สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

งานสื่อสารสาธารณะ ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 65มิ.ย. 65ก.ค. 65ส.ค. 65ก.ย. 65ต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66ต.ค. 66
1 จังหวัดพังงา(31 ส.ค. 2565-31 ส.ค. 2565) 8,000.00                                    
2 จังหวัดกระบี่(31 ส.ค. 2565-31 ส.ค. 2565) 32,000.00                                    
รวม 40,000.00
1. จังหวัดพังงา กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 3020 8,000.00 2 8,000.00
15 ส.ค. 65 ประชุมวางแผนงานการสื่อสารการจัดเวทีขับเคลื่อนประเด็นฯ มะรุ่ยแห่งความสุข 20 2,000.00 2,000.00
14 ก.ย. 65 ผลิตสื่อคลิปวีดีโอและอินโฟกราฟฟิคและเผยแพร่ 3,000 6,000.00 6,000.00
2. จังหวัดกระบี่ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 3086 32,000.00 6 32,000.00
16 ก.ค. 65 ประชุมวางแผนงานการสื่อสารการจัดเวทีขับเคลื่อนประเด็นฯ 5 3,000.00 3,000.00
27 ก.ค. 65 สื่อสารเวทีขับเคลื่อนประเด็น ศาลาด่านโมเดล อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 8 19,500.00 19,500.00
30 ก.ค. 65 - 15 ส.ค. 65 ผลิตอินโฟกราฟฟิคและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เวทีศาลาด่านโมเดล 3,000 4,000.00 4,000.00
7 ส.ค. 65 ประชุมวางแผนเพื่อจัดการอบรมเพื่มศักยภาพแกนนำในพื้นที่ 3 1,500.00 1,500.00
17 - 18 ส.ค. 65 สื่อสารเวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่่อการสร้างเสริมสุขภาพ วันที่ 17-18 สิงหาคม 65 50 3,000.00 3,000.00
8 ก.ย. 65 ประชุมวางแผนอบรมและแผนการขับเคลื่อนประเด็นฯ ศาลาด่านโมเดล 20 1,000.00 1,000.00