือ 14.00-18.00 น. เพศหญิง เวลา 10.00-14.00 น.

ข้อมูลจาก http://www.thairsc.com/p77/index/86

โดยจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยคือ บริเวณทางโค้งเชื่อมต่อกับคอสะพานบนถนนเพชรเกษม หลักกิโลเมตรที่ 48 พื้นที่หมู่ 1 ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ซึ่งลักษณะของทางโค้งค่อนข้างเป็นทางลาดชัน ทำให้รถมักจะใช้ความเร็วสูต่อเนื่องในการเข้าโค้ง โดยไม่ลดความเร็ว ทำให้รถเสียการทรงตัวทำให้รถไปฟาดกับราวสะพาน หรือเสียหลักตกสะพานได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตมาหลายราย โดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตก บริเวณนี้นับเป็นจุดหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมาก

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

ลดปัจจัยเสี่ยงเหล้าและอุบัติเหตุโดยชุมชน

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกระบบสุขภาพ

ชุมชนสามารถจัดการอุบัติเหตุทางถนนได้โดยชุมชน

2 ส่งเสริมบทบาทกองทุน

ชุมชนสามารถใช้ทรัพยกรในท้องถิ่นในการจัดการปัญหาของชุมชนได้ทั้งระบบ

3 จัดทำข้อมูล/สังเคราะห์ข้อมูล

มีฐานข้อมูลในการวางแผนแก้ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่

stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2561 10:28 น.