สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

งานสื่อสารสาธารณะ ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
16 ก.ค. 65 ประชุมวางแผนงานการสื่อสารการจัดเวทีขับเคลื่อนประเด็นฯ 5 3,000.00 3,000.00
27 ก.ค. 65 สื่อสารเวทีขับเคลื่อนประเด็น ศาลาด่านโมเดล อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 8 19,500.00 19,500.00
30 ก.ค. 65 - 15 ส.ค. 65 ผลิตอินโฟกราฟฟิคและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เวทีศาลาด่านโมเดล 3000 4,000.00 4,000.00
7 ส.ค. 65 ประชุมวางแผนเพื่อจัดการอบรมเพื่มศักยภาพแกนนำในพื้นที่ 3 1,500.00 1,500.00
15 ส.ค. 65 ประชุมวางแผนงานการสื่อสารการจัดเวทีขับเคลื่อนประเด็นฯ มะรุ่ยแห่งความสุข 20 2,000.00 2,000.00
17 - 18 ส.ค. 65 สื่อสารเวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่่อการสร้างเสริมสุขภาพ วันที่ 17-18 สิงหาคม 65 50 3,000.00 3,000.00
8 ก.ย. 65 ประชุมวางแผนอบรมและแผนการขับเคลื่อนประเด็นฯ ศาลาด่านโมเดล 20 1,000.00 1,000.00
14 ก.ย. 65 ผลิตสื่อคลิปวีดีโอและอินโฟกราฟฟิคและเผยแพร่ 3000 6,000.00 6,000.00
รวม 6,106 40,000.00 8 40,000.00