สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) ในพื้นที่ภาคใต้ (ชุมพร พัทลุง ตรังและยะลา)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) ในพื้นที่ภาคใต้ (ชุมพร พัทลุง ตรังและยะลา)
ภายใต้โครงการ แผนงาน สนส.
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ 65-00-0269
วันที่อนุมัติ 29 มีนาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 เมษายน 2565 - 30 ธันวาคม 2566
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.กุลทัต หงส์ชยางกุร ,ดร.เพ็ญ สุขมาก
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 074282901
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ kullatat.h@gmail.com
พี่เลี้ยงโครงการ ดร.ศิริพร เพ็งจันทร์ ผศ.ดร.วรางคณา ชัชเวท อ.บุญเรือง ขาวนวล ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมพร พัทลุง ตรังและยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 เม.ย. 2565 30 พ.ย. 2565 1 เม.ย. 2565 30 พ.ย. 2565 600,000.00
2 1 ธ.ค. 2565 30 มิ.ย. 2566 480,000.00
3 1 ก.ค. 2566 30 ก.ย. 2566 120,000.00
รวมงบประมาณ 1,200,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณเม.ย. 65พ.ค. 65มิ.ย. 65ก.ค. 65ส.ค. 65ก.ย. 65ต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66ต.ค. 66พ.ย. 66ธ.ค. 66
1 1. การประชุมคณะทำงาน จำนวน 14 คน จำนวน 5 ครั้ง(1 เม.ย. 2565-31 พ.ค. 2566) 0.00                                          
2 2. การประชุมชี้แจงกรอบการประเมิน(1 เม.ย. 2565-28 ก.พ. 2566) 0.00                                          
3 3. การประชุมทีมประเมินของหน่วยจัดการเพื่อปรึกษาการดำเนินในการประเมินในแต่ละจังหวัด(1 เม.ย. 2565-31 พ.ค. 2566) 0.00                                          
4 4.ทีมประเมินเข้าร่วมการประชุมกับ สสส จำนวน 5 คน 2 ครั้ง(1 เม.ย. 2565-30 เม.ย. 2566) 0.00                                          
5 5. ทีมประเมินเข้าร่วมเวที ARE ของหน่วยจัดการ 4 จังหวัด (ชุมพร พัทลุง ตรังและยะลา) จังหวัดละ 1 ครั้ง(31 ก.ค. 2565-30 ก.ค. 2566) 0.00                                          
6 6. ทีมประเมินเข้าร่วมเวทีถอดบทเรียนของหน่วยจัดการจังหวัด (ชุมพร พัทลุง ตรังและยะลา) จำนวน 10 คน 4 ครั้ง (จังหวัดละ 1 ครั้ง)(31 ก.ค. 2565-30 ก.ค. 2566) 0.00                                          
7 7. ทีมประเมินจัดเวทีในการกลั่นกรองและกำหนดขอบเขตการประเมิน เพื่อร่วมกำหนดวัตถุประสงค์และทำความเข้าใจตัวชี้วัด วิธีการ และเครื่องมือการประเมิน จำนวน 2 ครั้ง (จังหวัดละ 1 ครั้ง) - จังหวัดชุมพร - จังหวัดพัทลุง -จังหวัดตรัง - จังหวัดยะลา(31 ก.ค. 2565-30 ก.ค. 2566) 0.00                                          
8 8. ทีมประเมินดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ตามเครื่องมือที่จัดทำขึ้น -จังหวัดชุมพร - จังหวัดพัทลุง - จังหวัดตรัง - จังหวัดยะลา(31 ก.ค. 2565-29 พ.ย. 2566) 0.00                                          
9 9. ทีมประเมินจัดเวทีทบทวนร่างรายงานโดยสาธารณะ และจัดทำข้อเสนอเพื่อปรับปรุงโครงการและผลักดันสู่การตัดสินใจของหน่วยจัดการและโครงการย่อยฯ จำนวน 5 ครั้ง - จังหวัด ชุมพร - จังหวัดพัทลุง - จังหวัดตรัง -จังหวัดยะลา - สสส. จำนวน 1 ครั้ง(31 ส.ค. 2565-30 ก.ย. 2566) 0.00                                          
10 10. ทีมประเมินลงพื้นที่เพื่อติดตามการปรับปรุงโครงการตามข้อเสนอแนะจำนวน 4 ครั้ง จังหวัดละ 1 ครั้ง(30 ก.ย. 2565-30 ก.ย. 2566) 0.00                                          
11 ค่าตรวจสอบเอกสารการเงินและรับรองบัญชี 18,000 บาท(30 พ.ย. 2565-30 ก.ย. 2566) 0.00                                          
12 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราวของโครงการ จำนวน 10 เดือน x 5,500 บาท รวม 55,000 บาท(3 ม.ค. 2566-30 ก.ย. 2566) 0.00                                          
13 ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์สำนักงาน 4,890 บาท(3 ม.ค. 2566-30 ก.ย. 2566) 0.00                                          
14 ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 10 %(1 ก.ย. 2566-30 ก.ย. 2566) 0.00                                          
รวม 0.00
1 1. การประชุมคณะทำงาน จำนวน 14 คน จำนวน 5 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 13 94,489.00
1 พ.ค. 65 ประชุมคณะทำงานเพื่อคุยกรอบการทำงานประเมิน NF ชุมพร ตรัง พัทลุง และยะลา 0 0.00 12,000.00
5 พ.ค. 65 ประชุมปฐมนิเทศน์โครงการหน่วยจัดการระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ จังหวัด ยะลา 0 0.00 5,000.00
7 พ.ค. 65 การประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการประเมิน และมอบหมายภารกิจการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 0 0.00 35,844.00
2 มิ.ย. 65 เข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการและบันทึกความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ พื้นที่จังหวัดตรัง สู่ธง ตรังเมืองแห่งความสุข คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนประเด็นความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต “ข้าว” และ เตรียมรองรับสังคมสูงวัย ๔ มิติ “ด้านสุขภาพ ด้านสัง 0 0.00 3,200.00
7 ก.ค. 65 การประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า และมอบหมายภารกิจการดำเนินงาน 0 0.00 15,195.00
30 ก.ย. 65 การประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าและวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ 0 0.00 3,000.00
6 ต.ค. 65 จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า และมอบหมายภารกิจการดำเนินงานร่วมกับทีมประเมินฯ จังหวัดพัทลุง 0 0.00 5,210.00
8 ต.ค. 65 จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า และมอบหมายภารกิจการดำเนินงานร่วมกับทีมประเมินฯ จังหวัดตรัง 0 0.00 2,500.00
8 ต.ค. 65 การประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า และมอบหมายภารกิจการดำเนินงานร่วมกับทีมประเมินฯ จังหวัดยะลา 0 0.00 500.00
11 ต.ค. 65 การประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า และมอบหมายภารกิจการดำเนินงานร่วมกับทีมประเมินฯ จังหวัดชุมพร 0 0.00 2,500.00
29 ต.ค. 65 การประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมคืนข้อมูลโครงการ Node Flagship ร่วมกับทีมประเมินฯ จังหวัดชุมพร 0 0.00 3,540.00
30 ต.ค. 65 การประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมคืนข้อมูลโครงการ Node Flagship ร่วมกับทีมประเมินฯ จังหวัดพัทลุง ตรัง และยะลา 0 0.00 3,500.00
9 ธ.ค. 65 การประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า และมอบหมายภารกิจการดำเนินงานร่วมกับทีมประเมินฯ จังหวัดชุมพร พัทลุง ตรังและยะลา 0 0.00 2,500.00
2 2. การประชุมชี้แจงกรอบการประเมิน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 3 11,268.00
5 พ.ค. 65 ทีมประเมินจังหวัดยะลาเข้าร่วมเวทีปฐมนิเทศ และการจัดทำข้อสัญญาโครงการย่อยฯ ปี 2565 หน่วยจัดการระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) จังหวัดยะลา 0 0.00 2,200.00
31 พ.ค. 65 ทีมประเมินจังหวัดยะลาเข้าร่วมเวทีประชุมความร่วมมือ(หุ้นส่วน)ภาคียุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเด็นฯ (เวทีออกแบบการติดตามหนุนเสริมและติดตามตัวชี้วัดร่วมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1) 0 0.00 1,100.00
4 - 5 มิ.ย. 65 ทีมประเมินเข้าร่วมเวทีปฐมนิเทศ Node Flagship จังหวัดชุมพร 0 0.00 7,968.00
3 3. การประชุมทีมประเมินของหน่วยจัดการเพื่อปรึกษาการดำเนินในการประเมินในแต่ละจังหวัด กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 6 16,024.00
28 พ.ค. 65 ทีมประเมินจัดการประชุมทีมประเมินเพื่อเตรียมเก็บข้อมูล Node Flagship จ.ยะลา 0 0.00 3,048.00
7 ก.ค. 65 ทีมประเมินจังหวัดยะลาจัดการประชุมทีมประเมินหน่วยจัดการจังหวัดฯ เพื่อสรุปข้อเสนอโครงการฯ จ.ยะลา 0 0.00 2,548.00
21 ก.ค. 65 ทีมประเมินจัดการประชุมคณะทำงานทีมประเมินเพื่อเตรียม Public Scoping ของหน่วยจัดการฯ จังหวัดชุมพร 0 0.00 2,280.00
7 ต.ค. 65 ทีมประเมินจัดการประชุมทีมประเมินหน่วยจัดการจังหวัดฯ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลโครงการฯ จ.ยะลา 0 0.00 3,310.00
13 ต.ค. 65 ทีมประเมินจัดการประชุมคณะทำงานทีมประเมินเพื่อเตรียมเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลรอบที่ 3 (Public Assessing 2) ของหน่วยจัดการฯ จังหวัดชุมพร 0 0.00 4,100.00
15 พ.ย. 65 ทีมประเมินจังหวัดพัทลุงจัดการประชุมทีมประเมิน เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน (AAR) จ.พัทลุง 0 0.00 738.00
4 4.ทีมประเมินเข้าร่วมการประชุมกับ สสส จำนวน 5 คน 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 2 50,892.00
19 ต.ค. 65 เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าผลการประเมินหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Flagship) ปี 2565 0 0.00 48,892.00
29 - 30 พ.ย. 65 เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าและบทเรียนระหว่างการดำเนินงาน “หน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship)” ปี 2565 0 0.00 2,000.00
5 5. ทีมประเมินเข้าร่วมเวที ARE ของหน่วยจัดการ 4 จังหวัด (ชุมพร พัทลุง ตรังและยะลา) จังหวัดละ 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 1 5,830.00
17 ก.ย. 65 ทีมประเมินเข้าร่วมเวที ARE ของหน่วยจัดการจังหวัดฯ ยะลา ครั้งที่ 1 0 0.00 5,830.00
6 6. ทีมประเมินเข้าร่วมเวทีถอดบทเรียนของหน่วยจัดการจังหวัด (ชุมพร พัทลุง ตรังและยะลา) จำนวน 10 คน 4 ครั้ง (จังหวัดละ 1 ครั้ง) กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0
7 7. ทีมประเมินจัดเวทีในการกลั่นกรองและกำหนดขอบเขตการประเมิน เพื่อร่วมกำหนดวัตถุประสงค์และทำความเข้าใจตัวชี้วัด วิธีการ และเครื่องมือการประเมิน จำนวน 2 ครั้ง (จังหวัดละ 1 ครั้ง) - จังหวัดชุมพร - จังหวัดพัทลุง -จังหวัดตรัง - จังหวัดยะลา กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 3 45,300.00
31 ส.ค. 65 นักประเมินในการสังเคราะห์ข้อเสนอโครงการของหน่วยจัดการจังหวัดฯ พัทลุง 0 0.00 16,500.00
31 ส.ค. 65 ทีมประเมินในการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์หน่วยจัดการจังหวัดฯ พัทลุง 0 0.00 14,000.00
31 ต.ค. 65 ทีมประเมินในการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์หน่วยจัดการจังหวัดฯ ยะลา 0 0.00 14,800.00
8 8. ทีมประเมินดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ตามเครื่องมือที่จัดทำขึ้น -จังหวัดชุมพร - จังหวัดพัทลุง - จังหวัดตรัง - จังหวัดยะลา กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 4 49,492.00
31 พ.ค. 65 ทีมประเมินในการสังเคราะห์ข้อเสนอโครงการของหน่วยจัดการจังหวัดฯ ยะลา 0 0.00 13,000.00
30 มิ.ย. 65 ทีมประเมินในการสังเคราะห์ข้อเสนอโครงการของหน่วยจัดการจังหวัดฯ ชุมพร 0 0.00 12,500.00
20 - 21 ส.ค. 65 ทีมปรเมินจัดเวทีเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลรอบที่ 1 (Public Assessing 1) ของหน่วยจัดการฯ จังหวัดชุมพร 0 0.00 11,496.00
2 - 3 ต.ค. 65 ทีมประเมินจัดเวทีเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลรอบที่ 2 (สัมภาษณ์ PM และ Core Team) ของหน่วยจัดการฯ จังหวัดชุมพร 0 0.00 12,496.00
9 9. ทีมประเมินจัดเวทีทบทวนร่างรายงานโดยสาธารณะ และจัดทำข้อเสนอเพื่อปรับปรุงโครงการและผลักดันสู่การตัดสินใจของหน่วยจัดการและโครงการย่อยฯ จำนวน 5 ครั้ง - จังหวัด ชุมพร - จังหวัดพัทลุง - จังหวัดตรัง -จังหวัดยะลา - สสส. จำนวน 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 4 34,072.00
14 พ.ย. 65 การประชุมคืนข้อมูลผลการประเมินโครงการ Node Flagship จังหวัดยะลา 0 0.00 4,000.00
15 พ.ย. 65 การประชุมคืนข้อมูลผลการประเมินโครงการ Node Flagship จังหวัดพัทลุง 0 0.00 4,750.00
15 พ.ย. 65 ทีมประเมินจังหวัดพัทลุงจัดเวทีคืนข้อมูลและสะท้อนผลการประเมินครั้งที่ 1 หน่วยจัดการที่มีจุดเน้น จ.พัทลุง 0 0.00 18,762.00
20 พ.ย. 65 ประชุมคืนข้อมูล ผลประเมินเบื้องต้นหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node flagship จังหวัดตรัง 0 0.00 6,560.00
10 10. ทีมประเมินลงพื้นที่เพื่อติดตามการปรับปรุงโครงการตามข้อเสนอแนะจำนวน 4 ครั้ง จังหวัดละ 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0
11 ค่าตรวจสอบเอกสารการเงินและรับรองบัญชี 18,000 บาท กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0
12 ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราวของโครงการ จำนวน 10 เดือน x 5,500 บาท รวม 55,000 บาท กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0
13 ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์สำนักงาน 4,890 บาท กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0
14 ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 10 % กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 1 51,005.00
4 ก.ค. 65 ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการงวดที่ 1 0 0.00 51,005.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2565 10:37 น.