สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

งานกลาง การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ งานกลาง การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ
ภายใต้โครงการ การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ -
วันที่อนุมัติ 8 พฤษภาคม 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2565
งบประมาณ 939,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สนส.
ผู้รับผิดชอบโครงการ ซูวารี มอซู
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ -
พื้นที่ดำเนินการ -
ละติจูด-ลองจิจูด 6.62215,101.603445place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 724 1,140,600.00 17 871,692.00
23 มิ.ย. 63 ปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนงานการจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ 12 8,000.00 6,668.00
1 ก.ค. 63 ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนงานการจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ 12 8,000.00 7,470.00
13 ก.ค. 63 พัฒนาศักยภาพประธานบัณฑิตอาสาเพื่อดำเนินโครงการ การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ 131 130,000.00 155,600.00
16 ก.ค. 63 การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพประธานบัณฑิตอาสาเพื่อดำเนินโครงการ การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ 111 130,000.00 110,833.00
19 ก.ค. 63 การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพประธานบัณฑิตอาสาเพื่อดำเนินโครงการ การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ 75 130,000.00 95,882.00
4 ส.ค. 63 สนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาการ ดูแลและปรับปรุงระบบติดตามเว็บไซต์ 1 80,000.00 80,000.00
24 พ.ย. 63 สังเคราะห์ข้อมูลโครงการกองทุนตำบลเพื่อพัฒนาโครงการการจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ 2 13,000.00 13,000.00
13 ม.ค. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพประธานบัณฑิตอาสาเพื่อดำเนินโครงการ การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ จังหวัดยะลา ครั้งที่ 2 50 90,000.00 61,240.00
14 ม.ค. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพประธานบัณฑิตอาสาเพื่อดำเนินโครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ จังหวัดปัตตานี ครั้งที่2 76 70,000.00 62,526.00
16 ม.ค. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพประธานบัณฑิตอาสาเพื่อดำเนินโครงการ การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2 60 98,000.00 0.00
18 ม.ค. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพประธานบัณฑิตอาสาเพื่อดำเนินโครงการ การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 2 60 95,000.00 74,678.00
20 ม.ค. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพประธานบัณฑิตอาสาเพื่อดำเนินโครงการ การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ จังหวัดสตูล ครั้งที่ 2 50 70,000.00 56,391.00
6 ก.พ. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพประธานบัณฑิตอาสาเพื่อดำเนินโครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ จังหวัดสงขลา ครั้งที่2 41 50,000.00 49,780.00
7 เม.ย. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพประธานบัณฑิตอาสาเพื่อดำเนินโครงการ การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2 40 70,000.00 0.00
3 พ.ค. 64 สังเคราะห์ข้อมูลโครงการกองทุนตำบลเพื่อการพัฒนาโครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ 0 25,600.00 25,600.00
9 ก.ย. 64 สนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาการ ดูแลและปรับปรุงระบบพัฒนาโครงการและการติดตามเว็บไซต์ งวดที่2 0 50,000.00 50,000.00
5 ต.ค. 64 เตรียมเอกสารเพื่อประชุมพิจารณาโครงการ การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ เพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลหรือพื้นที่ 3 23,000.00 22,024.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2563 18:04 น.