สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การวิเคราะห์และสรุปข้อมูลหลังลงพื้นที่ และการวางแผนลงพื้นที่ครั้งต่อไป

การวิเคราะห์และสรุปข้อมูลหลังลงพื้นที่ และการวางแผนลงพื้นที่ครั้งต่อไป

18 กันยายน 2563
นายวิโรจน์ ภู่ต้องนายวิโรจน์ ภู่ต้อง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • ศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ ในการศึกษาวิจัยในเฟส 1
  • วิเคราะห์และสรุปข้อมูลหลังการลงพื้นที่ในเฟส 2
  • วางแผนการลงพื้นที่เพื่อการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมและคืนข้อมูล
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ในการลงพื้นที่ในเฟส 2 ของการศึกษาวิจัย ได้ให้ความสำคัญกับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านอื่น ๆ รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาตนเองของชุมชนท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยวเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 lock_open