สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ กองทุนสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภายใต้โครงการ ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ 2567
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2567 - 30 มิถุนายน 2568
งบประมาณ 0.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ศิริพร เพ็งจันทร์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0958386048
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ pookubsp11@gmail.com
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 21 54,400.00 3 53,461.00
22 ม.ค. 67 ประชุมคณะทำงานกลไกบูรณาการความร่วมมือสุขภาวะสุราษฎร์ธานี ครั้งที่1/2567 9 5,800.00 5,800.00
27 - 28 ม.ค. 67 ประชุมหารือการขับเคลื่อนงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาวะ จังหวัสุราษฎร์ธานี 0 35,600.00 34,471.00
17 ก.พ. 67 ประชุมวางแผนการทำงานและการวางโครงสร้างการทำงานโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางมนุษย์และสุขภาพในระดับจังหวัด ระยะ2 12 13,000.00 13,190.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2567 14:35 น.