สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

attach_money

การประเมินคุณค่าและผลลัพธ์ของโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง 62

attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 124 มิ.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2562
1เริ่มทำรายงาน
2ส่งรายงานจากพื้นที่
3ผ่านการตรวจสอบของพี่เลี้ยงโครงการ
4ผ่านการตรวจสอบของสจรส. ม.อ.
5ผ่านการตรวจสอบของสสส.
attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 218 ก.ค. 2567 - 18 ก.ค. 2567
ยังไม่มีการสร้างรายงานการเงินประจำงวดที่ 2