สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : 1) จัดทำแผนการขับเคลื่อนการจัดการภัยพิบัติและการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดทำผังการใช้ประโยชน์ฐานทรัพยากรพื้นที่อย่างยั่งยืน 2) เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการท่องเที่ยวและการจัดการภัยพิบัติ 3) การเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงาน เป็นการก้าวข้ามประเด็นการทำงานอย่างมีส่วนร่วม

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

15 มิ.ย. 65 - 23 ก.ค. 65 การลงพื้นที่และการประชุมเพื่อวางแผนการทำงานและการสร้างความเข้าใจ 0.00 12,500.00 -
18 - 22 ก.ค. 65 เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพอบรมการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ HIA ณ สนส.ม.อ.หาดใหญ่ 0.00 20,000.00 -
26 ก.ค. 65 ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดเวทีสาธารณะครั้งที่ 1 0.00 6,000.00 -
27 ก.ค. 65 จัดเวทีสาธารณะ การนำเสนอข้อมูล และรับฟังแนวทางการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม ศาลาด่านโมเดล เวทีสาธารณะครั้งที่ 1 0.00 105,000.00 -
8 ก.ย. 65 การประชุมเตรียมการเพื่อเตรียมการจัดการอบรมการจัดทำแผนผังทรัพยากรธรรมชาติชุมชน 0.00 10,000.00 -
26 - 30 ก.ย. 65 การประชุมเชิงปฏิบัติการ นโยบายสาธารณะและการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 0.00 10,000.00 -
15 - 16 มิ.ย. 65 ประชุมย่อยเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการให้นายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น และแกนนำชุมชนท่องเที่ยว 10.00 3,000.00 -
9 ก.ค. 65 ผู้รับผิดชอบโครงการประชุมวางแผนเตรียมการทำงาน 4.00 6,000.00 -
14 ก.ค. 65 ประชุมหารือรายงานข้อมูลฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 3.00 3,500.00 -
18 - 22 ก.ค. 65 เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพอบรมการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ HIA 3.00 20,000.00 -
26 ก.ค. 65 ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดเวทีสาธารณะครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 8.00 6,000.00 -
27 ก.ค. 65 เวทีการนำเสนอข้อมูล และรับฟังแนวทางการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม ศาลาด่านโมเดลการท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 50.00 100,000.00 -
4 - 5 ส.ค. 65 ประชุมคณะทำงานสรุปงานและจัดทำรายงานงวดที่ 1 3.00 5,000.00 -
8 ก.ย. 65 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดอบรมการจัดทำแผนผังทรัพยากรในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 20.00 10,000.00 -
26 - 30 ก.ย. 65 การประชุมเชิงปฏิบัติการ นโยบายสาธารณะและการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 1.00 10,000.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้