สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ กระบี่ (ตำบลศาลาด่าน)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ กระบี่ (ตำบลศาลาด่าน)
ภายใต้โครงการ ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ 65-00336
วันที่อนุมัติ 1 พฤษภาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2566
งบประมาณ 0.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สถานีวิทยุFM.96 MHz.unity radio อ.เมือง จ.กระบี่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฐิติชญาณ์ บุญโสม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 090-2899414
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ muigosoulth@gmail.com
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวซูวารี มอซู
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกระบี่
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2565 3 พ.ย. 2565 331,625.00
รวมงบประมาณ 331,625.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (331,625.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (0.00 บาท)

stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 การดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวนส.) ในด้านการสร้างความมั่นด้านฐานทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินงานโดยศึกษาการใช้กลไกการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นที่ทางภาคใต้ฝั่งอันดามันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 สำหรับในปี
0.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

โครงการการจัดการเพื่อสร้างความมั่นคงด้านฐานทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เป็นหนึ่งในโครงการใหญ่ของ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.) คือ โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ โดย ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ศวนส.) เพื่อการยกระดับปฏิบัติการในพื้นที่สู่กระบวนการนโยบายสาธารณะ โดยใช้กลไกวิชาการ เครือข่าย สถาบันการศึกษา และภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม เอกชนและสื่อ สู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุข ใน 4 ด้าน ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงทางมนุษย์ ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

ใช้กระบวนการนโยบายสาธารณะ ประกอบด้วย 1) การก่อตัว 2) การสร้างทางเลือกในการจัดทำนโยบาย 3) การนำไปปฏิบัติ 4) การประเมิน และ 5) การทบทวนให้ดำเนินงานต่อหรือยุติ

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1) จัดทำแผนการขับเคลื่อนการจัดการภัยพิบัติและการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดทำผังการใช้ประโยชน์ฐานทรัพยากรพื้นที่อย่างยั่งยืน 2) เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการท่องเที่ยวและการจัดการภัยพิบัติ 3) การเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงาน เป็นการก้าวข้ามประเด็นการทำงานอย่างมีส่วนร่วม

เกิดข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดทำผังการใช้ประโยชน์ฐานทรัพยากรพื้นที่อย่างยั่งยืน
และประชาชนในท้องถิ่นมากกว่า 50% เกิดการเรียนรู้และตระหนักในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และความร่วมมือในการจัดการป้องกันภัยพิบัติ

0.00 0.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 65มิ.ย. 65ก.ค. 65ส.ค. 65ก.ย. 65ต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66ต.ค. 66
1 การลงพื้นที่และการประชุมเพื่อวางแผนการทำงานและการสร้างความเข้าใจ(15 มิ.ย. 2565-23 ก.ค. 2565) 12,500.00                                    
2 เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพอบรมการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ HIA ณ สนส.ม.อ.หาดใหญ่(18 ก.ค. 2565-22 ก.ค. 2565) 20,000.00                                    
3 ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดเวทีสาธารณะครั้งที่ 1(26 ก.ค. 2565-26 ก.ค. 2565) 6,000.00                                    
4 จัดเวทีสาธารณะ การนำเสนอข้อมูล และรับฟังแนวทางการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม ศาลาด่านโมเดล เวทีสาธารณะครั้งที่ 1(27 ก.ค. 2565-27 ก.ค. 2565) 105,000.00                                    
5 การประชุมเตรียมการเพื่อเตรียมการจัดการอบรมการจัดทำแผนผังทรัพยากรธรรมชาติชุมชน(8 ก.ย. 2565-8 ก.ย. 2565) 15,000.00                                    
6 การประชุมเชิงปฏิบัติการ นโยบายสาธารณะและการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ(26 ก.ย. 2565-30 ก.ย. 2565) 10,000.00                                    
7 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนผังภูมินิเวศและการจัดการภัยพิบัติ(17 ต.ค. 2565-18 ต.ค. 2565) 153,000.00                                    
รวม 321,500.00
1. การลงพื้นที่และการประชุมเพื่อวางแผนการทำงานและการสร้างความเข้าใจ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 17 12,500.00 3 15,648.00
15 - 16 มิ.ย. 65 ประชุมย่อยเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการให้นายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น และแกนนำชุมชนท่องเที่ยว 10 3,000.00 3,880.00
9 ก.ค. 65 ผู้รับผิดชอบโครงการประชุมวางแผนเตรียมการทำงาน 4 6,000.00 7,768.00
14 ก.ค. 65 ประชุมหารือรายงานข้อมูลฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 3 3,500.00 4,000.00
2. เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพอบรมการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ HIA ณ สนส.ม.อ.หาดใหญ่ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 3 20,000.00 1 18,970.00
18 - 22 ก.ค. 65 เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพอบรมการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ HIA 3 20,000.00 18,970.00
3. ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดเวทีสาธารณะครั้งที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 8 6,000.00 1 5,130.00
26 ก.ค. 65 ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดเวทีสาธารณะครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 8 6,000.00 5,130.00
4. จัดเวทีสาธารณะ การนำเสนอข้อมูล และรับฟังแนวทางการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม ศาลาด่านโมเดล เวทีสาธารณะครั้งที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 53 105,000.00 2 103,637.00
27 ก.ค. 65 เวทีการนำเสนอข้อมูล และรับฟังแนวทางการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม ศาลาด่านโมเดลการท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 50 100,000.00 99,637.00
4 - 5 ส.ค. 65 ประชุมคณะทำงานสรุปงานและจัดทำรายงานงวดที่ 1 3 5,000.00 4,000.00
5. การประชุมเตรียมการเพื่อเตรียมการจัดการอบรมการจัดทำแผนผังทรัพยากรธรรมชาติชุมชน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 25 15,000.00 1 15,450.00
8 ก.ย. 65 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดอบรมการจัดทำแผนผังทรัพยากรในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2565 25 15,000.00 15,450.00
6. การประชุมเชิงปฏิบัติการ นโยบายสาธารณะและการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 1 10,000.00 1 9,800.00
26 - 30 ก.ย. 65 การประชุมเชิงปฏิบัติการ นโยบายสาธารณะและการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 1 10,000.00 9,800.00
7. การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนผังภูมินิเวศและการจัดการภัยพิบัติ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 63 153,000.00 2 143,212.00
17 - 18 ต.ค. 65 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนผังภูมินิเวศและการจัดการภัยพิบัติ 60 150,000.00 139,421.00
3 พ.ย. 65 ประชุมสรุปข้อมูลจากเวที 17-18 ตุลาคม 65 และวางแผนเพื่อดำเนินงานเก็บข้อมูลฐานทรัพยากร 3 3,000.00 3,791.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) เกิดการใช้เครื่องมือทางนโยบาย ตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ เช่น สมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพ และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ในการจัดทำนโยบายสาธารณะในการจัดกากรทรัพยากรของท้องถิ่น (ศาลาด่าน มะรุ่ย ควนโดน) 2) เกิดธรรมนูญชุมชนหรือ ข้อบัญญัติท้องถิ่น ในการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติในระดับ อบจ.เทศบาล และ อบต. (ศาลาด่าน มะรุ่ย ควนโดน) 3) เกิดพื้นที่ต้นแบบในการบูรณาการการจัดการภัยพิบัติและท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเป้าหมายการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืนอย่างน้อย 2 พื้นที่ใน 2 จังหวัด (ศาลาด่าน และ มะรุ่ย) 4) งานวิชาการรูปแบบการบูรณาการข้ามประเด็นการทำงานภัยพิบัติและท่องเที่ยวเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างน้อย 1ชิ้น (รายงานทีมประเมิน) 5) มีสื่อเพื่อการสื่อสาธารณะอย่างน้อย 1 ชิ้น (รายงานทีมสื่อ) 6) ได้ชุดความรู้ผังการใช้ประโยชน์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ อย่างยั่งยืน
7) เกิดพื้นที่ต้นแบบในการใช้ผังการจัดการทรัพยากรเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ
ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ---ร่างแผนศาลาด่านโมเดลปรับปรุง 8 ก.ค.65 MUI.docx (.docx) Thitichaya
2 ไฟล์รายงานความก้าวหน้าโครงการประจำงวด 1 (.pdf) Thitichaya
3 บันทึกรายงานการประชุมเวที 27 กรกฎาคม 2565.pdf (.pdf) Thitichaya
4 Press Release 27 กรกฎาคม 65-.pdf (.pdf) Thitichaya
5 1PPTสถานการณ์ศาลาด่าน-270765.pdf (.pdf) Thitichaya
6 2PPT แผนการดำเนินงาน ดร.ฐิติชญาน์ 27 July 2022.pdf (.pdf) Thitichaya
7 3PPT สถานการณ์ด้านทรัพยากรฯ ผอ.ฉัตร ชลารัตน์.pdf (.pdf) Thitichaya
8 ไฟล์กรอบแนวคิด (.pdf) Thitichaya
9 PPT แผนการทำงาน นำเสนอ 8 กย 65.pdf (.pdf) Thitichaya
10 สรุปรายงานการประชุม 8 กย 65 ณ เทศบาลตำบลศาลาด่าน.pdf (.pdf) Thitichaya
11 กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 17-18 ตุลาคม 65 ณ ทวินโลตัส เกาะลันตา.pdf (.pdf) Thitichaya
12 คำกล่าวรายงานนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่านพิธีเปิด 17 ตค 65 ณ โรงแรมทวินโลตัส เกาะลันตา.pdf (.pdf) Thitichaya
13 คำกล่าวเปิดงานนายอำเภอเกาะลันตา 17 ตค 65.pdf (.pdf) Thitichaya

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 17:38 น.