สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

attach_money

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านพรุจูด(บ่อหินฟาร์มสเตย์)

attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 130 มิ.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2562
1เริ่มทำรายงาน
2ส่งรายงานจากพื้นที่
3ผ่านการตรวจสอบของพี่เลี้ยงโครงการ
4ผ่านการตรวจสอบของสจรส. ม.อ.
5ผ่านการตรวจสอบของสสส.
attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 217 ก.ค. 2567 - 17 ก.ค. 2567
ยังไม่มีการสร้างรายงานการเงินประจำงวดที่ 2