สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
17 มิ.ย. 61 การประชุมเตรียมความพร้อม HIA Public Screening 6 6.00 6,000.00
22 มิ.ย. 61 การประชุมเตรียมความพร้อม HIA Public Screening ระหว่างทีมวิจัยและผู้ดำเนินโครงการ 16 6.00 6,000.00
30 มิ.ย. 61 การประชุมเพื่อวิเคราะห์ และสรุปผลการทบทวนเอกสาร/โครงการ 6 6,000.00 6,000.00
12 ก.พ. 62 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการจัดเวที HIA Screening and Scoping 8 6,000.00 6,240.00
27 มี.ค. 62 จัดเวที HIA Screening and Scoping 20 24,702.00 26,126.00
30 มี.ค. 62 จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์และสรุปผลการจัดเวที screening และ scoping 6 6,000.00 6,000.00
รวม 62 42,714.00 6 56,366.00