สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินคุณค่าและผลลัพธ์ของโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง 62

จัดทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบรูณ์

29 กันยายน 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 lock_open

ลงกิจกรรมและการเงินออนไลน์

27 กันยายน 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
10,000.00 0.00 1,152.00 0.00 0.00 0.00 11,152.00 lock_open

สรุปผลและเขียนรายงาน ครั้งที่ 5

29 กันยายน 2562
ตูแวซะ นิแมตูแวซะ นิแม
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ประสานงานทีมงานวิจัย -หาสถานที่ประชุม -ประชุมเพื่อสรุปและเขียนรายงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 80%

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,200.00 0.00 624.00 0.00 0.00 0.00 2,824.00 lock_open

สรุปผลและเขียนรายงาน ครั้งที่ 4

24 กันยายน 2562
ตูแวซะ นิแมตูแวซะ นิแม
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ประสานงานทีมงานวิจัย -หาสถานที่ประชุม -ประชุมเพื่อสรุปและเขียนรายงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 60%

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,000.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 lock_open

สรุปผลและเขียนรายงาน ครั้งที่ 3

16 กันยายน 2562
ตูแวซะ นิแมตูแวซะ นิแม
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,000.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 lock_open

สรุปผลและเขียนรายงาน ครั้งที่ 2

11 กันยายน 2562
ตูแวซะ นิแมตูแวซะ นิแม
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,000.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 lock_open

สรุปผลและเขียนรายงาน ครั้งที่ 1

3 กันยายน 2562
ตูแวซะ นิแมตูแวซะ นิแม
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ประสานงานทีมงานวิจัย -หาสถานที่ประชุม -ประชุมเพื่อสรุปและเขียนรายงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-สามารถวางเค้าโครงรายงาน ตามแต่ละบท

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 4 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

ทีมวิจัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,350.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 4,150.00 lock_open

วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

2 กันยายน 2562
ตูแวซะ นิแมตูแวซะ นิแม
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ประชุมทีมนักวิจัย -สรุปจากการลงพื้นที่ -วิเคราะห์ ถกประเด็นในทีม -หาข้อสรุป
-บันทึกการประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมเพื่อหาปัจจัยใดที่โครงการประสลความสำเร็จ และไม่ประสบความสำเร็จ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 lock_open

ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มญาลันนัน ครั้งที่ 8

29 สิงหาคม 2562
ตูแวซะ นิแมตูแวซะ นิแม
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง 1.ประสานงาน นัดหมาย กลุ่มจิตอาสา เพื่อลงสัมภาษณ์ 2.เดินทางลงพื้นที่เพื่อพบกับจิตอาสาจาก ม.อ.ปัตานี - พื้นที่ทำงานของจิตอาสา
3.ชี้แจงรายละเอียดโครงการ
4.เดินทางกลับจาก พื้นที่ทำงานของจิตอาสา - ม.อ.ปัตตานี

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

• การทำงานในกลุ่ม - กลุ่ม/คณะทำงาน มีความเข้มแข็ง และทำงานเป็นทีม • ปัญหาในการทำงาน/อุปสรรค - กลุ่มคณะทำงานมีหลายบทบาท และหลายหน้าที่ - เวลาของกลุ่ม/คณะทำงานที่ว่างที่ไม่ตรงกัน • ปัจจัยสำคัญ ภายใน - การประกอบอาชีพของคณะทำงาน เป็นคนในเมืองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ภายนอก - การสื่อสารกับแหล่งทุน สปสช.ที่เข้าใจคลาดเคลื่อน - ความล้าช้าในการส่งโครงการ (หมดเขตในการรับข้อเสนอโครงการ) • การสนับสนุนจากแหล่งทุนเดินหน้าต่อไป - อยากได้โอกาสในการรับข้อเสนอโครงการในปีหน้า

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 7 คน จากที่ตั้งไว้ 7 คน
ประกอบด้วย

-ทีมวิจัย -กลุ่มญาลันนัน -กอ.รมน.

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,850.00 0.00 2,832.00 0.00 0.00 0.00 4,682.00 lock_open

ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มญาลันนัน ครั้งที่ 7

25 สิงหาคม 2562
ตูแวซะ นิแมตูแวซะ นิแม
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง 1.ประสานงาน นัดหมาย กลุ่มจิตอาสา เพื่อลงสัมภาษณ์ 2.เดินทางลงพื้นที่เพื่อพบกับจิตอาสาจาก ม.อ.ปัตานี - พื้นที่ทำงานของจิตอาสา
3.ชี้แจงรายละเอียดโครงการและสัมภาษณ์ตามกรอบที่ทีมวิจัยได้ตั้งไว้ 4.เดินทางกลับจาก พื้นที่ทำงานของจิตอาสา - ม.อ.ปัตตานี

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

• การทำงานในกลุ่ม - กลุ่ม/คณะทำงาน มีจำนวนมาก ทำให้มีข้อคิดเห็นที่บางกิจกรรมไม่ตรงกัน - มีหน่วยงานภาครัฐ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนาให้การสนับสนุน • ปัญหาในการทำงาน/อุปสรรค - กลุ่มคณะทำงานมีหลายบทบาท และหลายหน้าที่ • ปัจจัยสำคัญ ภายใน - เวลาของกลุ่ม/คณะทำงานที่ว่างที่ไม่ตรงกัน ทำให้เขียนข้อเสนอโครงการมีความล้าช้า ภายนอก - แผนโครงการ ของสปสช. ตามแผนนโยบายขององค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น มีโครงการเต็มโค้วต้า จึงไม่สามารถรับโครงการนี้ได้ เพราะความล้าช้าในการส่งโครงการ • การสนับสนุนจากแหล่งทุนเดินหน้าต่อไป - อยากได้โอกาสในการรับข้อเสนอโครงในปีหน้า

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

-ทีมวิจัย -กลุ่มญาลันนัน -กองทุน สปสช. อบต.ตะมะยูง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,500.00 0.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 7,300.00 lock_open

3.ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มญาลันนัน ครั้งที่ 6

15 สิงหาคม 2562
ตูแวซะ นิแมตูแวซะ นิแม
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 7 คน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง 1.ประสานงาน นัดหมาย กลุ่มจิตอาสา เพื่อลงสัมภาษณ์ 2.เดินทางลงพื้นที่เพื่อพบกับจิตอาสาจาก ม.อ.ปัตานี - พื้นที่ทำงานของจิตอาสา
3.ชี้แจงรายละเอียดโครงการ และสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคำถามที่ทางทีมวิจัยได้เลือก 4.เดินทางกลับจาก พื้นที่ทำงานของจิตอาสา - ม.อ.ปัตตานี

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.เกิดความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มจิตอาษาและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการส่งวิทยากรมาให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 2.เกิดความตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติดโดย ผู้นำศาสนาได้รณรงค์และชี้ชัดว่าบุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นฮาลอม(กฎบัญญัติห้าม ที่มุกัลลัฟ (มุสลิมผู้อยู่ในศาสนนิติภาวะ) ทุกคนต้องละเว้น) ตามหลักศาสนาอิสลาม 3.เกิดความร่วมมือจากชุมชนโดยผู้นำศาสนาโดยโต๊ะอิหม่ามได้นำเรื่องโทษของบุหรี่ไปบรรยายในการแสดงธรรมของชุมชน 4.เกิดกฏกติกาในชุมชนที่จะไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่มัสยิด 5.กลุ่มเยาวชนที่หลงผิด เมื่อได้รับการบำบัดยาเสพติดหายดีแล้ว จะกลับมาช่วยงานโครงการ และมาร่วมให้ความรู้แก่เยาวชนในท้องถิ่นต่อไป 6.ประชาชนในชุมชนให้การยอมรับในกลุ่ม/คณะทำงานโครงการที่มีความโปร่งใส และทุ่มเทในการทำงาน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 7 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

-ทีมวิจัย -กลุ่มญาลันนัน -ผู้นำศาสนา

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,200.00 0.00 4,180.00 0.00 0.00 0.00 6,380.00 lock_open

ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มญาลัน ครั้งที่ 5

5 สิงหาคม 2562
ตูแวซะ นิแมตูแวซะ นิแม
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คนรายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง 1.ประสานงาน นัดหมาย กลุ่มจิตอาสา เพื่อลงสัมภาษณ์ 2.เดินทางลงพื้นที่เพื่อพบกับจิตอาสาจาก ม.อ.ปัตานี - พื้นที่ทำงานของจิตอาสา
3.ชี้แจงรายละเอียดโครงการและสัมภาษณ์ตามกรอบคำถามจากทีมวิจัยโครงการ 4.เดินทางกลับจาก พื้นที่ทำงานของจิตอาสา - ม.อ.ปัตตานี

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • สำรวจข้อมูลสถานการณ์การสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา จำนวน 160 คน
 • ประชุมแกนนำเยาวชน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา เจ้าของร้านขายของชำที่จำหน่ายบุหรี่
 • อบรมพัฒนาทักษะแกนนำคณะทำงานเยาวชนจิตอาสาฟ้าใสวัยทีน พี่สอนน้องระดับตำบล
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 7 คน
ประกอบด้วย

-ทีมวิจีย -กลุ่มญาลันนัน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,200.00 0.00 3,900.00 6,140.00 0.00 0.00 12,240.00 lock_open

ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มญาลันนัน ครั้งที่ 4

2 สิงหาคม 2562
ตูแวซะ นิแมตูแวซะ นิแม
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 7 คน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง 1.ประสานงาน นัดหมาย กลุ่มจิตอาสา เพื่อลงสัมภาษณ์ 2.เดินทางลงพื้นที่เพื่อพบกับจิตอาสาจาก ม.อ.ปัตานี - พื้นที่ทำงานของจิตอาสาบ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 3.ชี้แจงรายละเอียดโครงการ สัมภาษณ์กลุ่มญาลันนันตามกรอบที่ทีมงานได้วางไว้ 4.เดินทางกลับจาก พื้นที่ทำงานของจิตอาสา - ม.อ.ปัตตานี

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • จัดอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดพิษภัยของบุหรี่ เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและทราบสาเหตุ  รวมทั้งทราบถึงโทษที่เกี่ยวกับยาเสพติด เยาวชนที่หลงผิด สามารถรับการบำบัด ณ โรงเรียนลูกผู้ชาย ที่บ้านมะรวด
 • การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 7 คน จากที่ตั้งไว้ 7 คน
ประกอบด้วย

-กลุ่มจิตอาสา -เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านกลาง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,200.00 0.00 3,700.00 0.00 0.00 0.00 5,900.00 lock_open

ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มญาลันนัน ครั้งที่ 3

25 กรกฎาคม 2562
ตูแวซะ นิแมตูแวซะ นิแม
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มจิตอาสาญาลันนันที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง 1.ประสานงาน นัดหมาย กลุ่มจิตอาสา เพื่อปรับแก้เอกสาร
2.เดินทางลงพื้นที่เพื่อพบกับจิตอาสาจาก ม.อ.ปัตานี - พื้นที่ทำงานของจิตอาสาบ้านพรุจูด ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 3.ชี้แจงรายละเอียดโครงการ สัมภาษณ์กลุ่มญาลันนันตามกรอบที่ทีมงานได้วางไว้ 4.เดินทางกลับจาก พื้นที่ทำงานของจิตอาสา - ม.อ.ปัตตานี

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.เกิดความไว้วางใจกันระหว่างเด็กและเยาวชนกับพี่เลี้ยงโครงการโดยเด็กและเยาวชนเกิดความไว้วางใจกลุ่มพี่เลี้ยงโครงการมากกว่าผู้ปกครองในการเป็นที่ปรึกษาทั้งเรื่องการศึกษาและเรื่องส่วนตัว  ซึ่งมีกรณีศึกษาที่ มีเยาวชนคนหนึ่งในหมู่บ้าน อยู่คนเดียวที่บ้าน พ่อเสียชีวิต แม่ทำงานประเทศมาเลเซีย ติดยาเสพติด ยาบ้า บุหรี่ แต่ไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้กับผู้ปกครองฟังแต่มีความไว้ใจและกล้าที่จะปรึกษาปัญหานี้กับพี่เลี้ยงของโครงการ ซึ่งหลังจากนั้นพี่เลี้ยงของโครงการก็ได้ส่งเยาวชนคนนี้ไปบำบัดที่ศูนย์บำบัดยาเสพติด คลองแลหลังซึ่งเป็นความร่วมมือกับกอรมน. ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นที่ชื่นชมของผู้ปกครองและประชาชนในหมู่บ้าน 2.เกิดพื้นที่พบปะพูดคุยของเยาวชนในพื้นที่ โดยประธานโครงการได้ใช้พื้นที่ของบ้านตนเองเป็นลานแลหกเปลียนความคิดเห็นและเป็นแหล่งพบปะการทำประโยชน์หรือเป็นที่รวมตัวของเด็กเยาวชน 3.เกิดกติกาชุมชนร่วมกันว่าห้ามการจำหน่ายบุหรี่และยาเสพติดให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
4.เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากขึ้น ดังจะเห็นจากการที่เยาวชนในชุมชนเห็นมาปลูกผักและออกกำลังกายกันมากขึ้นแทนที่จะไปมั่วสุมกัน และเยาวชนยังมีรายได้จากการเก็บผักที่ตนเองปลูกไปขายทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสามารถของตน 5.จากความจริงจังในการทำงานของกลุ่มจิตอาษาจึงทำให้เป็นที่ไว้วางใจของหน่อยงานต่างๆในพื้นที่ ทำให้หน่วยงานต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนในการทำงานเช่น สถานศึกษา ผู้นำชุมชน ท้องถิ่น
6.เกิดความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนโดยในทุกๆวันศุกร์จะมีกิจกรรมที่เยาวชนจะร่วมกันพัฒนาชุมชนเช่นการเก็บขยะ ตัดหญ้า และปรับภูมิทัศน์ในชุมชน 7.เกิดความร่วมมือของคนในชุมชนที่จะร่วมโครงการติดตามสอดส่องดูแลเด็กและเยวชน อย่างใกล้ชิด ให้กำลังใจ รอยยิ้ม สร้างคุณค่าให้กับเยาวชนที่หลงผิดให้กลับมามีคุณค่าและสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน 8.กลุ่มจิตอาสามีความเข้มแข็งมากขึ้นจากการทำงานและได้รับประสบการณ์ในการทำโครงการและมีความรู้ในการเขียนโครงการส่งผลให้เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน รวมไปถึงผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดสามารถเข้าหากลุ่มองค์กรได้อย่างรู้สึกปลอดภัย พร้อมสมัครใจในการเข้ารับการบำบัดยาเสพติด

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 9 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

-กลุ่มญาลันนัน -เยาวชน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,850.00 0.00 4,100.00 0.00 0.00 0.00 5,950.00 lock_open

3.ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มญาลันนัน ครั้งที่ 2

22 กรกฎาคม 2562
ตูแวซะ นิแมตูแวซะ นิแม
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ประสานงานคนในพื้นที่
-เดินทางจาก ม.อ.ปัตตานี
-ถึงบ้านคชศิลา  พูดคุยสัมภาษณ์กับหัวหน้าโครงการ -เข้าร่วมเวทีญาลันนัน กับหน่วยงานญาลันนัน
-วิทยากรให้ความรู้ เรื่องโทษของยาเสพติด สาเหตุของการติดยาเสพติด วิธีการเลิกติดยาเสพติด -ถ่ายรูปหมุ่ร่วมกัน -เดินทางกลับ ม.อ.ปัตตานี โดยสวัสดิภาพ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.เกิดข้อตกลงของชุมชนและได้ข้อความร่วมมือกับคนในพื้นที่ และร้านค้าปลีกในหมู่บ้าน โดยให้มีการยกเลิกการขายบุหรี่ในร้านค้า ที่อยู่ในหมู่บ้านทั้งหมด โดยได้ยกเลิกการขายบุหรี่ตลอดไป 2.เนื่องจากในหมู่ที่4 บ้านคชศิลาเป็นชุมชนที่มีประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามรวมกัน จากการทำโครงการครั้งนี้ทำให้ประชาชนในพื้นที่เห็นถึงความตั้งใจจริงของประธานกลุ่มที่มีความทุ่มเท จึงหันมาให้การสนับสนุน และเป็นที่ยอมรับของประชาชนในท้องถื่น 3.เกิดสัญญาประชาคมที่จะร่วมกันเลิกยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทั้งหลายตลอดไป และมีผู้พิการ จำนวน 1 คน ที่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรม เลิกบุหรี่ได้ 2 เดือน มีสุขภาพที่ดีขึ้น หน้าตาสดชื่นสดใสมากยิ่งขึ้น สัญญาว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่อีกเลยตลอดไป 4.ประชาชนในหมู่บ้านมีทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่ที่เปลี่ยนแปลงจากในอดีต เห็นว่าการสูบบุหรี่เป็นการทำร้ายผู้อื่นและเด็ก จึงเกิดความละอายและเกรงใจที่จะสูบบุหรี่

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,200.00 0.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 6,600.00 lock_open

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับกลุ่มจิตอาสา ครั้งที่ 1

18 กรกฎาคม 2562
ตูแวซะ นิแมตูแวซะ นิแม
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การนำเสนอผลการประเมินครั้งนี้จะนำเสนอผลการประเมินตามคำถามการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 6 ส่วนดังต่อไปนี้ ส่วนที่ 1 การประเมินศักยภาพ/ความสามารถของกลุ่มจิตอาสาญาลันนัน ส่วนที่ 2 บทบาทของพี่เลี้ยงกองทุนฯ ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ/แผนงาน
ส่วนที่ 4 คุณค่าของโครงการฯ/แผนงาน ส่วนที่ 5 ปัจจัยแห่งความสำเร็จและอุปสรรคในการจัดทำโครงการ ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการฯโดยใช้กลไกกองทุนหมู่บ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

อยู่ระหว่างการดำเนินงานโครงการ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มจิตอาสาญาลันนัน จำนวน 2 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,500.00 0.00 3,800.00 2,460.00 0.00 0.00 7,760.00 lock_open

ประชุมพัฒนาเครื่องมือ และออกแบบเครื่องมือ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

10 กรกฎาคม 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

ทีมนักวิจัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
7,500.00 0.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 8,850.00 lock_open

ศึกษาบริบทเบื้องต้นและผลการดำเนินงานของแต่ละชุมชน

24 มิถุนายน 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้วางแผนการจัดทำข้อเสนอโครงการ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

-ผู้รับผิดชอบโครงการ -ทีมงานวิจัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
8,500.00 0.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 9,850.00 lock_open