สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) ในพื้นที่ภาคใต้ (ชุมพร พัทลุง ตรังและยะลา)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) ในพื้นที่ภาคใต้ (ชุมพร พัทลุง ตรังและยะลา)
ภายใต้โครงการ แผนงาน สนส.
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2566
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 0.00 15 0.00
1 พ.ค. 65 ประชุมคณะทำงานเพื่ื่อคุยกรอบการทำงานประเมิน NF ชุมพร ตรัง พัทลุง และยะลา 0 0.00 0.00
5 พ.ค. 65 ประชุมปฐมนิเทศน์โครงการหน่วยจัดการระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ จังหวัด ยะลา 0 0.00 0.00
7 พ.ค. 65 การประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการประเมิน และมอบหมายภารกิจการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 0 0.00 0.00
2 มิ.ย. 65 เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการและบันทึกความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ พื้นที่จังหวัดตรัง สู่ธง ตรังเมืองแห่งความสุข คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนประเด็นความมั่นคงทางอาหาร ในภาวะวิกฤต “ข้าว” และ เตรียมรองรับสังคมสูงวัย 4 มิติ “ด้านสุขภาพ ด้านสังคม 0 0.00 -
2 มิ.ย. 65 เข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการและบันทึกความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ พื้นที่จังหวัดตรัง สู่ธง ตรังเมืองแห่งความสุข คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนประเด็นความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต “ข้าว” และ เตรียมรองรับสังคมสูงวัย ๔ มิติ “ด้านสุขภาพ ด้านสัง 0 0.00 0.00
7 ก.ค. 65 การประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า และมอบหมายภารกิจการดำเนินงาน 0 0.00 0.00
6 ต.ค. 65 จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า และมอบหมายภารกิจการดำเนินงานร่วมกับทีมประเมินฯ จังหวัดพัทลุง 0 0.00 0.00
8 ต.ค. 65 จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า และมอบหมายภารกิจการดำเนินงานร่วมกับทีมประเมินฯ จังหวัดตรัง 0 0.00 0.00
8 ต.ค. 65 การประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า และมอบหมายภารกิจการดำเนินงานร่วมกับทีมประเมินฯ จังหวัดยะลา 0 0.00 0.00
11 ต.ค. 65 การประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า และมอบหมายภารกิจการดำเนินงานร่วมกับทีมประเมินฯ จังหวัดชุมพร 0 0.00 0.00
19 ต.ค. 65 เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าผลการประเมินหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Flagship) ปี 2565 0 0.00 0.00
29 ต.ค. 65 การประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมคืนข้อมูลโครงการ Node Flagship ร่วมกับทีมประเมินฯ จังหวัดชุมพร 0 0.00 0.00
30 ต.ค. 65 การประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมคืนข้อมูลโครงการ Node Flagship ร่วมกับทีมประเมินฯ จังหวัดพัทลุง ตรัง และยะลา 0 0.00 0.00
14 พ.ย. 65 การประชุมคืนข้อมูลผลการประเมินโครงการ Node Flagship จังหวัดยะลา 0 0.00 0.00
15 พ.ย. 65 การประชุมคืนข้อมูลผลการประเมินโครงการ Node Flagship จังหวัดพัทลุง 0 0.00 0.00
20 พ.ย. 65 คืนข้อมูลจังหวัดตรัง 0 0.00 0.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 10:37 น.