สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภายใต้โครงการ ระบบสนับสนุนกระบวนการ HIA
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ 61-ข-053
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2018 - 30 เมษายน 2019
งบประมาณ 55,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ สายสุนีย์ จำรัส
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ ดร. เพ็ญ สุขมาก
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2018 31 มี.ค. 2019 1 มิ.ย. 2018 31 มี.ค. 2019 50,000.00
2 1 เม.ย. 2019 30 เม.ย. 2019 5,000.00
รวมงบประมาณ 55,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อกลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมโดยสาธารณะ

1) มีข้อมูลผลกระทบของโครงการและแผนการดำเนินงาน รวมถึงโครงการอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกับโครงการ 2) มีผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นเบื้องต้น

2 เพื่อกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ (Public scoping)

1) รายละเอียดกิจกรรมสำคัญของโครงการมีประเด็น ครอบคลุมตัวชี้วัด ข้อจำกัด การดำเนินโครงการ 2) มีผู้ส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ (Stakeholder analysis) ที่ครอบคลุม 3) มีการ mapping กิจกรรมหลักของโครงการและปัจจัยกำหนดสุขภาพ (Social Determinant of Health; SDH) ที่ส่งผลกระทบถึงสุขภาวะทั้ง 4 มิติ 4) ได้ SDH ที่สำคัญจัดทำร่างตัวชี้วัดการประเมิน 5) มีการจัดประชุมกลุ่ม/เวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำเสนอร่างตัวชี้วัดตาม SDH ที่จัดทำขึ้น ุ6) มีเครื่องมือรวบรวมข้อมูลตามตัวที่วัดที่กำหนด

3 เพื่อประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Assessing)

1) ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ตามตัวชี้วัดและเครื่องมือที่กำหนด 2) ร่างรายงานการประเมินผลกระทบซึ่ง ซึ่งครอบคลุม 3)

4 เพิ่อทบทวนร่างรายงานผลการศึกษาโดยสาธารณะ (Public review)

1) เกิดการจัดเวทีการแสดงความคิดเห็นระหว่างทีมวิจัยร่วมกับ Stakeholder เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงาน 2) เกิดการจัดเวทีร่วมกับ Stakeholder จัดทำข้อเสนอ เพื่อแนะนำโรงการวิจัย

stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2018 09:26 น.