สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านม่วงกลวง เพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะประเด็นผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19

ลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านม่วงกลวง เพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะประเด็นผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19

11 กันยายน 2563
นายวิโรจน์ ภู่ต้องนายวิโรจน์ ภู่ต้อง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • จัดเวทีประชุมรวมและประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) กับแกนนำ / หัวหน้ากลุ่ม / ตัวแทนชุมชน
 • สัมภาษณ์เชิงลึกแกนนำ / หัวหน้ากลุ่ม / ตัวแทนชุมชน ในประเด็นที่ต้องการข้อมูลเชิงลึก
 • สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวและเข้าพบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสังเกตการมีส่วนร่วมและความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการลงพื้นที่พบว่าในช่วงสถานการณโควิด-19 ชุมชนท่องเที่ยวบ้านม่วงกลวงได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจค่อนข้างมาก รายได้ที่เคยมีจากกิจกรรมการท่องเที่ยวลดลงอย่างชัดเจนเพราะจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตามในภาพรวมชาวบ้านในชุมชนสามารถดำรงชีพได้เพราะยังสามารถประกอบอาชีพหลัก เช่น ประมงชายฝั่ง ได้ตามปกติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพบว่าความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำหลายชนิดได้ฟื้นตัวขึ้น ราคาสัตว์น้ำต่ำลงกว่าเดิม เพราะมีปริมาณมากแต่ความต้องการเพื่อการท่องเที่ยวลดลง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
8,000.00 0.00 18,240.00 120.00 0.00 0.00 26,360.00 lock_open