สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

attach_money

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 11 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562
1เริ่มทำรายงาน
2ส่งรายงานจากพื้นที่
3ผ่านการตรวจสอบของพี่เลี้ยงโครงการ
4ผ่านการตรวจสอบของสจรส. ม.อ.
5ผ่านการตรวจสอบของสสส.
attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 21 ก.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561
ยังไม่มีการสร้างรายงานการเงินประจำงวดที่ 2
attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 317 ก.ค. 2567 - 17 ก.ค. 2567
ยังไม่มีการสร้างรายงานการเงินประจำงวดที่ 3