สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ กระบี่ (ตำบลศาลาด่าน)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
15 - 16 มิ.ย. 65 ประชุมย่อยเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการให้นายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น และแกนนำชุมชนท่องเที่ยว 10 3,000.00 3,880.00
9 ก.ค. 65 ผู้รับผิดชอบโครงการประชุมวางแผนเตรียมการทำงาน 4 6,000.00 7,768.00
14 ก.ค. 65 ประชุมหารือรายงานข้อมูลฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 3 3,500.00 4,000.00
18 - 22 ก.ค. 65 เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพอบรมการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ HIA 3 20,000.00 18,970.00
26 ก.ค. 65 ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดเวทีสาธารณะครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 8 6,000.00 5,130.00
27 ก.ค. 65 เวทีการนำเสนอข้อมูล และรับฟังแนวทางการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม ศาลาด่านโมเดลการท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 50 100,000.00 99,637.00
4 - 5 ส.ค. 65 ประชุมคณะทำงานสรุปงานและจัดทำรายงานงวดที่ 1 3 5,000.00 4,000.00
8 ก.ย. 65 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดอบรมการจัดทำแผนผังทรัพยากรในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 20 10,000.00 12,500.00
26 - 30 ก.ย. 65 การประชุมเชิงปฏิบัติการ นโยบายสาธารณะและการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 1 10,000.00 8,300.00
รวม 102 163,500.00 9 164,185.00