สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การทบทวนคืนข้อมูลให้ชุมชนและปรับยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวชุมชน

การทบทวนคืนข้อมูลให้ชุมชนและปรับยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวชุมชน

26 กันยายน 2563
นายวิโรจน์ ภู่ต้องนายวิโรจน์ ภู่ต้อง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • พูดคุยในประเด็นที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและทวนสอบข้อมูลในประเด็นที่ยังขาดความชัดเจน
 • นำเสนอข้อสรุปสำคัญที่ได้จากการศึกษาวิจัย เป็นการคืนข้อมูลสู่ชุมชนท่องเที่ยว
 • ระดมความคิดเห็นและความคาดหวังของกลุ่มที่จะผลักดันประเด็นที่ต้องการไปสู่ข้อเสนอทางนโยบายทั้งในระดับจังหวัดและเครือข่ายท่องเที่ยวอันดามัน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านม่วงกลวงมีความต้องการพัฒนาตนเองในหลายประเด็น ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างความพร้อมให้กับกลุ่มที่จะรองรับการท่องเที่ยวเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ โดยมีความต้องการพัฒนามากที่สุด 3 อันดับแรกคือ 1) การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 2) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 3) การจัดการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีประสิทธิภาพ  อีกทั้งต้องการใช้ภาครัฐมีช่องทางให้กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนได้เข้าร่วมกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐจัดให้กับการท่องเที่ยวกระแสหลักในประเทศ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
9,000.00 0.00 11,080.00 0.00 0.00 0.00 20,080.00 lock_open