สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

งานสื่อสารสาธารณะ ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ งานสื่อสารสาธารณะ ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ภายใต้โครงการ ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ 65-00336
วันที่อนุมัติ 1 พฤษภาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2566
งบประมาณ 0.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สถานีวิทยุFM.96 MHz.unity radio อ.เมือง จ.กระบี่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธรรมดิวิชย์ ศรีรุ้ง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 080-7024141
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ joiira@gmail.com
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวซูวารี มอซู
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกระบี่ และ จังหวัดพังงา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 40,000.00
รวมงบประมาณ 40,000.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (40,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (0.00 บาท)

stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 65มิ.ย. 65ก.ค. 65ส.ค. 65ก.ย. 65ต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66ต.ค. 66
1 จังหวัดพังงา(31 ส.ค. 2565-31 ส.ค. 2565) 8,000.00                                    
2 จังหวัดกระบี่(31 ส.ค. 2565-31 ส.ค. 2565) 32,000.00                                    
รวม 40,000.00
1. จังหวัดพังงา กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 3020 8,000.00 2 8,000.00
15 ส.ค. 65 ประชุมวางแผนงานการสื่อสารการจัดเวทีขับเคลื่อนประเด็นฯ มะรุ่ยแห่งความสุข 20 2,000.00 2,000.00
14 ก.ย. 65 ผลิตสื่อคลิปวีดีโอและอินโฟกราฟฟิคและเผยแพร่ 3,000 6,000.00 6,000.00
2. จังหวัดกระบี่ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 3086 32,000.00 6 32,000.00
16 ก.ค. 65 ประชุมวางแผนงานการสื่อสารการจัดเวทีขับเคลื่อนประเด็นฯ 5 3,000.00 3,000.00
27 ก.ค. 65 สื่อสารเวทีขับเคลื่อนประเด็น ศาลาด่านโมเดล อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 8 19,500.00 19,500.00
30 ก.ค. 65 - 15 ส.ค. 65 ผลิตอินโฟกราฟฟิคและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เวทีศาลาด่านโมเดล 3,000 4,000.00 4,000.00
7 ส.ค. 65 ประชุมวางแผนเพื่อจัดการอบรมเพื่มศักยภาพแกนนำในพื้นที่ 3 1,500.00 1,500.00
17 - 18 ส.ค. 65 สื่อสารเวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่่อการสร้างเสริมสุขภาพ วันที่ 17-18 สิงหาคม 65 50 3,000.00 3,000.00
8 ก.ย. 65 ประชุมวางแผนอบรมและแผนการขับเคลื่อนประเด็นฯ ศาลาด่านโมเดล 20 1,000.00 1,000.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 17:43 น.