สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

assignment
บันทึกกิจกรรม
ประชุมพัฒนาชมรมผุ้สูงอายุคุณภาพ สู่อำเภอสุขภาพดี 80ปี ยังแจ๋ว25 มิถุนายน 2562
25
มิถุนายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

แกนนำผู้สูงอายุทุกตำบลสามารถเขียนแผนงานโครงการ ของบประมาณจากท้องถิ่นได้ ส่งผลให้ผู้สูงอายุอำเภอคีรีรัฐนิคม มีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ แล้วจึงเกิดแนวคิดต่อยอดจากชมรมผู้สูงอายุคุณภาพทั้ง 11 ชมรม สู่ตำบลการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 8 ต

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-คัดกรองสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 35คน

-ให้ความรู้แกนนำชุมรมผู้สูงอายุในการเขียนแผนงานโครงการ เพื่อของบกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.แกนนำผู้สูงอายุทุกชมรม และเครือข่ายเข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 35 คน

2.มีเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุและดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  การทำงานเป็นทีม  ช่วยให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าของตนเอง และการช่วยเหลือสังคม จนเป็นที่ยอมรับจากสังคม

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 35 คน จากที่ตั้งไว้ 35 คน
ประกอบด้วย

-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่

-เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

-แกนนำผส.

-แกนนำอสม.และแกนนำชมรมต่างๆ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมแนวทางการบริหารจัดการกองทุนฯ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่15 พฤษภาคม 2562
15
พฤษภาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบล เข้าใจบทบาทภารกิจแนวทางและเป้าหมายโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ให้ความรู้ ความเข้าใจกับคณะกรรมการกองทุน เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการกองทุน,ระเบียบกองทุน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 36 คน

2.คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบล เข้าใจบทบาทภารกิจแนวทางและเป้าหมายโครงการ โดยมีเงินเหลือจากการอนุมัติน้อยที่สุด

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 36 คน จากที่ตั้งไว้ 36 คน
ประกอบด้วย

-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-คณะกรรมการ

-กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมแนวทางการบริหารจัดการกองทุนฯในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่14 พฤษภาคม 2562
14
พฤษภาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบล เข้าใจบทบาทภารกิจแนวทางและเป้าหมายโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ให้ความรู้ ความเข้าใจกับคณะกรรมการกองทุน เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการกองทุน,ระเบียบกองทุน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 31 คน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 31 คน จากที่ตั้งไว้ 31 คน
ประกอบด้วย

-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

-แกนนำผส.

-แกนนำอสม.

-และแกนนำชมรมต่างๆ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมแนวทางการเสนอแผนงาน/โครงการ ของบประมาณกองทุนฯ13 พฤษภาคม 2562
13
พฤษภาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

ผู้เสนอแผนงานโครงการ(แกนนำเครือข่าย)ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนฯและดำเนินกิจกรรมถูกต้องตามระเบียบ 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ให้ความรู้ ความเข้าใจกับคณะกรรมการกองทุน เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการกองทุน,ระเบียบกองทุน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.แกนนำเครือข่ายสามารถเข้าถึงแผนการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตำบล

2.แกนนำเครือข่าย จำนวน 53 คน สามารถเขียนแผนงานโครงการเพื่อของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 53 คน จากที่ตั้งไว้ 53 คน
ประกอบด้วย

-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

-แกนนำผส.

-แกนนำอสมและแกนนำชมรมต่างๆ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมแนวทางการปริหารจัดการกองทุน ฯในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่10 พฤษภาคม 2562
10
พฤษภาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย wanna
circle
วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบล เข้าใจบทบาทภารกิจแนวทางและเป้าหมายโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ให้ความรู้ ความเข้าใจกับคณะกรรมการกองทุน เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการกองทุน,ระเบียบกองทุน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบล เข้าใจบทบาทภารกิจแนวทางและเป้าหมายโครงการ โดยมีเงินเหลือจากการอนุมัติน้อยที่สุด

2.คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เข้าร่วมประชุมฯ  จำนวน 101 คน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 36 คน จากที่ตั้งไว้ 135 คน
ประกอบด้วย

-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-คณะกรรมการ

-กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมการเขียนแผนงาน/โครงการ เพื่อของบประมาณจากกองทุน8 พฤษภาคม 2562
8
พฤษภาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย wanna
circle
วัตถุประสงค์

ผู้เสนอแผนงานโครงการ(แกนนำเครือข่าย)ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนฯและดำเนินกิจกรรมถูกต้องตามระเบียบ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ให้ความรู้ ความเข้าใจกับคณะกรรมการกองทุน เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการกองทุน,ระเบียบกองทุน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.แกนนำเครือข่าย จำนวน 95 คน สามารถเขียนแผนงานโครงการเพื่อของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

2.แกนนำเครือข่ายสามารถเข้าถึงแผนการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตำบล

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 42 คน จากที่ตั้งไว้ 42 คน
ประกอบด้วย

-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

-แกนนำผส.

-แกนนำอสม.

-และแกนนำชมรมต่างๆ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

รายงานความก้าวหน้าโครงการครั้งที่ 31 พฤษภาคม 2562
1
พฤษภาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย นักศึกษาฝีกงาน
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการติตตาม และประเมินผล

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

จัดกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวโดยชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วม13 ธันวาคม 2561
13
ธันวาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นักศึกษาฝีกงาน
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะแก่แกนนำผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปร่วมกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนในชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

พัฒนาความรู้และทักษะแกนนำผู้สูงอายุ ทั้ง 8ตำบล เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะสังสรรค์ร่วมกับกลุ่มในวัยเดียวกัน เช่น การเล่นกีฬา,การแสดง ประเพณีท้องถิ่น

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พัฒนาความรู้และทักษะแก่แกนนำผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปร่วมกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนในชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 398 คน จากที่ตั้งไว้ 400 คน
ประกอบด้วย

จัดกิจกรรมด้านกีใาให้กับผู้สูงอายุ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

รายงานความก้าวหน้าโครงการครั้งที่ 28 ตุลาคม 2561
8
ตุลาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย สุริยา น้ำขาว
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามความก้าวหน้าการรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์ และการตรวจเอกสารการเงินงวดที่ 1

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์ และการตรวจเอกสารการเงินงวดที่ 1 โครงการย่อยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์ และการตรวจเอกสารการเงินงวดที่ 1 โครงการย่อยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่ สจรส. จำนวน 1 คน ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 1 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

เยี่ยมเสริมพลังชมรมผู้สูงอายุโดยชุมชน24 กันยายน 2561
24
กันยายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย สุริยา น้ำขาว
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุและภาคีเครือข่าย

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประเมินรับรองชมรมผู้สูงอายุคุณภาพโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จำนวน 11 ชมรม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กรรมการชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 17 คน ร่วมประเมินรับรองชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 11 ชมรม และได้รับการรับรองชมรมผู้สูงอายุคุณภาพจากกรมอนามัยทั้ง 11 ชมรม

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 17 คน จากที่ตั้งไว้ 17 คน
ประกอบด้วย

กรรมการชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 17 คน เยี่ยมเสริมพลังชมรมผู้สูง จำนวน 11 ครั้ง

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

รายงานความก้าวหน้าโครงการครั้งที่ 18 สิงหาคม 2561
8
สิงหาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย สุริยา น้ำขาว
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ผู้สูงอายุฯ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • รายงานความก้าวหน้ากิจกรรมงวดที่ 1
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • บันทึกข้อมูลรายงานกิจกรรม
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย
 • จนท.ติดตามความก้าวหน้าฯ สจรส. จำนวน 2 คน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จำนวน 1 คน
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมคณะทำงานโครงการ7 สิงหาคม 2561
7
สิงหาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย สุริยา น้ำขาว
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คณะทำงานเข้าใจบทบาทภารกิจแนวทางและเป้าหมายของโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • นำเสนอผลการดำเนินผู้สูงอายุอำเภอคีรีรัฐนิคม ในปี 2558 - 2560
 • ชี้แจงทำความเข้าใจเป้าหมายและทิศทางของโครงการฯ
 • ร่วมเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอคีรีรัฐนิคม
 • สรุปแนวทางการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอคีรีรัฐนิคม
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 32 คน
 • ผู้เข้าร่วมประชุมมีการเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอคีรีรัฐนิคม
 • สรุปรายงานการประชุมเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอคีรีรัฐนิคม
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 32 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

-จนท.สาธารณสุข
- จนท.อปท.อำเภอคีรีรัฐนิคม - แกนนำผู้ดูแลผู้สูงอายุ - แกนนำผู้สูงอายุ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
 • เพิ่มจำนวนกลุ่มเป้าหมาย
 • มีกิจกรรมหลาหลายขึ้น