สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภายใต้โครงการ แผนงานโซนใต้บน
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ 60-ข-085
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มีนาคม 2560 - 31 มีนาคม 2562
งบประมาณ 200,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเจกะพันธ์พรหมมงคล
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.4106407642458,99.943691165588place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ธ.ค. 2560 30 มิ.ย. 2561 1 ธ.ค. 2560 30 มิ.ย. 2561 70,000.00
2 1 ก.ค. 2561 31 มี.ค. 2562 1 ธ.ค. 2560 31 พ.ค. 2562 120,000.00
3 1 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562 10,000.00
รวมงบประมาณ 200,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

สถานการณ์ด้านการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เปรียบเทียบความชุกของนักดื่มอายุ 15 - 19 ปี พ.ศ.2554 ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15 – 19ปีขึ้นไป พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2554 พบว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความชุกเพิ่มขึ้น จากความชุกร้อยละ 10.1เป็นร้อยละ 10.2
- สัดส่วนของนักดื่มแล้วขับขี่ยานพาหนะ พบว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความชุกร้อยละ 30.9 - เด็กและเยาวชนอายุระหว่าง ๑๒-๑๖ ปี ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพฤติกรรมการดื่มร้อยละ 22.1
- เด็กและเยาวชนอายุระหว่าง ๑๒-๑๖ ปี ร้อยละ 63.8 รู้จักเพื่อนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 34.7 ส่วนใหญ่ดื่มนานๆ ครั้งร้อยละ 72.5 และดื่ม 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 14.3
- เด็กและเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกตอนอายุ 9 ปี อายุเฉลี่ยของการดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรก 12.93
- เด็กและเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่เป็นบ้านเพื่อนร้อยละ 30.9 รองลงมาเป็นบ้านตนเองร้อยละ 28.9 แหล่งท่องเที่ยวร้อยละ 11.4 คอนเสิร์ต
- เด็กและเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดื่มแอลกอฮอล์กับ เพื่อน/ญาติร้อยละ 68.5 รองลงมาเป็นคนอื่นๆ ร้อยละ 14.8 และคนในครอบครัวร้อยละ 8.1

สถานการณ์ด้านการบริโภคยาสูบ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อมูลจากโครงการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราของประชากรไทยปี ๒๕๕๔ โดยสำนักสถิติแห่งชาติพบว่า อัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบันของประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป พ.ศ.๒๕๕๔พบมากที่สุด คือ จังหวัดระนอง ร้อยละ ๒๗.๖๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร้อยละ ๒๗.๓๘ (เป็นอันดับที่ 2 ) แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบอัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบันของประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไปพ.ศ.2554

ด้านอุบัติเหตุ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จากงานวิจัยพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของวัยรุ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง ชาย หญิง อายุระหว่าง 13-18 ปีจำนวน 500 คน พบว่า ไม่นิยมสวมหมวกกันน็อค ร้อยละ 51.2 ไม่นิยมคาดเข็มขัดนิรภัย ร้อยละ 26.4 ด้านการใช้สารเสพติด ในจังหวัดนครศรีธรรมราช สถานการณ์แพร่ระบาด น้ำต้มพืชกระท่อมยังคงเป็นตัวยาหลักที่แพร่ระบาดในทุกพื้นที่ทั้งในกลุ่มเด็กและเยาวชนผู้ใช้แรงงานทั้งคนไทยและพม่าโดยเฉพาะในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงปิดภาคเรียนแม้ว่าทางอำเภอต่างๆ จะมีการตัดต้นพืชกระท่อมในพื้นที่ไปเป็นจำนวนมากแล้วก็ตาม แต่ราคายาเสพติดก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและมีแนวโน้มที่จะลดลง ยาแก้ไอทั้งจากร้านขายยาที่มีเภสัชกรและร้านขายของชำลังละ4,500 บาท ขวดละ80บาทขายปลีก ราคาขวดละ150 – 200บาท ยาบ้า ก็ยังคงเป็นตัวยาหลักที่มีการแพร่ระบาดในทุกอำเภอขายส่งเม็ดละ150 -200 บาทขายปลีกราคาเม็ดละ250 – 350บาท ยาไอซ์ปลีก ถุงละ 500 – 1,000 บาท กรัมละ 3,500 – 4,000 บาท กระท่อม กิโลกรัมละ 1,000 – 1,500 บาท ขายปลีก ใบละ 1 – 5 บาท ยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดมากในพื้นที่เรียงตามลำดับ คือ พืชกระท่อม รองลงมาเป็นยาบ้ากัญชาแห้ง และไอซ์ ตามลำดับ

ด้านความรุนแรง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มเป้าหมายที่ถูกกระทำความรุนแรงฯ

 1. เด็กและเยาวชน
 2. สตรี
 3. คนพิการ
 4. ผู้สูงอายุ

ประเด็นปัญหา

 1. การถูกล่วงละเมิดทางเพศ(ในรอบปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๕)
 2. การถูกทำร้ายร่างกาย (ในรอบปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๑๗)
 3. การถูกลักทรัพย์/ชิงทรัพย์/ถูกทำลายทรัพย์ (ในรอบปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๘.๘๗)

ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จากข้อมูล HDC พบว่าในปี 2559 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวาน จำนวน 62,584 คน คิดเป็นร้อยละ 4.02 ของจำนวนประชากร โรคความดันโลหิตสูง จำนวน 146,807 คิดเป็นร้อยละ 9.44 เมื่อเทียบกับจำนวนประชากร ในปี 2559 มีประชากรจำนวน 1,554,432

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ดำเนินงานด้านปัจจัยเสี่ยง
 1. เกิดภาคีความร่วมมือ จาก 6 ภาคส่วน
 2. ภาคีมีความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ
 3. คณะทำงานฯเกิดเป้าหมายร่วม มีทักษะการคิดเชิงระบบ สามารถมองปัญหาได้แบบองค์รวม
 4. คณะทำงานฯมียุทธศาสตร์ร่วมที่ชัดเจน เกิดการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด และมีแคมเปญในการรณรงค์
 5. เกิดพื้นที่กลางในการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพระบบสุขภาพในพื้นที่ให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 1. เกิดข้อมูลอย่างน้อย 5 ด้าน คือ
  • สถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพในอำเภอเมืองนครศรีฯ
  • ผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
  • แนวโน้มความรุนแรง -กลไกหรือโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  • แนวทางแก้ไขและแผนปฏิบัติการโครงการ ของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการร่วม
 2. เรื่องปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพถูกบรรจุในวาระของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองนครศรีฯ
 3. เกิดอนุกรรมการด้านการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพอำเภอเมืองนครศรี
  • ร้อยละ 80 ของจำนวนกองทุนฯมีความตระหนักในเรื่องปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
  • ร้อยละ 20 ของจำนวนกองทุนฯ มีการขับเคลื่อนเรื่องการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพในพื้นที่
 1. เกิดข้อมูลด้านพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ คือ
  • จำนวนประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
  • ผลกระทบจากการมีพฤติกรรมเสี่ยง
  • ทัศนคติ ความรู้ ของประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
  • ชนิด ประเภท ความถี่ ของพฤติกรรมการทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
  • สาเหตุ ปัจจัย ที่ทำให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
 2. เกิดงานวิชาการ 1 เล่ม
 3. เกิดการนำเสนอต่อฝ่ายนโยบายของจังหวัดนครศรีฯ
4 เพื่อหนุนเสริมกระบวนการทำงานให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 1. รายงานความก้าวหน้าโครงการ ทุก 6 เดือน
 2. รับทราบความก้าวหน้าทุกระยะ
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2561 10:12 น.