สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ภาคใต้สร้างสุข วิถี New Normal
ภายใต้โครงการ งานสร้างสุข ภาคใต้
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 กันยายน 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2563 - 31 สิงหาคม 2564
งบประมาณ 5,000,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สถาบันนโนบายสาธารณะ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ภาคใต้
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มี.ค. 2564 30 มิ.ย. 2564 0.00
2 1 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2564 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (5,000,000.00 บาท)

stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
1 กิจกรรม ก่อนวันงานสร้างสุข กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 80 0.00 0 0.00
7 - 8 ก.ย. 63 ประชุมคณะทำงาน เตรียมงาน สร้างสุข #12 80 0.00 -
15 พ.ค. 64 ประชุมดูข้อมูลและเตรียมสร้างสุขออนไลน์ จ.ชุมพร 0 0.00 -
17 พ.ค. 64 ประชุมเตรียมสร้างสุขออนไลน์ จังหวัดสงขลา 0 0.00 -
18 พ.ค. 64 ประชุมเตรียมสร้างสุขออนไลน์ จังหวัดพังงา 0 0.00 -
19 พ.ค. 64 ประชุมเตรียมสร้างสุขออนไลน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 0.00 -
19 พ.ค. 64 ประชุมเตรียมสร้างสุขออนไลน์ จังหวัดระนอง 0 0.00 -
20 พ.ค. 64 ประชุมเตรียมสร้างสุขออนไลน์ จังหวัดกระบี่ 0 0.00 -
20 พ.ค. 64 ประชุมเตรียมสร้างสุขออนไลน์ จังหวัดปัตตานี 0 0.00 -
21 พ.ค. 64 ประชุมเตรียมสร้างสุขออนไลน์ จังหวัดภูเก็ต 0 0.00 -
25 พ.ค. 64 ประชุมเตรียมสร้างสุขออนไลน์ จังหวัดยะลา 0 0.00 -
26 พ.ค. 64 ประชุมเตรียมสร้างสุขออนไลน์ จังหวัดพัทลุง 0 0.00 -
26 พ.ค. 64 ประชุมเตรียมสร้างสุขออนไลน์ จังหวัดสตูล 0 0.00 -
27 พ.ค. 64 ประชุมเตรียมสร้างสุขออนไลน์ จังหวัดตรัง 0 0.00 -
2 วันงานสร้างสุขภาคใต้ เวทีระดับจังหวัด/ภาค กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 5900 0.00 0 0.00
18 พ.ค. 64 งานสร้างสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช 300 0.00 -
6 มิ.ย. 64 งานสร้างสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี 300 0.00 -
8 มิ.ย. 64 งานสร้างสุข จังหวัดกระบี่ 300 0.00 -
9 มิ.ย. 64 งานสร้างสุข จังหวัดพังงา 300 0.00 -
10 มิ.ย. 64 งานสร้างสุข จังหวัดภูเก็ต 300 0.00 -
11 มิ.ย. 64 งานสร้างสุข จังหวัดพัทลุง 300 0.00 -
14 มิ.ย. 64 งานสร้างสุข จังหวัดยะลา 300 0.00 -
15 มิ.ย. 64 งานสร้างสุข จังหวัดปัตตานี 300 0.00 -
16 มิ.ย. 64 งานสร้างสุข จังหวัดสงขลา 300 0.00 -
17 มิ.ย. 64 งานสร้างสุข จังหวัดสตูล 300 0.00 -
18 มิ.ย. 64 งานสร้างสุข จังหวัดตรัง 300 0.00 -
21 มิ.ย. 64 งานสร้างสุข จังหวัดระนอง 300 0.00 -
2 ก.ค. 64 งานสร้างสุข จังหวัดชุมพร 300 0.00 -
13 - 14 ก.ค. 64 เวทีงานสร้างสุข ภาคใต้ #12 online เวที่รวม 14 จังหวัด 2,000 0.00 -

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2563 11:42 น.