สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อกลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมโดยสาธารณะ

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ (Public scoping)

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Assessing)

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 : เพิ่อทบทวนร่างรายงานผลการศึกษาโดยสาธารณะ (Public review)

รวม 0 0.00 0 0.00

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้