สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การทบทวนคืนข้อมูลให้ชุมชนและปรับยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวชุมชน

26 กันยายน 2563
นายวิโรจน์ ภู่ต้องนายวิโรจน์ ภู่ต้อง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • พูดคุยในประเด็นที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและทวนสอบข้อมูลในประเด็นที่ยังขาดความชัดเจน
 • นำเสนอข้อสรุปสำคัญที่ได้จากการศึกษาวิจัย เป็นการคืนข้อมูลสู่ชุมชนท่องเที่ยว
 • ระดมความคิดเห็นและความคาดหวังของกลุ่มที่จะผลักดันประเด็นที่ต้องการไปสู่ข้อเสนอทางนโยบายทั้งในระดับจังหวัดและเครือข่ายท่องเที่ยวอันดามัน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านม่วงกลวงมีความต้องการพัฒนาตนเองในหลายประเด็น ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างความพร้อมให้กับกลุ่มที่จะรองรับการท่องเที่ยวเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ โดยมีความต้องการพัฒนามากที่สุด 3 อันดับแรกคือ 1) การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 2) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 3) การจัดการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีประสิทธิภาพ  อีกทั้งต้องการใช้ภาครัฐมีช่องทางให้กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนได้เข้าร่วมกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐจัดให้กับการท่องเที่ยวกระแสหลักในประเทศ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
9,000.00 0.00 11,080.00 0.00 0.00 0.00 20,080.00 lock_open

การวิเคราะห์และสรุปข้อมูลหลังลงพื้นที่ และการวางแผนลงพื้นที่ครั้งต่อไป

18 กันยายน 2563
นายวิโรจน์ ภู่ต้องนายวิโรจน์ ภู่ต้อง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ ในการศึกษาวิจัยในเฟส 1
 • วิเคราะห์และสรุปข้อมูลหลังการลงพื้นที่ในเฟส 2
 • วางแผนการลงพื้นที่เพื่อการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมและคืนข้อมูล
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ในการลงพื้นที่ในเฟส 2 ของการศึกษาวิจัย ได้ให้ความสำคัญกับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านอื่น ๆ รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาตนเองของชุมชนท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยวเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 lock_open

ลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านม่วงกลวง เพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะประเด็นผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19

11 กันยายน 2563
นายวิโรจน์ ภู่ต้องนายวิโรจน์ ภู่ต้อง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • จัดเวทีประชุมรวมและประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) กับแกนนำ / หัวหน้ากลุ่ม / ตัวแทนชุมชน
 • สัมภาษณ์เชิงลึกแกนนำ / หัวหน้ากลุ่ม / ตัวแทนชุมชน ในประเด็นที่ต้องการข้อมูลเชิงลึก
 • สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวและเข้าพบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสังเกตการมีส่วนร่วมและความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการลงพื้นที่พบว่าในช่วงสถานการณโควิด-19 ชุมชนท่องเที่ยวบ้านม่วงกลวงได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจค่อนข้างมาก รายได้ที่เคยมีจากกิจกรรมการท่องเที่ยวลดลงอย่างชัดเจนเพราะจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตามในภาพรวมชาวบ้านในชุมชนสามารถดำรงชีพได้เพราะยังสามารถประกอบอาชีพหลัก เช่น ประมงชายฝั่ง ได้ตามปกติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพบว่าความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำหลายชนิดได้ฟื้นตัวขึ้น ราคาสัตว์น้ำต่ำลงกว่าเดิม เพราะมีปริมาณมากแต่ความต้องการเพื่อการท่องเที่ยวลดลง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
8,000.00 0.00 18,240.00 120.00 0.00 0.00 26,360.00 lock_open