สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ กระบี่ (ตำบลศาลาด่าน)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ นโยบายสาธารณะและการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

26 กันยายน 2565
ThitichayaThitichaya
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เข้าร่วมประชุมรับความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ และฝึกปฏิบัติการเขียนแผนงานนโยบาย และเข้าร่วมดูงานนอกสถานที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้และเผยแพร่ต่อได้ 2.สามารถเขียนแผนนโยบายได้

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

ตัวแทนนักวิชาการประเด็นความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนำวน 1 คน ดร.ฐิติชญาน์ บุญโสม เข้าร่วมประชุมกับภาคีเครือข่ายจากทั่วประเทศ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 8,300.00 0.00 0.00 0.00 8,300.00 lock_open

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดอบรมการจัดทำแผนผังทรัพยากรในวันที่ 17 ตุลาคม 2565

8 กันยายน 2565
ThitichayaThitichaya
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงาน พร้อมด้วยแกนนำสื่อ เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศาลาด่าน พร้อมด้วยตัวแทนจาก 5 หมู่บ้าน ท่องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง ภาคเอกชน และชุมชน จำนวนรวม 20 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและวางแผนการอบรมการจัดแผนผังทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน โดยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดการประชุม และวางแผนแนวทางการดำเนินงานก่อนการประชุม ได้แก่ 1. การประกาศรายชื่อคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานอย่างเป็นทางการ 2. การสื่อสารสร้างความเข้าใจให้แก่ตัวแทนทั้ง 5 หมู่บ้านให้เข้าใจการทำงาน และให้เข้ามาร่วมส่วนร่วมเพื่อเป้าหมาย ศาลาด่านโมเดล ท่องเที่ยวปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมดี
3. กำหนดการจัดอบรมวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เป้าหมาย 50 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดความเข้าใจในโครงการเพิ่มมากขึ้น และเกิดการมีส่วนร่วมในการเตรียมจัดอบรมวันที่ 17-18 ตุลาคม 2565

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 22 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงาน พร้อมด้วยแกนนำสื่อ เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศาลาด่าน พร้อมด้วยตัวแทนจาก 5 หมู่บ้าน ท่องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง ภาคเอกชน และชุมชน จำนวนรวม 22 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,000.00 0.00 9,500.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานสรุปงานและจัดทำรายงานงวดที่ 1

4 สิงหาคม 2565
ThitichayaThitichaya
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เป็นการจัดทำรายงานขึ้นเพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานใน งวดที่ 1 ของโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ดำเนินการชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยภายในเล่ม ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 บทนำ ส่วนที่ 2 กระบวนการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานใน งวดที่ 1 และส่วนที่ 3 คณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาบูรณาการการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ไฟล์รายการการดำเนินงานงวดที่ 1

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

ทีมนักวิชาการที่รับผิดชอบประเด็น

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดเวทีสาธารณะครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

26 กรกฎาคม 2565
ThitichayaThitichaya
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เป็นการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดเวทีสาธารณะครั้งที่ 1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กำหนดการจัดเวทีคือวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 การประชุมเตรียมความพร้อม มีหัวข้อการประชุมคือ 1. การกำหนดหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ 2. การใช้งบประมาณ 3. การทำงานร่วมกับทีมสื่อสาร
4. อื่น ๆ
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 2. คณะทำงาน 3. ตัวแทนสื่อมวลชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้มีส่วนร่วมเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน ผลการจัดเวทีในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 8 คน จากที่ตั้งไว้ 8 คน
ประกอบด้วย

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 2. คณะทำงาน 3. ตัวแทนสื่อมวลชน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,000.00 0.00 2,130.00 0.00 0.00 0.00 5,130.00 lock_open

เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพอบรมการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ HIA

18 กรกฎาคม 2565
ThitichayaThitichaya
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะทำงาน และเครือข่ายในพื้นที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ HIA ณ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อนำองค์ความรู้ หลักการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ในปรับใช้ในการดำเนินโครงการในพื้นที่ ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย 1. ดร.ฐิติชญาน์ บุญโสม 2. นายประวิช ขุนนิคม 3. นายมนูญ เอ็มเอ็ม โดยผลของการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้นำมาปรับใช้ในการดำเนินโครงการในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1) ความรู้ หลักสูตร HIA สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบได้ 2) เกิดเครือข่ายการทำงานที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย
 1. ดร.ฐิติชญาน์ บุญโสม นักวิชาการ
 2. นายประวิช ขุนนิคม นักวิชาการ
 3. นายมนูญ เอ็มเอ็ม ตัวแทนการทำงานจากพื้นที่
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 18,970.00 0.00 0.00 0.00 18,970.00 lock_open

เวทีการนำเสนอข้อมูล และรับฟังแนวทางการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม ศาลาด่านโมเดลการท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

27 กรกฎาคม 2565
ThitichayaThitichaya
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การจัดเวทีสาธารณะ เป็นการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นด้านฐานทรัพยากรและภัยพิบัติ และท้องถิ่น คือ เทศบาลตำบลศาลาด่าน ได้นำเสนอข้อมูล และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้นำสู่ การดำเนินการปฏิบัติ เพื่อเป้าหมายการกำหนดข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือข้อตกลง ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา  ภายใต้กรอบการจัดการภัยพิบัติ และการอนุรักษ์ฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วน ภาครัฐ โดยนายอำเภอเกาะลันตา ท้องถิ่น นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน และคณะผู้บริหาร ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม ภาคชุมชน แกนนำท้องที่ จากทั้ง 5 หมู่บ้าน ภาควิชาการ
ภาคสื่อมวลชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1) จำนวนและกลุ่มผู้เข้าร่วมตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2) เกิดการมีส่วนร่วมจากหลากภาคส่วน 3) มีการกำหนดเป้าหมายและแนวทางการทำงานร่วมกัน 4) เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย ขยายผลเชิงนโยบาย (ปฏิญญาอ่าวลันตา)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 48 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

ภาครัฐ โดยนายอำเภอเกาะลันตา ท้องถิ่น นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน และคณะผู้บริหาร ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม ภาคชุมชน แกนนำท้องที่ จากทั้ง 5 หมู่บ้าน ภาควิชาการ
ภาคสื่อมวลชน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
22,500.00 0.00 67,827.00 1,211.00 0.00 8,099.00 99,637.00 lock_open

ประชุมหารือรายงานข้อมูลฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

14 กรกฎาคม 2565
ThitichayaThitichaya
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมหารือเรื่องฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและการเตรียมการด้านข้อมูลฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย นายฉัตร ชลารัตน์ จากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 ร่วมกับ ผู้รับผิดชอบ คือ ดร.ฐิติชญาน์ บุญโสม และแกนนำด้านการสื่อสารคือ นายธรรมดิวิชย์ ศรีรุ้ง เป็นการวางแผนการรวบรวมข้อมูล และการนำเสนอข้อมูลเป็นข้อมูลนำเข้าสู่เวทีสาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้เกิดการรับรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โดยกำหนดการจัดเวทีในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลศาลาด่าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เจ้าหน้าที่จะสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 ได้รวบรวมฐานข้อมูลด้านทรัพยากรชายฝั่งในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน อ.เกาะลันตา เพื่อจะนำเสนอให้กับพื้นที่ในการจัดเวทีสาธารณะในวันที่ 27 ก.ค.65

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย
 1. นายฉัตร ชลารัตน์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สนง.ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10
 2. ดร.ฐิติชญาน์ บุญโสม ผู้รับผิดชอบโครงการ
 3. นายธรรมดิวิชย์ ผู้รับผิดชอบประเด็นการสื่อสาร
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 lock_open

ผู้รับผิดชอบโครงการประชุมวางแผนเตรียมการทำงาน

9 กรกฎาคม 2565
ThitichayaThitichaya
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประเด็นในการวางแผน คือ
(1) การกำหนดแผนการจัดประชุม และจัดอบรม และปฏิบัติการเก็บข้อมูลในพื้นที่ (2) วางแผนช่วงเวลาการทำงานให้เหมาะสมใน 2 พื้นที่ เพื่อการทำงานที่สามารถแลกเปลี่ยนและเสนอแนะข้อมูลต่อกันได้ (3) วางแผนทางการทำงาน เพื่อลดข้อจำกัดในการทำงาน ไม่ว่าจะการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในพื้นที่ได้เข้ามาร่วมเป็นคณะทำงาน การสร้างช่องทางการสื่อสาร โดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อการประสานงานที่ต่อเนื่อง (4) วางแผนและแนวทางการสื่อสาร เป็นคู่ขนานไปกับการดำเนินกิจกรรมของโครงการใน 2 พื้นที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดผลลัพธ์ตามที่กำหนดไว้ (1) มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน (การจัดประชุม และจัดอบรม และปฏิบัติการเก็บข้อมูลในพื้นที่) (2) เกิดการวางแผนช่วงเวลาการทำงานให้เหมาะสมใน 2 พื้นที่ เพื่อการทำงานที่สามารถแลกเปลี่ยนและเสนอแนะข้อมูลต่อกันได้ (3) มีช่องทางการสื่อสาร โดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อการประสานงานที่ต่อเนื่อง มีสื่อกลางคือ เพจสื่อสร้างสุขภาคใต้ (4) เกิดการวางแผนและแนวทางการสื่อสาร เป็นคู่ขนานไปกับการดำเนินกิจกรรมของโครงการใน 2 พื้นที่

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 4 คน
ประกอบด้วย

ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 มีการประชุมวางแผนเตรียมการทำงาน ระหว่างผู้รับผิดชอบประเด็นความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติใน 2 พื้นที่ คือ ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา มีผู้เข้าร่วมประชุม 3 คน ได้แก่ 1. ดร.ฐิติชญาน์ บุญโสม เดินทางจาก อ.เมือง จ.กระบี่ 2. ดร.จินดา สวัสดิ์ทวี เดินทางมาจาก อ.เมือง จ.ภูเก็ต 3. นายประวิช ขุนนิคม เดินทางมาจาก ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,000.00 0.00 4,078.00 0.00 0.00 690.00 7,768.00 lock_open

ประชุมย่อยเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการให้นายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น และแกนนำชุมชนท่องเที่ยว

15 มิถุนายน 2565
ThitichayaThitichaya
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. การประสานงาน เพื่อนัดหมายบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการในครั้งนี้
 2. เป็นการประชุมแบบไม่เป็นทางการ โดยแยกเป็นการประชุมย่อย 3 ครั้งคือ (1) ทีมผู้บริหารเทศบาลตำบลศาลาด่าน (2) ทีมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และภาคเอกชน ประชาชน และ (3) นายอำเภอ ผู้กำหนดนโยบาย
 3. นักวิชาการนำเสนอข้อมูลผ่านเอกสาร และข้อมูลโครงการ โดยอธิบายรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นความสำคัยของโครงการนี้

*นักวิชาการเลือกลงพื้นที่ในช่วงระหว่างที่พื้นที่ดำเนินกิจกรรมการซ้อมแผนป้องกันภัยพิบัติ โดยได้ร่วมสังเกตการณ์กระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อนำเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการดำเนินโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามที่วางไว้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในส่วนของนโยบาย ท้องถิ่น ชุมชน ภาคเอกชนให้ความสำคัญ และเห็นว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์แก่คนในท้องถิ่น และพร้อมจะมีส่วนร่วมในขับเคลื่อนโครงการในครั้งนี้

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 8 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

1.นายอำเภอเกาะลันตา 2. นายกเทศมนตรีตำบลเกาะลันตา และรองนายกฯ 3. ประธานชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง และตัวแทนชุมชน 4. ผู้แทนภาคเอกชน
5. นักวิชาการคณะทำงาน 6. ตัวแทนสื่อ รวมจำนวน 8 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,000.00 0.00 880.00 0.00 0.00 0.00 3,880.00 lock_open