สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วิธีสร้างหัวข้อใหม่

 1. เลือกการสร้างหัวข้อใหม่จากเมนู สมาชิก/สร้างเนื้อหาใหม่
 2. ป้อนหัวข้อ/รายละเอียด
 3. เลือกแท็บ ภาพประกอบ เพื่อส่งภาพ
 4. เลือกแท็บ เอกสารประกอบ เพื่อส่งเอกสารประกอบหัวข้อ
 5. เลือกแท็บ รูปแบบข้อมูล เพื่อกำหนดรูปแบบของหัวข้อ
 6. เลือกแท็บ ตัวเลือก เพื่อกำหนดตัวเลือก
 7. คลิก Save/บันทึก

วิธีแก้ไขหัวข้อ

 1. เปิดอ่านหัวข้อที่ต้องการแก้ไข
 2. เลือกเมนู แก้ไข แก้ไข/จัดการเอกสาร เพื่อจัดการเอกสาร
 3. เลือกเมนู แก้ไข แก้ไข/รายละเอียด เพื่อแก้ไขหัวข้อและรายละเอียด
 4. เลือกเมนู แก้ไข แก้ไข/ภาพประกอบ เพื่อส่งภาพเพิ่มเติม, เปลี่ยนภาพ หรือ ลบภาพประกอบหัวข้อ
 5. เลือกเมนู แก้ไข แก้ไข/เอกสารประกอบ เพื่อส่งเอกสารเพิ่มเติม หรือลบเอกสาร
 6. เลือกเมนู แก้ไข แก้ไข/รูปแบบการแสดงผล เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบของการแสดงผล เช่นการแสดงภาพ
 7. เลือกเมนู แก้ไข แก้ไข/จัดการหมวด เพื่อ เพิ่ม/ลบหมวดหรือแท็กของหัวข้อ
 8. เลือกเมนู แก้ไข แก้ไข/สร้างแบบสำรวจความคิดเห็น เพื่อสร้างหรือแก้ไขรายการของแบบสอบถาม
 9. เลือกเมนู แก้ไข แก้ไข/ไม่ให้มีการแสดงความคิดเห็น เพื่อกำหนดให้มีการแสดงความคิดเห็นหรือไม่ให้แสดงความคิดเห็น

วิธีลบหัวข้อ

 1. เปิดอ่านหัวข้อที่ต้องการลบ
 2. คลิกปุ่มลบ หรือ Delete เพื่อลบหัวข้อ
 3. ตอบยืนยันในการบล
 4. คำเตือน ไฟล์ภาพ,ไฟลเอกสาร และไฟล์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับห้วข้อนี้จะถูกลบทิ้งทั้งหมดและไม่สามารถเรียกกลับได้อีก