สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 55 50,400.00 3 50,440.00
11 - 13 ก.ย. 63 ลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านม่วงกลวง เพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะประเด็นผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 25 20,300.00 26,360.00
18 ก.ย. 63 การวิเคราะห์และสรุปข้อมูลหลังลงพื้นที่ และการวางแผนลงพื้นที่ครั้งต่อไป 0 2,000.00 4,000.00
26 - 27 ก.ย. 63 การทบทวนคืนข้อมูลให้ชุมชนและปรับยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวชุมชน 30 28,100.00 20,080.00