สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านพรุจูด(บ่อหินฟาร์มสเตย์)

เวทีรับฟังความคิดเห็นโดยสาธารณะการประเมินผลกระทบทางสุขภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาบ้านพรุจูด (บ่อหินฟาร์มสเตย์)

7 มิถุนายน 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 26 คน จากที่ตั้งไว้ 26 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มอาชีพ กลุ่มแกนนำในชุมชนบ้านพรุจูด ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 500.00 5,750.00 0.00 0.00 0.00 8,250.00 lock_open

ลงพื้นที่ประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการท่องเที่ยวชุมชน โดยชุมชนบ้านพรุจูด (บ่อหินฟาร์มสเตย์)

9 กรกฎาคม 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

นักวิจัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
6,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 lock_open

ลงพื้นที่ประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการท่องเที่ยวชุมชน โดยชุมชนบ้านพรุจูด (บ่อหินฟาร์มสเตย์)

21 พฤษภาคม 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 13 คน จากที่ตั้งไว้ 13 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มอาหาร,กลุ่มปลาเค็ม,กลุ่มที่พัก,กลุ่มจักสานเตยปาหนัน,กลุ่มผ้าบาติก

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,000.00 0.00 4,340.00 0.00 0.00 0.00 8,340.00 lock_open

ลงพื้นที่ประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการท่องเที่ยวชุมชน โดยชุมชนบ้านพรุจูด (บ่อหินฟาร์มสเตย์)

22 มกราคม 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 8 คน จากที่ตั้งไว้ 8 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มคนขับเรือ ,กลุ่มเลี้ยงปลากระชัง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 1,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานวิจัย ครั้งที่3

3 มิถุนายน 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

นักวิจัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,000.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 lock_open

ขั้นตอนการประเมิน (Appraisal)

3 ธันวาคม 2561
เชภาดรเชภาดร
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ชี้แจงขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพการท่องเที่ยวชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์
 • สอบถามกิจกรรมโปรแกรมการท่องเที่ยวของบ่อหิน /ประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว/ระยะเวลา /ความถี่/จำนวนนักท่องเที่ยว
 • สอบถามผลกระทบจากการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม จากการท่องเที่ยวชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ข้อมูลผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม จากการท่องเที่ยวชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์
 • ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของกลุ่มคนขับเรือ ในโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

การสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์

28 กันยายน 2561
เชภาดรเชภาดร
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • คณะวิจัยลงพื้นที่เพื่อสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว one day trip บ่อหินฟาร์มสเตย์
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะวิจัยได้เห็นโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของบ่อหิมฟาร์มสเตย์ ประกอบด้วย กิจกรรมบนฝั่ง และกิจกรรมทางทะเล 1) กิจกรรมทางบก ได้แก่ การชมและร่วมฝึกเพ้นผ้ากับกลุ่มผ้าบาติกสตรีบ้านพรุจูด และการชมกิจกรรมจักสานเตยปาหนัน
  2  กิจกรรมทางทะเล ได้แก่ การล่องเรือชมระบบนิเวศป่าชายเลย - การเดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน - ชมบ่อน้ำพุร้อนเค็ม - ชมทัศนียภาพอ่าวบุญคง - ชมพระอาทิตย์ตกที่หาดเก็บตะวัน และรับประทานอาหารเย็นที่บ่อหินฟาร์มสเตย์
 • การประเมินกลุ่มผู้ได้ส่วนเสียเบื้องต้นจากโปรแกรมการท่องเที่ยว ได้แก่ กลุ่มสมาชิกสตรีผ้าบาติก ม.2  กลุ่มจักสานเตยปาหนัน กลุ่มวิสาหกิจปลากระชังบ้านพรุจูด (คนขับเรือ คนนำเที่ยว คนทำอาหาร ที่่พัก )
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

คณะวิจัย 4 คน และนักท่องเที่ยว 2 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 lock_open

การลงพื้นที่ชี้แจงเบื้องต้นงานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพบ่อหินฟาร์มสเตย์

21 กันยายน 2561
เชภาดรเชภาดร
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • การชี้แจงเป้าหมาย แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน
 • ที่มากรณี จังหวัดตรัง กับการเลือกพื้นที่บ่อหินฟาร์มสเตย์
 • การปรึกษาแนวทางการลงพื้นที่ศึกษา และการกำหนดวันจัดเวที scoping เพื่อชี้แจงและกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คุณบรรจง นฤพรเมธี ประธานกลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด(บ่อหินฟาร์มสเตย์) เข้าใจที่มา เป้าหมาย และแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน
 • ข้อเสนอแนวทางการจัดเวทีในพื้นที่ คือ ควรจัดในช่วงบ่าย ส่วนวันจัดต้องดูเปรียบเทียบกับโปรแกรมการท่องเที่ยว ว่ามีกรุ๊ปนักท่องเที่ยวหรือไม่
  ซึ่งกำลังจะเข้าช่วงหน้าไฮซีซั่น ส่วนใหญ่ เสาร์-อาทิตย์ จะมีนักท่องเที่ยวมาที่กลุ่ม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 6 คน
ประกอบด้วย
 • ทีมวิจัยรวม 5 คน
 • แกนนำกลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด(บ่อหินฟาร์มสเตย์) 1 คน 
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 1,725.00 0.00 0.00 0.00 3,725.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานวิจัยครั้งที่ 2

19 กันยายน 2561
เชภาดรเชภาดร
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • การทบทวนเป้าหมาย แนวทางการดำเนินโครงการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน
 • วางแผนการการทำงานและลงพื้นที่บ่อหินฟาร์มสเตย์ บ้านพรุจูด ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะทำงานมีความเข้าใจเป้าหมาย และแนวทางการดำเนินโครงการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน
 • แผนการดำเนินงาน กิจกรรม
 • ลงพื้นที่ชี้แจงเบื้องต้นการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เดือนกันยายน  (21 กันยายน 2561)
 • ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ เดือนกันยายน
 • ลงพื้นที่ชี้แจงและกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบทางสุขภาพการท่องเที่ยวชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ เดือนตุลาคม
 • ลงพื้นที่ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เดือนพฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562
 • กิจกรรมประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปข้อมูลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพฯ  เดือนมกราคม 2562
 • กิจกรรมทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพฯ เดือนกุมภาพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2562
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

เข้าร่วม 5 คน ประกอบด้วย - ภาคราชการ 1 คน - ภาคสื่อมวลชน 2 คน - ภาควิชาการ 1 คน
- ภาคประชาชน 2 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,500.00 0.00 705.00 0.00 0.00 0.00 2,205.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานวิจัยครั้งที่ 1

23 สิงหาคม 2561
เชภาดรเชภาดร
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน
  โดยมีเป้าหมายสำคัญครั้งนี้เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอันดามัน
  สำหรับกระบวนการใช้เครื่องมือการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในการประเมินพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวในฝั่งจังหวัดอันดามัน 6 จังหวัด 6 พื้นที่
  ได้แก่ 1) จังหวัดระนอง 2)จังหวัดภูเก็ต 3)จังหวัดพังงา 4) จังหวัดกระบี่ 5) จังหวัดตรัง และ 6) จังหวัดสตูล
  สำหรับจังหวัดตรังเลือกพื้นที่เป้าหมาย บ้านพรุจูด ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
 • สำหรับขั้นตอนก็ใช้รูปแบบขั้นตอนการประเมิน ได้แก่
  1) การกลั่นกรองความจำเป็นในการประเมิน(Screening) ทบทวนสถานการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตรังและการท่องเที่ยวชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ 2) การกำหนดขอบเขตการประเมิน(Scoping) กำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ บ้านพรุจูด ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 3) การประเมินผล (Assessment) การประเมินผล 4) การทบทวนร่างรายงานการประเมินผล (Review) 5) นำข้อมูลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 5 พื้นที่ ประกอบการยกร่างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนอันดามัน
 • ทีมคณะทำงานวิจัย ประกอบด้วย เชภาดร จันทร์หอม นางสาวพรองค์อินทร์ ธาระธนผล นางสาวศ-รีจิตร เขมิยาทร นายนบ ศรีจันทร์
  ทั้งนี้สำหรับครั้งนี้ อ.นบ จะลงพื้นที่ได้บางครั้งที่ไม่ตรงกับการสอนในมหาวิทยาลัย และจะมีทางนายสมชาย ขุนอินทร์ ช่วยลงเก็บข้อมูลวิจัยถ้าลงพื้นที่ช่วงวันเสาร์ อาทิตย์
 • นำเสนอการไปเข้าร่วมเวที workshop HIA วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2561 ณ สจรส.มอ. โดยเป็นการนำเสนอพื้นที่เป้าหมายในการศึกษา สำหรับจังหวัดตรัง ได้แก่ บ่อหินฟาร์มสเตย์
  การทดลองออกแบบการประเมิน ขอบเขต และฝึกปฏิบัติการประเมินความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนตั้งแต่การแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
  แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ.2559-2563 และ แผน CBT อันดามัน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะทำงานมีความเข้าใจ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินโครงการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน กรณีจังหวัดตรัง
 • การกำหนดแผนการลงพื้นที่วิจัยเพื่อประเมินผลกระทบทางสุขภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

ภาคีราชการ 1 คน ได้แก่ คุณศ-จิตร เขมิยาทร จากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง ภาคีสื่อมวลชน  1 คน ได้แก่ คุณพรองค์อินทร์ ธาระธนผล นายสมชาย ขุนอินทร์ ภาคีภาคประชาชน 3 คน ได้แก่ นายเชภาดร จันทร์หอม นายไพฑูรย์ นงค์นวล 

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,000.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 lock_open

เวทีกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน (Scoping)

3 ตุลาคม 2561
เชภาดรเชภาดร
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • คณะวิจัยชี้แจงที่มาที่ไป เป้าหมาย โครงการการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน
  และขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพการท่องเที่ยวชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์
 • การช่วยกันกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบทางสุขภาพการท่องเที่ยวบ่อหินฟาร์มสเตย์
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • แกนนำกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์เข้าใจที่มาที่ไป เป้าหมายการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน
 • แกนนำกลุ่มต่างๆ เข้าใจขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพการท่องเที่ยวชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์
 • ได้ขอบเขตการประเมินผลกระทบทางสุขภาพการท่องเที่ยวชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ โดยดูจากโปรแกรมการท่องเที่ยวในชุมชน /กิจกรรมท่องเที่ยว มีขอบเขตเกี่ยวข้องกับ กลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด-กลุ่มผ้าบาติกสตรีบ้านพรุจูด-กลุ่มจักสานเตยปาหนัน-กลุ่มที่พัก/อาหาร-กลุ่มขายของที่ระลึก โดยเนื้อหาการประเมินครอบคลุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ 
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 21 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย
 • คณะทำงานวิจัย 2 คน
 • แกนนำกลุ่มต่่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ ทั้งกลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด กลุ่มผ้าบาติกสตรีบ้านพรุจูด กลุ่มแม่บ้านและที่พัก กลุ่มคนเรือและนำเที่ยว และกลุ่มขายของฝากที่ระลึก รวม 19 คน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,800.00 0.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 4,100.00 lock_open