สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

งานสื่อสารสาธารณะ ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ

assignment
บันทึกกิจกรรม
การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาทักษะ และการสื่อสารสาธารณะเพื่อชุมชน12 ธันวาคม 2565
12
ธันวาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย Jojira
circle
วัตถุประสงค์

พัฒนาทักษะ และการสื่อสารสาธารณะเพื่อชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

อบรมให้ความรู้ ด้านการเขียนคอนเทนท์ เทคนิคการถ่ายภาพด้วยมือถือ เทคนิคการถ่ายวีดีโอและตัดต่อด้วยมือถือ วิธีการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ ในแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Facebook TikTok  และจัดให้มีกิจกรรม workshop ลงมือทำ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้นักสื่อสารสุขภาวะในชุมชน ที่สามารถสื่่อสานเรื่องราวในชุมชนของตัวเองได้ จำนวน 25 คน และ ร่วมกันจัดตั้งเพจเฟสบุ๊ค Local of Lanta เป็นเพจกลางไว้สื่อสารคอนเทนท์ต่างๆ ใน 11 ชุมชนท่องเที่ยวของเกาะลันตา

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

แกนนำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
เวทีชี้แจงการเก็บข้อมูล "มะรุ่ยแห่งความสุข"8 ธันวาคม 2565
8
ธันวาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย Jojira
circle
วัตถุประสงค์

สื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ถ่ายภาพเขียนข่าว สื่อสารผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ เพจสื่อสร้างสุขภาคใต้ และเครื่อข่ายสื่อสร้างสุข

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการรับรู้กิจกรรมในวงกว้าง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

แกนนำชุมชน อสม.ในพื้นที่

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมวางแผนเตรียมข้อมูลสำหรับเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น "ศาลาด่านโมเดล"2 ธันวาคม 2565
2
ธันวาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย Jojira
circle
วัตถุประสงค์

สื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ถ่ายภาพทำข่าวกิจกรรมสื่อสารผ่านช่องทางสื่อออนไลน์

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ภาพถ่ายและรายละเอียดกิจกรรม สื่อสารส่งต่อผ่านช่องทางสื่อต่างๆ เกิดการรับรู้ในพื้นที่และนอกพื้นที่ในวงกว้าง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

ท่องเที่ยวชุมชน แกนนำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน ตัวแทนภาคเอกชน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
สื่อสารเวทีขับเคลื่อนประเด็น บ้านหลังสอด "กินดี อยู่ดี ที่เกาะลันตาน้อย"28 พฤศจิกายน 2565
28
พฤศจิกายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย Jojira
circle
วัตถุประสงค์

สื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ทำข่าวถ่ายภาพสื่่อสารผ่านช่องทางสื่อออนไลน์

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ภาพข่าวและรายละเอียดกิจกรรม สื่อสารผ่านสื่ออนไลน์เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ และมีการรับรู้ในวงกว้าง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 25 คน
ประกอบด้วย

อำเภอเกาะลันตา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา เขตห้ามล่าสัตว์ กศน.ตำบลเกาะลันตาน้อย พัฒนาชุมชน เกษตรตำบล ประมง แกนนำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน แนนำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.ตำบลเกาะลันตาน้อย ประชาชนทั่วไป

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
สื่่อสารการประชุมหาเรือความมั่นคงทางอาหาร บ้านหลังสอด ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา5 พฤศจิกายน 2565
5
พฤศจิกายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย Jojira
circle
วัตถุประสงค์

สื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ทำข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผ่านสื่่อออนไลน์

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ภาพถ่ายข่าวการทำกิจกรรมและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ เพจสื่อสร้างสุขภาคใต้ และ เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ มีการรับรู้กิจกรรมในวงกว้าง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

หัวหน้าส่วนราชการ เอกชน แกนนำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
เวทีอบรมเชิงปฎิบัติการแผนผังภูมินิเวศ "ศาลาด่านโมเดล"17 ตุลาคม 2565
17
ตุลาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย Jojira
circle
วัตถุประสงค์

สื่อสารประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ผลิตคลิปวีดีโอ จำนวน 2 คลิป สื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊คไลฟล์  ช่องทางสื่อสาร เพจสื่อสร้างสุขภาคใต้ เพจเครื่อข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ รายการ 5 แยกข่าว ผ่านสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย 7 จังหวัด 11 สถานี เป็นต้น

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คลิปวิีดีโอจำนวน 2 คลิป
มีการเข้าถึงกิจกรรมในวงกว้างผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ สร้างการรับรู้ของโครงการ และมีเครือข่ายสื่อเพิ่มขึ้น

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

แกนนำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคเอกชน ตัวแทนผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
สื่อสารเวที Kick off เปิดตัวโครงการ "มะรุ่ยแห่งความสุข"18 กันยายน 2565
18
กันยายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย Jojira
circle
วัตถุประสงค์

สื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชาสัมพันธผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่านเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ และเครือข่ายสื่่อจังหวัดพังงา ถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊คไลฟ์

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดการรับรู้ในวงกว้างผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆที่มี

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

หน่ายงานราชการ ภาคเอกชน อปท.ในพื้นที่ แกนนำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ท่องเที่ยวชุมชน อสม.ในพื้นที่ ประชาชนทั่วไป

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ผลิตสื่อคลิปวีดีโอและอินโฟกราฟฟิคและเผยแพร่14 กันยายน 2565
14
กันยายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย Jojira
circle
วัตถุประสงค์

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จัดกิจกรรมและผ่านช่องทางออนไลน์

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ออกแบบผลิตอินโฟกราฟฟิค สัมภาษณ์ผู้นำ นายก อบต.มะรุ่ย ผลิตเป็นคลิปวีดีโอสั้นสำหรับเผยแพร่ทางสื่ออนไลน์ต่างๆ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้อินโฟกราฟฟิกจำนวน 1 ชิ้น  ได้คลิปวีดีโอ 1 ชิ้น โดยเผยแพร่สื่อสารทางสื่อออนไลน์ ในช่องทางต่างๆ มีผู้เข้าถึงประมาณ 3000 คน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3,000 คน จากที่ตั้งไว้ 3,000 คน
ประกอบด้วย

ผู้นำองค์กร แกนนำชุมชน ประชาชนทั่วไป

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมวางแผนอบรมและแผนการขับเคลื่อนประเด็นฯ ศาลาด่านโมเดล8 กันยายน 2565
8
กันยายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย Jojira
circle
วัตถุประสงค์

ประชุมวางแผนการดำเนินการขับเคลื่อนประเด็น ศาลาด่านโมเดล

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมวางแผนการดำเนินการขับเคลื่อนประเด็นฯ และการสื่อสาร

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้แผนงานการขับเคลื่อนประเด็นและแผนการสื่ื่อสาร

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

นายกเทศมนตรีศาลาด่าน ผู้นำชุมชน นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว นักวิชาการ สื่อมวลชน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
สื่อสารเวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่่อการสร้างเสริมสุขภาพ วันที่ 17-18 สิงหาคม 6517 สิงหาคม 2565
17
สิงหาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย Jojira
circle
วัตถุประสงค์

สื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ถ่ายภาพ ผลิตอินโฟกราฟฟิก และสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ภาพการจัดกิจกรรม อินโฟกราฟฟิก เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ เกิดการรับรู้ในวงกว้าง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

นักวิชาการขับเคลื่อนประเด็น สื่อ และเครือข่ายการสื่อสารประเด็น

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมวางแผนงานการสื่อสารการจัดเวทีขับเคลื่อนประเด็นฯ มะรุ่ยแห่งความสุข15 สิงหาคม 2565
15
สิงหาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย Jojira
circle
วัตถุประสงค์

วางแผนการสื่อสารและการจัดเวทีขับเคลื่อนประเด็น มะรุ่ยแห่งความสุข

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประสานงานจัดการประชุมวางแผน และชีแจงวัสถุประสงค์ ถ่ายภาพกิจกรรม เผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางสื่อออนไลน์

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้วันเวลาในการประชุมเวทีขับเคลื่อนประเด็น มีแผนการสื่อสาร ผลิตวีดีโอเพื่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดเวที ผลิตอินโฟกราฟฟิกเผยแพร่ในช่องสื่อออนไลน์ สถานีวิทยุ ประชาชนรับรู้รับทราบของโครงการ แกนนำคณะทำงานได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

นายก อบต.มะรุ่ย คณะทำงาน นักวิชาการ สื่อมวลชน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมวางแผนเพื่อจัดการอบรมเพื่มศักยภาพแกนนำในพื้นที่7 สิงหาคม 2565
7
สิงหาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย Jojira
circle
วัตถุประสงค์

วางแผนการจัดการอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำชุมชนในพื้นที่ศาลาด่าน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมวางแผนและกำหนดสถานที่จัดกิจกรรม กำหนดกลุ่มเป้าหมาย อบรมให้ความรู้ด้านสื่่อออนไลน์ ให้แกนนำในพื้นที่สามารถผลิตสื่อและสื่อสารเองได้

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้แผนการดำเนินงานและกลุ่มเป้าหมาย กระบวนการดำเนินกิจกรรม

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานการขับเคลื่อนประเด็น และการสื่อสาร

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ผลิตอินโฟกราฟฟิคและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เวทีศาลาด่านโมเดล30 กรกฎาคม 2565
30
กรกฎาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย Jojira
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ออกแบบและผลิตเป็นอินโฟกราฟ และนำมาเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ ต่างๆ ผ่านเครื่อข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

อินโฟกราฟฟิก จำนวน 8 ชุด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่อทางออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ และอื่นๆ ประชาชนรับรับรู้ในวงกว้าง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3,000 คน จากที่ตั้งไว้ 3,000 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานขับเคลื่อนประเด็นศาลาด่านโมเดล และประชาชนทั่วไป

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
สื่อสารเวทีขับเคลื่อนประเด็น ศาลาด่านโมเดล อ.เกาะลันตา จ.กระบี่27 กรกฎาคม 2565
27
กรกฎาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย Jojira
circle
วัตถุประสงค์

สื่อสารการจัดเวทีขับเคลื่อนประเด็น ศาลาด่านโมเดล

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ผลิตอินโฟกราฟฟิกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การการจัดเวที  ถ่ายภาพทำข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดเวที ผลิตคลิปวีดีโอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

อินโฟกราฟฟิก 1 ชิ้น ข่าวประขาสัมพันธฺผ่านสื่อมวลชนในพื้นที่ในช่องทางออนไลน์และสถานีวทยุ  คลิปวีดีโอจำนวน 2 คลิป จากการเผยแพร่มีผู้เข้าถึงประมาณ 5000 คน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 8 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานขับเคลื่อนประเด็น ผู้นำท้องถิ่น แกนนำชุมชน สมาคมฯ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมวางแผนงานการสื่อสารการจัดเวทีขับเคลื่อนประเด็นฯ16 กรกฎาคม 2565
16
กรกฎาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย Jojira
circle
วัตถุประสงค์

ประชุมวางแผนสื่อสารขับเคลื่อนประเด็น ศาลาด่านโมเดล

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมวางแผนการสื่อสาร

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้แผนการดำเนินงานการสื่อสารประเด็นศาลาด่านโมเดล และแผนการเผยแพร่ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ เฟสบุ๊ค สถานีวิทยุในพื้นที่ ภาพข่าว อินโฟกราฟฟิก และคลิปวีดีโอ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

สื่อมวลชน ผู้รับผิดชอบการสื่อสารประเด็นฯ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่