สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ กระบี่ (ตำบลศาลาด่าน)

ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 65มิ.ย. 65ก.ค. 65ส.ค. 65ก.ย. 65ต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66ต.ค. 66
1 การลงพื้นที่และการประชุมเพื่อวางแผนการทำงานและการสร้างความเข้าใจ(15 มิ.ย. 2565-23 ก.ค. 2565) 12,500.00                                    
2 เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพอบรมการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ HIA ณ สนส.ม.อ.หาดใหญ่(18 ก.ค. 2565-22 ก.ค. 2565) 20,000.00                                    
3 ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดเวทีสาธารณะครั้งที่ 1(26 ก.ค. 2565-26 ก.ค. 2565) 6,000.00                                    
4 จัดเวทีสาธารณะ การนำเสนอข้อมูล และรับฟังแนวทางการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม ศาลาด่านโมเดล เวทีสาธารณะครั้งที่ 1(27 ก.ค. 2565-27 ก.ค. 2565) 105,000.00                                    
5 การประชุมเตรียมการเพื่อเตรียมการจัดการอบรมการจัดทำแผนผังทรัพยากรธรรมชาติชุมชน(8 ก.ย. 2565-8 ก.ย. 2565) 10,000.00                                    
6 การประชุมเชิงปฏิบัติการ นโยบายสาธารณะและการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ(26 ก.ย. 2565-30 ก.ย. 2565) 10,000.00                                    
รวม 163,500.00
1. การลงพื้นที่และการประชุมเพื่อวางแผนการทำงานและการสร้างความเข้าใจ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 17 12,500.00 3 15,648.00
15 - 16 มิ.ย. 65 ประชุมย่อยเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการให้นายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น และแกนนำชุมชนท่องเที่ยว 10 3,000.00 3,880.00
9 ก.ค. 65 ผู้รับผิดชอบโครงการประชุมวางแผนเตรียมการทำงาน 4 6,000.00 7,768.00
14 ก.ค. 65 ประชุมหารือรายงานข้อมูลฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 3 3,500.00 4,000.00
2. เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพอบรมการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ HIA ณ สนส.ม.อ.หาดใหญ่ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 3 20,000.00 1 18,970.00
18 - 22 ก.ค. 65 เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพอบรมการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ HIA 3 20,000.00 18,970.00
3. ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดเวทีสาธารณะครั้งที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 8 6,000.00 1 5,130.00
26 ก.ค. 65 ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดเวทีสาธารณะครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 8 6,000.00 5,130.00
4. จัดเวทีสาธารณะ การนำเสนอข้อมูล และรับฟังแนวทางการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม ศาลาด่านโมเดล เวทีสาธารณะครั้งที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 53 105,000.00 2 103,637.00
27 ก.ค. 65 เวทีการนำเสนอข้อมูล และรับฟังแนวทางการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม ศาลาด่านโมเดลการท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 50 100,000.00 99,637.00
4 - 5 ส.ค. 65 ประชุมคณะทำงานสรุปงานและจัดทำรายงานงวดที่ 1 3 5,000.00 4,000.00
5. การประชุมเตรียมการเพื่อเตรียมการจัดการอบรมการจัดทำแผนผังทรัพยากรธรรมชาติชุมชน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 20 10,000.00 1 12,500.00
8 ก.ย. 65 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดอบรมการจัดทำแผนผังทรัพยากรในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 20 10,000.00 12,500.00
6. การประชุมเชิงปฏิบัติการ นโยบายสาธารณะและการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 1 10,000.00 1 8,300.00
26 - 30 ก.ย. 65 การประชุมเชิงปฏิบัติการ นโยบายสาธารณะและการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 1 10,000.00 8,300.00