สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

คณะกรรมการกำกับทิศทาง

by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน @30 ส.ค. 59 16:51 ( IP : 192...39 )

ที่ปรึกษาโครงการและกำกับติดตามประเมินผล

                                               
ชื่อ-สกุลตำแหน่ง
นพ.วีระพันธ์  สุพรรณไชยมาตร์ ประธานกรรมการ รองประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย รองประธานกรรมการ -
นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์ กรรมการ ประธานกลุ่มภารกิจงานสาขาเขตและการมีส่วนร่วม สปสช.
นายสุรพงษ์ พรมเท้า กรรมการ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
พลโท อุกฤษณ์  อากาศวิภาต กรรมการ รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส กรรมการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ กรรมการ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นางสาวธนานาถ ล้อทอง กรรมการ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีและวิเทศสัมพันธ์  สสส.
ผศ.ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ กรรมการและเลขานุการ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
นางสาวซูวารี  มอซู ผู้ช่วยเลขานุการ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
นางสาวสิริมนต์  ชีวะอิสระกุล ผู้ช่วยเลขานุการ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ