งานสร้างสุขภาคใต้ สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ชุมชนม่วงกลวง จังหวัดระนอง
ภายใต้โครงการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 1 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2563
งบประมาณ 50,400.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิโรจน์ ภู่ต้อง และนายจตุรงค์ คงแก้ว
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ม่วงกลวง จังหวัดระนอง
ละติจูด-ลองจิจูด 9.605549,98.540268
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ส.ค. 2563 30 ก.ย. 2563 50,400.00
รวมงบประมาณ 50,400.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2563 ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แม้รัฐบาลจะพยายามกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศขึ้นทดแทนในการท่องเที่ยวกระแสหลัก แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการท่องเที่ยวชุม
0.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

ใช้กรอบแนวคิดตามกระบวนการ HIA มาใช้ในการประเมินและใช้เครื่องมือ(แบบสอบถาม) เพื่อศึกษาและประเมินผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อประเมินและติดตามการดำเนินโครงการการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อเทียบกับสถานการณ์ปกติ

0.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
11 - 13 ก.ย. 63 ลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านม่วงกลวง เพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะประเด็นผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 25.00 20,300.00 26,360.00
18 ก.ย. 63 การวิเคราะห์และสรุปข้อมูลหลังลงพื้นที่ และการวางแผนลงพื้นที่ครั้งต่อไป 0.00 2,000.00 4,000.00
26 - 27 ก.ย. 63 การทบทวนคืนข้อมูลให้ชุมชนและปรับยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวชุมชน 30.00 28,100.00 20,080.00
รวม 55 50,400.00 3 50,440.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผลกระทบจากสถานณ์การโควิด 19 โดยใช้กระบวนและเครื่องมือทาง HIA 2) สรุปผลการวิเคราะห์และผลกระทบในด้านต่าง ๆ ต่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 3) สรุปและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในอนาคต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ได้ทราบเกี่ยวกับผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากสถานการณ์โควิด 19 เมื่อเทียบกับสถานการณ์ปกติ 2) นำผลการวิเคราะห์ไปพัฒนาสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์รายงานปิดโครงการ-ฉบับสมบูรณ์ (.pdf) นายวิโรจน์ ภู่ต้อง
2 ไฟล์รายงานปิดโครงการ-ฉบับสมบูรณ์ (.doc) นายวิโรจน์ ภู่ต้อง

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 15:21 น.