PSU UNDP

directions_run

(UNPD) โครงการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ (UNPD) โครงการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
ภายใต้โครงการ (UNDP)โครงการพัฒนาแผนป้องกันและฟื้นฟูหลังวิกฤตระดับท้องถิ่น ฯ
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 มิถุนายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564
งบประมาณ 80,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

สถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 68 ราย และมีคำสั่งปิดหมู่บ้านจากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาจำนวน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่ที่ 1,3,4 และหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 1,026 ครัวเรือน เพศหญิง 1,865 และเพศชาย 1,854 รวมทั้งสิ้น 3,648 ราย จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบ ไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้และมีความจำเป็นต้องพึ่งพิงอาหารจากแหล่งอื่นๆนอกพื้นที่ หากสถานการณ์การระบาดยังไม่คลี่คลายจะส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาอย่างมากมาย เช่น ปัญหาการว่างงานในกลุ่มเยาวชน ปัญหาด้านอาหารที่ไม่เพียงพอ ปลอดภัย เป็นต้น
    จากข้อมูลที่สำรวจในพื้นที่โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร พบว่ามีจำนวนประชากรในพื้นที่ที่มีอายุ 19-40 ปี จำนวน 2,649 คน และอย่างน้อยร้อยละ 12 คิดเป็นจำนวนโดยเฉลี่ย 300 คน ไม่มีรายได้ที่เพียงพอและมั่นคง ประกอบกับในพื้นที่ตำบลบ้านแหร ประชาชน ร้านค้าในพื้นที่ มีการนำเข้าวัตถุดิบ อาหาร จากแหล่งอื่นที่ไม่ได้มาจากชุมชน ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเยาวชน ผู้ว่างงานมีรายได้ที่เพียงพอ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงระบบตลาดที่มีอยู่ในพื้นที่ให้มีศักยภาพในการกระจายวัตถุดิบที่เป็นอาหารผลิตโดยคนในชุมชนเองและซื้อในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป จะทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้บริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์ปลอดภัยและเพียงพอต่อความต้องการของชุมชน

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 39 80,000.00 0 0.00
1 ก.ค. 64 กลุ่มยุวเกษตรเลี้ยงปลาดุกเพื่อการพัฒนา 10 40,000.00 -
19 ก.ค. 64 เครือข่ายประมงปลาน้ำจืดเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 12 20,000.00 -
19 ก.ค. 64 เครือข่ายเกษตรกรปลูกอ้อยเพื่อการส่งเสริมอาชีพ 12 15,000.00 -
19 ก.ค. 64 กิจกรรมประชุมเตรียมงานและประเมินผลโครงการ 5 5,000.00 -

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1 ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านแหร ร้อยละ 50 ได้บริโภคอาหารที่ดี ปลอดภัย มีโภชนาการ ส่งผลให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น 2 เกิดแหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารปลอดภัยทางการเกษตรในพื้นที่ โดยมีการปลูกอ้อย การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงปลาจีน เพื่อการบริโภคและจำหน่ายในพื้นที่ตำบลบ้านแหรและพื้นที่ใกล้เคียง, 3 กลุ่มเยาวชน ผู้ว่างงานในพื้นที่ตำบลบ้านแหร อย่างน้อยร้อยละ 10 มีรายได้ที่เพียงพอและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2564 12:26 น.