สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

งานสื่อสารสาธารณะ ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ

การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาทักษะ และการสื่อสารสาธารณะเพื่อชุมชน

12 ธันวาคม 2565
JojiraJojira
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

อบรมให้ความรู้ ด้านการเขียนคอนเทนท์ เทคนิคการถ่ายภาพด้วยมือถือ เทคนิคการถ่ายวีดีโอและตัดต่อด้วยมือถือ วิธีการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ ในแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Facebook TikTok  และจัดให้มีกิจกรรม workshop ลงมือทำ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้นักสื่อสารสุขภาวะในชุมชน ที่สามารถสื่่อสานเรื่องราวในชุมชนของตัวเองได้ จำนวน 25 คน และ ร่วมกันจัดตั้งเพจเฟสบุ๊ค Local of Lanta เป็นเพจกลางไว้สื่อสารคอนเทนท์ต่างๆ ใน 11 ชุมชนท่องเที่ยวของเกาะลันตา

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

แกนนำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
42,800.00 0.00 33,308.00 539.00 0.00 2,730.00 79,377.00 lock_open

เวทีชี้แจงการเก็บข้อมูล "มะรุ่ยแห่งความสุข"

8 ธันวาคม 2565
JojiraJojira
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ถ่ายภาพเขียนข่าว สื่อสารผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ เพจสื่อสร้างสุขภาคใต้ และเครื่อข่ายสื่อสร้างสุข

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการรับรู้กิจกรรมในวงกว้าง

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

แกนนำชุมชน อสม.ในพื้นที่

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 1,660.00 lock_open

ประชุมวางแผนเตรียมข้อมูลสำหรับเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น "ศาลาด่านโมเดล"

2 ธันวาคม 2565
JojiraJojira
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ถ่ายภาพทำข่าวกิจกรรมสื่อสารผ่านช่องทางสื่อออนไลน์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ภาพถ่ายและรายละเอียดกิจกรรม สื่อสารส่งต่อผ่านช่องทางสื่อต่างๆ เกิดการรับรู้ในพื้นที่และนอกพื้นที่ในวงกว้าง

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

ท่องเที่ยวชุมชน แกนนำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน ตัวแทนภาคเอกชน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 960.00 1,960.00 lock_open

สื่อสารเวทีขับเคลื่อนประเด็น บ้านหลังสอด "กินดี อยู่ดี ที่เกาะลันตาน้อย"

28 พฤศจิกายน 2565
JojiraJojira
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทำข่าวถ่ายภาพสื่่อสารผ่านช่องทางสื่อออนไลน์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ภาพข่าวและรายละเอียดกิจกรรม สื่อสารผ่านสื่ออนไลน์เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ และมีการรับรู้ในวงกว้าง

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 25 คน
ประกอบด้วย

อำเภอเกาะลันตา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา เขตห้ามล่าสัตว์ กศน.ตำบลเกาะลันตาน้อย พัฒนาชุมชน เกษตรตำบล ประมง แกนนำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน แนนำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.ตำบลเกาะลันตาน้อย ประชาชนทั่วไป

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 960.00 1,960.00 lock_open

สื่่อสารการประชุมหาเรือความมั่นคงทางอาหาร บ้านหลังสอด ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา

5 พฤศจิกายน 2565
JojiraJojira
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทำข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผ่านสื่่อออนไลน์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ภาพถ่ายข่าวการทำกิจกรรมและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ เพจสื่อสร้างสุขภาคใต้ และ เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ มีการรับรู้กิจกรรมในวงกว้าง

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

หัวหน้าส่วนราชการ เอกชน แกนนำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 960.00 1,960.00 lock_open

เวทีอบรมเชิงปฎิบัติการแผนผังภูมินิเวศ "ศาลาด่านโมเดล"

17 ตุลาคม 2565
JojiraJojira
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ผลิตคลิปวีดีโอ จำนวน 2 คลิป สื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊คไลฟล์  ช่องทางสื่อสาร เพจสื่อสร้างสุขภาคใต้ เพจเครื่อข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ รายการ 5 แยกข่าว ผ่านสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย 7 จังหวัด 11 สถานี เป็นต้น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คลิปวิีดีโอจำนวน 2 คลิป
มีการเข้าถึงกิจกรรมในวงกว้างผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ สร้างการรับรู้ของโครงการ และมีเครือข่ายสื่อเพิ่มขึ้น

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

แกนนำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคเอกชน ตัวแทนผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 21,600.00 lock_open

สื่อสารเวที Kick off เปิดตัวโครงการ "มะรุ่ยแห่งความสุข"

18 กันยายน 2565
JojiraJojira
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชาสัมพันธผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่านเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ และเครือข่ายสื่่อจังหวัดพังงา ถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊คไลฟ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดการรับรู้ในวงกว้างผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆที่มี

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

หน่ายงานราชการ ภาคเอกชน อปท.ในพื้นที่ แกนนำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ท่องเที่ยวชุมชน อสม.ในพื้นที่ ประชาชนทั่วไป

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,128.00 16,128.00 lock_open

สื่อสารเวทีขับเคลื่อนประเด็น ศาลาด่านโมเดล อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

27 กรกฎาคม 2565
JojiraJojira
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ผลิตอินโฟกราฟฟิกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การการจัดเวที  ถ่ายภาพทำข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดเวที ผลิตคลิปวีดีโอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

อินโฟกราฟฟิก 1 ชิ้น ข่าวประขาสัมพันธฺผ่านสื่อมวลชนในพื้นที่ในช่องทางออนไลน์และสถานีวทยุ  คลิปวีดีโอจำนวน 2 คลิป จากการเผยแพร่มีผู้เข้าถึงประมาณ 5000 คน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 8 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานขับเคลื่อนประเด็น ผู้นำท้องถิ่น แกนนำชุมชน สมาคมฯ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,500.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,500.00 lock_open

ผลิตอินโฟกราฟฟิคและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เวทีศาลาด่านโมเดล

30 กรกฎาคม 2565
JojiraJojira
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ออกแบบและผลิตเป็นอินโฟกราฟ และนำมาเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ ต่างๆ ผ่านเครื่อข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

อินโฟกราฟฟิก จำนวน 8 ชุด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่อทางออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ และอื่นๆ ประชาชนรับรับรู้ในวงกว้าง

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3,000 คน จากที่ตั้งไว้ 3,000 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานขับเคลื่อนประเด็นศาลาด่านโมเดล และประชาชนทั่วไป

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 lock_open

ประชุมวางแผนเพื่อจัดการอบรมเพื่มศักยภาพแกนนำในพื้นที่

7 สิงหาคม 2565
JojiraJojira
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมวางแผนและกำหนดสถานที่จัดกิจกรรม กำหนดกลุ่มเป้าหมาย อบรมให้ความรู้ด้านสื่่อออนไลน์ ให้แกนนำในพื้นที่สามารถผลิตสื่อและสื่อสารเองได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้แผนการดำเนินงานและกลุ่มเป้าหมาย กระบวนการดำเนินกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานการขับเคลื่อนประเด็น และการสื่อสาร

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 lock_open

ประชุมวางแผนงานการสื่อสารการจัดเวทีขับเคลื่อนประเด็นฯ

16 กรกฎาคม 2565
JojiraJojira
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมวางแผนการสื่อสาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้แผนการดำเนินงานการสื่อสารประเด็นศาลาด่านโมเดล และแผนการเผยแพร่ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ เฟสบุ๊ค สถานีวิทยุในพื้นที่ ภาพข่าว อินโฟกราฟฟิก และคลิปวีดีโอ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

สื่อมวลชน ผู้รับผิดชอบการสื่อสารประเด็นฯ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 lock_open

สื่อสารเวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่่อการสร้างเสริมสุขภาพ วันที่ 17-18 สิงหาคม 65

17 สิงหาคม 2565
JojiraJojira
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ถ่ายภาพ ผลิตอินโฟกราฟฟิก และสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ภาพการจัดกิจกรรม อินโฟกราฟฟิก เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ เกิดการรับรู้ในวงกว้าง

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

นักวิชาการขับเคลื่อนประเด็น สื่อ และเครือข่ายการสื่อสารประเด็น

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 lock_open

ประชุมวางแผนอบรมและแผนการขับเคลื่อนประเด็นฯ ศาลาด่านโมเดล

8 กันยายน 2565
JojiraJojira
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมวางแผนการดำเนินการขับเคลื่อนประเด็นฯ และการสื่อสาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้แผนงานการขับเคลื่อนประเด็นและแผนการสื่ื่อสาร

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

นายกเทศมนตรีศาลาด่าน ผู้นำชุมชน นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว นักวิชาการ สื่อมวลชน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 lock_open

ผลิตสื่อคลิปวีดีโอและอินโฟกราฟฟิคและเผยแพร่

14 กันยายน 2565
JojiraJojira
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ออกแบบผลิตอินโฟกราฟฟิค สัมภาษณ์ผู้นำ นายก อบต.มะรุ่ย ผลิตเป็นคลิปวีดีโอสั้นสำหรับเผยแพร่ทางสื่ออนไลน์ต่างๆ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้อินโฟกราฟฟิกจำนวน 1 ชิ้น  ได้คลิปวีดีโอ 1 ชิ้น โดยเผยแพร่สื่อสารทางสื่อออนไลน์ ในช่องทางต่างๆ มีผู้เข้าถึงประมาณ 3000 คน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3,000 คน จากที่ตั้งไว้ 3,000 คน
ประกอบด้วย

ผู้นำองค์กร แกนนำชุมชน ประชาชนทั่วไป

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 lock_open

ประชุมวางแผนงานการสื่อสารการจัดเวทีขับเคลื่อนประเด็นฯ มะรุ่ยแห่งความสุข

15 สิงหาคม 2565
JojiraJojira
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประสานงานจัดการประชุมวางแผน และชีแจงวัสถุประสงค์ ถ่ายภาพกิจกรรม เผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางสื่อออนไลน์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้วันเวลาในการประชุมเวทีขับเคลื่อนประเด็น มีแผนการสื่อสาร ผลิตวีดีโอเพื่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดเวที ผลิตอินโฟกราฟฟิกเผยแพร่ในช่องสื่อออนไลน์ สถานีวิทยุ ประชาชนรับรู้รับทราบของโครงการ แกนนำคณะทำงานได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

นายก อบต.มะรุ่ย คณะทำงาน นักวิชาการ สื่อมวลชน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 lock_open