สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชุมรายงานผลการดำเนินโครงการ ร่วมกับ สจรส.มอ.

8 มีนาคม 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

รายงานผลการดำเนินโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

รายงานผลการดำเนินโครงการ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,152.00 0.00 0.00 0.00 1,152.00 lock_open

ลงพื้นที่ประสานงานกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลปากพูน

20 ธันวาคม 2561
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงพื้นที่ประสานงานกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลปากพูน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ลงพื้นที่ประสานงานกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลปากพูน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 lock_open

ค่าประสานงานประจำเดือนมีนาคม 2562

1 มีนาคม 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ค่าประสานงานประจำเดือนมีนาคม 2562

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ค่าประสานงานประจำเดือนมีนาคม 2562

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

นางสาวพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณา

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 lock_open

ค่าประสานงานประจำเดือนธันวาคม 2561

1 ธันวาคม 2561
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ค่าประสานงานประจำเดือนธันวาคม 2561

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ค่าประสานงานประจำเดือนธันวาคม 2561

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

นางสาวพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณา

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 lock_open

ค่าประสานงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

1 กุมภาพันธ์ 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ค่าประสานงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ค่าประสานงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

นางสาวพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณา

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 lock_open

ค่าประสานงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

1 พฤศจิกายน 2561
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ค่าประสานงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ค่าประสานงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

นางสาวพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณา

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 lock_open

ค่าประสานงานประจำเดือนมกราคม2562

1 มกราคม 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ค่าประสานงานประจำเดือนมกราคม  นางสาวพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ค่าประสานงานประจำเดือนมกราคม  นางสาวพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณา

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

นางสาวพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณา

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 lock_open

ลงพื้นที่ประสานงานกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลท่าแพ

12 กุมภาพันธ์ 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงพื้นที่ประสานงานกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลท่าแพ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ลงพื้นที่ประสานงานกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลท่าแพ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 lock_open

ลงพื้นที่ประสานงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าเรือ

7 พฤศจิกายน 2561
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงพื้นที่ประสานงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าเรือ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ลงพื้นที่ประสานงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าเรือ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 lock_open

ลงพื้นที่ประสานงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาเคียน

20 พฤศจิกายน 2561
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงพื้นที่ประสานงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาเคียน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ลงพื้นที่ประสานงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาเคียน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 lock_open

ลงพื้นที่ประสานงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากนคร

7 ธันวาคม 2561
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงพื้นที่ประสานงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากนคร

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ลงพื้นที่ประสานงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากนคร

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 lock_open

ค่าประสานงานประจำเดือนกันยายน2561

1 กันยายน 2561
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ค่าประสานงานนางสาวพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ค่าประสานงานนางสาวพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณา

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

นางสาวพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณา

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 lock_open

ประชุมสรุปการดำเนินงานการพัฒนากองทุนท้องถิ่นสู่การลดปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มมัธยมต้น

22 พฤษภาคม 2562
นายเจกะพันธ์ พรหมมงคลนายเจกะพันธ์ พรหมมงคล
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

• ประสานงานกับท้องถิ่นเพื่อเชิญผู้เกี่ยวข้อง • ประสานคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
• เตรียมเอกสารข้อมูลด้านการรายงานผลดำเนินการ • ดำเนินการกิจกรรม • สรุปผลการประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

• ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในการดำเนินงานมาทั้งหมดของโครงการและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนในช่วงต่อไป • เกิดการสรุปบทเรียน ปัญหาอุปสรรค์ และข้อค้นพบ • เกิดการสรุปในเชิงยุทธศาสตร์ของโครงการ และแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 34 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

• ผู้แทนหรือผู้รับผิดชอบงานกองทุนท้องถิ่น 7 ท้องถิ่น • ผู้แทนคณะกรรมการกองทุนท้องถิ่น 7 ชุด • กลุ่ม/ชมรม/องค์กร ในชุมชนจาก 7 กองทุน • คณะทำงานโครงการ • คณะทำงานจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,200.00 0.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00 33,200.00 lock_open

ประชุมกองทุนท้องถิ่นสู่การลดปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มมัธยมต้น

5 เมษายน 2562
นายเจกะพันธ์ พรหมมงคลนายเจกะพันธ์ พรหมมงคล
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ประสานงานกับท้องถิ่นเพื่อเชิญผู้เกี่ยวข้อง
 2. ประสานคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 3. เตรียมเอกสารข้อมูลด้านวิชาการ ตัวอย่างโครงการ แบบฟอร์มโครงการ
 4. ดำเนินการกิจกรรม
 5. สนับสนุนงบประมาณตั้งต้น
 6. สรุปผลการประชุม
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

• ผู้รับผิดชอบกองทุน/คณะกรรมการกองทุน/องค์กรชุมชน จากกองทุนท้องถิ่นทั้ง 6 กองทุนสามารถเขียนโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและระเบียบของกองทุน • เกิดโครงการตัวอย่างที่ผ่านการวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนท้องถิ่นนั้นๆจำนวน 6 โครงการ • เกิดกลุ่ม/ชมรม/องค์กรในชุมชนที่มีความสารถในการดำเนินโครงการด้านการลดปัจจัยเสี่ยงโดยใช้ศักยภาพจากกองทุนท้องถิ่นจำนวน 8 กลุ่ม จาก 6 กองทุน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 48 คน จากที่ตั้งไว้ 65 คน
ประกอบด้วย
 1. นางสาวปัญชนางค์ รัตนสุวรรณ ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง จ.นครศรีฯ
 2. นางสาวพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณา กองเลขาฯ
 3. นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล ผู้ประสานงานโครงการฯ
 4. นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ ปลัดเทศบาลตำบลนาเหรง(พี่เลี้ยงกองทุน)
 5. นายอนันต์ พรมนิน คณะทำงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีฯ
 6. ผู้รับผิดชอบกองทุน/คณะกรรมการกองทุน/องค์กรชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
 7. ผู้รับผิดชอบกองทุน/คณะกรรมการกองทุน/องค์กรชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา
 8. ผู้รับผิดชอบกองทุน/คณะกรรมการกองทุน/องค์กรชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
 9. ผู้รับผิดชอบกองทุน/คณะกรรมการกองทุน/องค์กรชุมชน เทศบาลตำบลท่าแพ
 10. ผู้รับผิดชอบกองทุน/คณะกรรมการกองทุน/องค์กรชุมชน เทศบาลเมืองปากพูน
 11. ผู้รับผิดชอบกองทุน/คณะกรรมการกองทุน/องค์กรชุมชน เทศบาลเมืองเมืองนครศรีฯ
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
600.00 0.00 53,230.00 0.00 0.00 0.00 53,830.00 lock_open

ประชุมกำหนดแนวทางการลดปัจจัยเสี่ยงเพื่อป้องกันนักดื่มนักสูบหน้าใหม่

27 มีนาคม 2562
นายเจกะพันธ์ พรหมมงคลนายเจกะพันธ์ พรหมมงคล
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ประสานงานกับท้องถิ่นเพื่อเชิญผู้เกี่ยวข้อง
 2. ประสานงานกับนักวิชาการ
 3. ประสานกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี
 4. เตรียมเอกสารข้อมูลด้านวิชาการ
 5. ดำเนินการกิจกรรม
 6. สรุปผลการประชุมและออกแบบการดำเนินงานต่อ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

• ผู้แทนจากกองทุนท้องถิ่นมีความเข้าใจในระเบียบของกองทุนฯ ในด้านความสอดคล้องในประเด็นการลดปัจจัยเสี่ยงโดยการใช้งบประมาณของกองทุนฯ ในด้าน ป้องกัน ส่งเสริม • ผู้แทนจากกองทุนท้องถิ่นลดความกังวลการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพราะได้รับการชี้แจงจากผู้ที่รับผิดชอบโดยตรง จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 11 • ผู้แทนจากกองทุนท้องถิ่นเข้าใจในสถานการณ์ปัญหาในกลุ่มเด็กมัธยมต้น ทั้งด้านการสูบ ดื่ม เสพ และเห็นปัจจัยที่ทำให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านั้น และสามารถนำไปเป็นองค์ประกอบในการพัฒนาโครงการเพื่อใช้งบประมาณจากกองทุนท้องถิ่น • เกิดภาคีความร่วมมือจากภาคประชาสังคม โดยจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมการดำเนินงานของกองทุนท้องถิ่น • เกิดการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ทั้งเชิงพื้นที่คือ 7 กองทุนท้องถิ่น และแนวทางการเสริมศักยภาพให้กลุ่ม/ชมรม/องค์กร ในชุมชนเป็นผู้ดำเนินโครงการ • เกิดการปรับโครงการให้มีความสอดคล้องกับหลักวิชาการและเหมาะสมกับพื้นที่

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 19 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย
 1. นางสาวปัญชนางค์ รัตนสุวรรณ ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง จ.นครศรีฯ
 2. นายชญานิน เอกสุวรรณ ผู้แทน สปสช.11
 3. นายชัชวาล บุญอมร ผู้แทนกองทุนฯ อบต.ท่าเรือ
 4. นายปราโมทย์ บุญคมรัตน์ ผู้แทนกองทุนฯ อบต.ท่าเรือ
 5. นายธีระ ด้วงสิน ผู้แทนกองทุนฯ อบต.กำแพงเซา
 6. นางสาวเรวดี สุดภักดี ผู้แทนกองทุนฯ เทศบาลเมืองปากพูน
 7. นางสาวธัญลักษณ์ ขวดทอง ผู้แทนกองทุนฯ เทศบาลตำบลท่าแพ
 8. นางสาวโปรดปราน คำอ่อน ม.สงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 9. นางสายสุณีย์ จำรัส ม.สงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 10. ดร.ดุริยางค์ วาสนา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.กาญจนดิษฐ์
 11. ดร.พิมาน ธีรรัตนสุนทร นักวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 12. นายทวีวัตร เครือสาย พี่ลี้ยงกองทุนฯ
 13. นายธนาวุธ คงจันทร์ สคล.ใต้บน
 14. นางสาวพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณา กองเลขาฯ
 15. นายอนันต์ พรมนิน นักวิชาการสาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีฯ
 16. นางสาวภานุชนารถ คงแก้ว ผู้แทนกองทุนเทศบาลเมืองเมืองนครศรีฯ
 17. นางสาวชนิดาภา โชติรัตน์ ผู้แทนกองทุนเทศบาลเมืองเมืองนครศรีฯ
 18. นางสาวนุจรีย์ โจมนุพงศ์ ผู้แทนกองทุนเทศบาลเมืองเมืองนครศรีฯ
 19. นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล ผู้ประสานงานโครงการฯ
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 5,000.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 11,500.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานโครงการ

22 กุมภาพันธ์ 2562
นายเจกะพันธ์ พรหมมงคลนายเจกะพันธ์ พรหมมงคล
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ประสานงานกับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 2. ประสานงานกับคณะทำงานทั้งส่วนประชาสังคม
 3. เตรียมเอกสารผลการสำรวจและแบบอภิปราย
 4. ดำเนินการกิจกรรม
 5. สรุปผลการประชุมและออกแบบการดำเนินงานต่อ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

• เกิดการสรุปเครื่องมือเพื่อใช้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมและผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ตามเอกสารแนบ) • เครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัยถูกพัฒนาให้มีความเข้าใจมากขึ้น เช่น ชุดคำถาม และปรับปรุงให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น รวมทั้งมีการเพิ่มข้อมูลด้านการรับรู้ต่อการดำเนินงานของกองทุนท้องถิ่นฯ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 7 คน จากที่ตั้งไว้ 7 คน
ประกอบด้วย
 1. ดร.พิมาน ธีรรัตนสุนทร นักวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 2. นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล ผู้ประสานงานโครงการฯ
 3. นายกัณตนัช รัตนวิก เครือข่ายเยาวชน จ.นครศรีฯ
 4. นางสาวพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณา กองเลขาฯ
 5. นางสาวปัญชนางค์ รัตนสุวรรณ ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง จ.นครศรีฯ
 6. นายองอาจ พรหมมงคล สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ตอนบน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,779.00 0.00 0.00 0.00 2,779.00 lock_open

พบปะประชุมสรุปงานวิจัยเด็กมัธยมต้น ในเขตอำเภอเมืองนครศรีฯ

24 ตุลาคม 2561
นายเจกะพันธ์ พรหมมงคลนายเจกะพันธ์ พรหมมงคล
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

• ประสานงานกับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

• ประสานนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

• ประสานงานกับคณะทำงานทั้งส่วนประชาสังคม

• เตรียมเอกสารผลการสำรวจและแบบอภิปราย

• ดำเนินการกิจกรรม

• สรุปผลการประชุมและออกแบบการดำเนินงานต่อ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

• เกิดผลการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมและผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (ตามเอกสารแนบ)

• เครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัยถูกพัฒนาให้มีความเข้าใจมากขึ้น เช่น ชุดคำถาม และปรับปรุงให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น รวมทั้งมีการเพิ่มข้อมูลด้านการรับรู้ต่อการดำเนินงานของกองทุนท้องถิ่นฯ

• เกิดชุดข้อมูลที่สามารถนำไปอ้างอิงในโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนท้องถิ่นได้

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 7 คน
ประกอบด้วย

• คณะทำงานด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

• นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

• คณะทำงานจาก สพม.12

• คณะทำงานภาคประชาสังคม

• ผู้ประสานงานโครงการและกองเลขาฯ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 4,556.00 0.00 0.00 0.00 4,556.00 lock_open

ประชุมคณะทำงาน

22 สิงหาคม 2561
นายเจกะพันธ์ พรหมมงคลนายเจกะพันธ์ พรหมมงคล
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. คณะทำงานด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 2. คณะทำงานจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
 3. คณะทำงานจาก สพม.12
 4. คณะทำงานภาคประชาสังคม
 5. ผู้ประสานงานโครงการและกองเลขาฯ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

• เกิดชุดข้อมูลสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดนครศรีฯแต่ขาดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กมัธยมต้นและไม่เห็นปัจจัยหรือแรงจูงใจที่ทำให้เกิดการดื่ม
• ข้อมูลที่ทำการสำรวจในกลุ่มเด็กมัธยมต้นในการสุ่มตัวอย่างเด็กมัธยมต้นในเขตจังหวัดนครศรีฯยังไม่มีรายละเอียดมากพอ และไม่มีสถาบันการศึกษาที่น่าเชื่อถือรองรับได้ • เกิดการกำหนดโจทย์วิจัยใหม่คือการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมและผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจะออกแบบและให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ทดลองใช้เครื่องมือกับโรงเรียนระดับมัธยมต้น คือ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ และจะนำผลมารายงานในการประชุมครั้งต่อไป

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 7 คน
ประกอบด้วย
 1. ดร.พิมาน ธีรรัตนสุนทร นักวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 2. นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล ผู้ประสานงานโครงการฯ
 3. นายกัณตนัช รัตนวิก เครือข่ายเยาวชน จ.นครศรีฯ
 4. นางสาวพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณา กองเลขาฯ
 5. นางสาวปัญชนางค์ รัตนสุวรรณ ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง จ.นครศรีฯ
 6. นายองอาจ พรหมมงคล สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ตอนบน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 4,280.00 0.00 0.00 0.00 4,280.00 lock_open

สำรวจข้อมูลสถานการณ์ด้านปัจจัยเสี่ยงในระดับกองทุนตำบล

18 สิงหาคม 2561
นายเจกะพันธ์ พรหมมงคลนายเจกะพันธ์ พรหมมงคล
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

• ประชุมกำหนดโจทย์วิจัย • พัฒนาโจทย์วิจัย • ออกแบบชุดคำถามเพื่อการวิจัย • รับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ • ปรับปรุงโจทย์วิจัย • ขอการรับรองคุณธรรม จริยธรรมจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

• เกิดข้อมูลปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริมที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรีธรรมราช • เกิดข้อมูลผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรีธรรมราช • เกิดข้อมูลด้านความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมและผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
30,000.00 6,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 37,000.00 lock_open

ประชุมแกนประสานระบบสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช

15 มิถุนายน 2561
พวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณาพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเน้นที่กลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง 12-16 ปี
 • กำหนดเนื้อหาเพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถกำหนดเป้าหมายได้
 • การแบ่งบทบาทของอนุกรรมการฯแต่ละชุด
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน 6 ด้าน คือ

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการบังคับใช้กฎหมาย
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน ในสถานศึกษา
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดสภาพแวดล้อมรอบสถานศึกษา
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น/กองทุน
 5. ยุทธศาสตร์ด้านควบคุมจุดจำหน่าย
 6. ยุทธศาสตร์ด้านสื่อสร้างสรรค์
 • แนวทางการทำข้อมูลด้านสถานการณ์ปัญหาด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ในกลุ่มอายุระหว่าง 12-16 ปี โดยเน้นทั้งเยาวชนในระบบ นอกระบบ และในชุมชน พื้นที่อำเภอเมือง
 • การกำหนดบทบาทหน้าที่แต่ละภาคส่วน ดังนี้
  • ด้านการบังคับใช้กฎหมาย โดย ตำรวจภูธรจังหวัด สสจ.
  • ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน ในสถานศึกษาโดย สพม.12
  • ด้านการจัดสภาพแวดล้อมรอบสถานศึกษา โดย สคล.ใต้บน ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง และภาคประชาสังคม
  • ด้านการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น/กองทุน โดย ท้องถิ่น/ปกครองจังหวัด สปสช. เขต 11 อบจ.
  • ควบคุมจุดจำหน่าย โดยสรรพสามิต
  • ด้านสื่อสร้างสรรค์ โดย สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 7 คน จากที่ตั้งไว้ 7 คน
ประกอบด้วย
 1. ผู้แทนจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ตอนบน
 2. ผู้แทนจากเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 3. ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
 4. ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 11
 5. ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 12
 6. ผู้แทนจากศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช
 7. ผู้แทนจากสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เขต 11
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
500.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 800.00 lock

ค่าจ้างประสานงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และจัดทำข้อมูล รายงาน งวดที่ 1

30 มิถุนายน 2561
พวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณาพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. โทรศัพท์
 2. สื่อสารออนไลน์
 3. เดินทางประสาน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. รับทราบความก้าวหน้าทุกระยะ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้ประสานงานเครือข่ายปัจจัยเสี่ยง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 10,000.00 2,140.00 0.00 0.00 12,140.00 lock

พบปะสร้างความเข้าใจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพครั้งที่ 3/10

18 มิถุนายน 2561
พวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณาพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. นัดหมาย
 2. ศึกษาเอกสารประกอบการประชุมและสรุปการประชุม
 3. เข้าพบปะ
 4. สรุปงาน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดรายชื่ออนุกรรมการ จาก 3 ภาคส่วนคือ

 1. ส่วนราชการ
  • ป้องกัน/ท้องถิ่นจังหวัด
  • สคร. 11
  • สพม. 12
  • สรรพสามิต
  • ตำรวจภูธรจังหวัด
  • สสอ.ฉวาง
  • อบจ.นครศรีฯ
 2. ส่วนประชาสังคม
  • นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล ผู้ประสานงานโครงการ
  • นายกัณตนัช รัตนวิก สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ตอนบน
  • นายวรวุฒิ ประสานพจน์ ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง จ.นครศรีฯ
  • ประธาน อสม. จ.นครศรีฯ
  • นางสาววาณี พงษ์ยี่หล่า มูลนิธิเพื่อนเยาวชนพอเพียง
  • ผอ.รร.ปริยัตรติธรรม วัดสระเรียง
  • เครือข่ายเยาวชน จ.นครศรีฯ
 3. ส่วนวิชาการ/สื่อ/เอกชน/ท้องถิ่น
  • ผู้แทนหอการค้า จ.นครศรีฯ
  • นางอรอุมา เรียบร้อย สื่อมวลชน
  • นายอานนท์ มีศรี สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีฯ
  • นายยงยุทธ์ นาทะชัย ปลัด อบต.ไชยมนตรี
  • นายนายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ ปลัดเทศบาลนาเหรง
  • ดร.พวงรัตน์ จินพล วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

ที่ปรึกษา

 • ว่าที่ ร.ต.สุภาพร ปราบปราย สภาองค์กรชุมชน จ.นครศรีฯ
 • ดร.ดำรงค์ โยธารักษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
 • นายทวี สร้อยศิริสุนทร สถาบันพัฒนาประชาสังคม
 • ผู้แทน รพ.สต. 2 ท่าน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

นางมันทณา เฮ่าตระกูล นักวิชาการชำนาญการ สสจ.นครศรีฯ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 lock_open

พบปะสร้างความเข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ครั้งที่ 1/10

20 กุมภาพันธ์ 2561
พวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณาพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ประสานงานผู้เข้าร่วม
 2. จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานของเครือข่าย/ระบบสุขภาพที่ผ่านมา และรายละเอียดโครงการ
 3. เข้าพบปะ
 4. สรุปงาน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดภาคีความร่วมมือกับ สสจ.

 • สสจ.นครศรีธรรมราช มีความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ และร่วมกำหนดยุทธ์ศาสตร์การดำเนินงานแบบเชิงรุกสู่ระบบสุขภาพ ในโรงเรียนมัธยม
 • สสจ.นครศรีธรรมราช เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันให้ประเด็น เหล้า ยาสูบ เป็นนโยบายระดับเขต
 • สสจ.นครศรีธรรมราช รับเป็นเจ้าภาพในการบูรณาการกลไกการทำงานและแผนปฏิบัติการโครงการที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยง
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 6 คน
ประกอบด้วย
 1. นายสุวิจักร สายช่วย นักวิชาการชำนาญการ สพม.12
 2. นายยงยุทธ์ นาทะชัย ปลัด อบต.ไชยมนตรี
 3. นางสาวปัญชนางค์ รัตนสุวรรณ์ประชาคมงดเหล้า จังหวัดนครศรีฯ
 4. นางมันทณา เฮ่าตระกูล นโยบายและแผน สสจ.
 5. นางสาวพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณา กองเลขาฯ
 6. นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล ผู้ประสานงานโครงการ
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
500.00 0.00 2,520.00 0.00 0.00 0.00 3,020.00 lock

พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพในพื้นที่ครั้งที่ 1

24 กุมภาพันธ์ 2561
พวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณาพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ประชุมทีมงานหลักเพื่ออกแบบงาน กำหนดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วม
 2. การประสานกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. ประชุมเตรียมทีมงานร่วมเพื่อแบ่งบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ
 4. ประชาสัมพันธ์ก่อนงาน
 5. จัดเตรียมสถานที่ / ซักซ้อมก่อนวันงาน
 6. จัดงานแบบมีส่วนร่วมภายใต้ แนวคิด จากเสี่ยงเป็นสร้างสรรค์ที่สนุกและมีสาระ
 7. สรุปงาน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เกิดเครือข่ายเยาวชนด้านการลดปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • เครือข่ายเยาวชนเกิดการเรียนรู้เรื่องสถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่
 • เกิดข้อเสนอต่อเครือข่ายเด็ก เรื่องให้เครือข่ายเยาชนได้มีภารกิจในการสร้างการเรียนรู้สร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับเยาวชนในพื้นที่
 • เกิดการแบ่งกลุ่มเครือข่ายออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
 1. เครือข่ายเด็กชายขอบ(เสี่ยง)
 2. เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสุข
 3. เครือข่ายกลุ่มเด็กมัธยมในจังหวัดนครศรีฯ
 4. เครือข่ายกลุ่มเยาวชนด้านนโยบาย แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือ เปลี่ยนเสี่ยงเป็นสร้างสรรค์
 • เกิดการเชื่อมกลไกการขับเคลื่อนด้านการลดปัจจัยเสี่ยง2 ขบวน คือ

  1. ขบวนระบบสุขภาพระดับอำเภอหรือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
  2. ขบวนเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง นครศรีธรรมราช
 • เกิดข้อเสนอต่อฝ่ายนโยบายในพื้นที่ คือ

 1. ขอให้ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการประกาศนโยบายการปกป้องคุ้มครองเด็กจากปัจจัยเสี่ยง เป็นวาระหลักของจังหวัด
 2. ขอให้มีการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนด้านปัจจัยเสี่ยง เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
 3. ขอให้หน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายมีมาตรการและการดำเนินการที่เข้มข้นและเอาจริงเอาจัง
 4. ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งได้มีการจัดการศึกษาด้านการรู้เท่าทันและสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัจจัยเสี่ยงทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อป้องกันการเกิดนักดื่ม นักสูบหน้าใหม่
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 111 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย
 1. โรงเรียนโรงเรียนจรัสพิชากร
 2. โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
 3. โรงเรียนสหมิตรบำรุง
 4. เครือข่ายเยาวชน south youth ranger
 5. กลุ่มเยาวชนทุ่งใสหัวใจยิ้ม
 6. กลุ่มยุวทัศนจ.นครศรีธรรมราช
 7. เครือข่ายตลาดสีเขียว อ.พรหมคีรี
 8. ชุมชนหัวลำภู อ.หัวไทร
 9. คณะทำงานสมัชชาสุขภาพจ.นครศรีธรรมราชประเด็น ปกป้องเยาวชนจากปัจจัยเสี่ยง
 10. กลุ่มลูกขุนน้ำ คีรีวงค์ อ.ลานสะกา
 11. มหาวิทยาลัยนาฎศิลป์
 12. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 13. ทีวิลิกอร์
 14. ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง จ.นครศรีธรรมราช
 15. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทั้งหมดจำนวน 111 คน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,500.00 0.00 16,884.00 1,500.00 0.00 0.00 22,884.00 lock

ประชุมแกนประสานงานครั้งที่ 1

1 กุมภาพันธ์ 2561
พวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณาพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ทำสรุปข้อมูล ผลลัพธ์ ต้นทุน ที่เกิดขึ้นแล้ว
 2. ประสานงานกลุ่มเป้าหมาย
 3. ดำเนินการประชุม
 4. สรุปผลการประชุม
 5. จัดทำแผนปฏิบัติการ 3 เดือน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. การเชื่อมระบบสุขภาพทั้ง 3 ระบบในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ สช. พชอ.เมือง กองทุนฯ
 2. แกนประสานทั้ง 3 ระบบสุขภาพเกิดความคุ้นเคยกัน
 3. แผนปฏิบัติงานร่วมจากทั้ง 3 ระบบ โดยแบ่งตามแนวทางของแต่ละระบบสุขภาพคือ
  • คณะทำงานสมัชชาสุขภาพ จ.นครศรีฯ เป็นฝ่ายอำนวยการ (Monitor) มีการสนับสนุนเชิงนโยบายสาธารณะระดับจังหวัด ส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องมีกระบวนการทำงานเพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานของระบบสุขภาพชุมชนระดับอำเภอ ตำบล โดยจะมีการประชุมติดตาม สรุปความคืบหน้า ทุกๆ 3 เดือน
  • คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองนครศรีฯ (พชอ.) (Supporter) มีการอำนวยการให้ระบบสุขภาพระดับอำเภอมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนเชิงโครงสร้าง คำสั่งแต่งตั้ง บริการข้อมูลด้านสุขภาพ สร้างแผนปฏิบัติการ ควบคุม ประเมิน ติดตาม สรุปผลการดำเนิน พัฒนารูปแบบการทำงาน โดยจะมีการประชุมติดตาม สรุปความคบหน้า ทุกๆ 3 เดือน และมีการพัฒนาศักยภาพ 2 ครั้ง
  • กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล (Actor) มีการปฏิบัติการและสนับสนุนให้เกิดการใช้งบประมาณให้หน่วยงานในพื้นที่ ทั้งหน่วยงาน ท้องที่ ท้องถิ่นองค์กรชุมชน ได้ดำเนินงานด้านการลดปัจจัยเสี่ยงในระดับตำบล และพัฒนาเป็นกติกาหรือข้อตกลงในระดับตำบล โดยจะมีการพัฒนาศักยภาพกองทุนฯ 2 ครั้ง และทีมประสานจะมีการลงพื้นที่เพื่อเสริมพลังตลอดโครงการ
  • หน่วยงานหรือองค์กรภาคประชาสังคมที่ดำเนินงานด้านสุขภาพ มีการทำงานด้านการสร้างการรู้เท่าทัน ทำงานแบบเกาะติด จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ รวมทั้งการเฝ้าระวัง/กระตุ้นกลไกการบังคับใช้กฎหมาย
 4. Action Plan ระยะ 3 เดือน คือ
  • เข้าพบนายแพทย์สาธารณสุข นครศรีฯ 1 ครั้ง
  • พัฒนาศักยภาพกองทุนฯ 1 ครั้ง
  • ประสานนายอำเภอเมืองเพื่อบรรจุประเด็นปัจจัยเสี่ยงใน พชอ.เมืองนครศรีฯ
  • ร่างคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการรับผิดชอบประเด็น
  • ประชุมอนุกรรมการ
 5. กำหนดพื้นที่ปฏิบัติการณ์ (Unit) และผู้เกี่ยวข้อง โดยกำหนดพื้นที่กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลที่มีโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา ตั้งอยู่ เป็นพื้นที่ปฏิบัติการ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 8 คน จากที่ตั้งไว้ 6 คน
ประกอบด้วย
 1. นายสุวิจักร สายช่วย นักวิชาการชำนาญการ สพม.12 (ผู้แทนคณะทำงานสมัชชา สุขภาพ จังหวัดนครศรีฯ)
 2. นายยงยุทธ นาทะชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี (ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองนครศรีฯและจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล)
 3. นายวรวุฒิ ประสานพจน์  ประชาคมงดเหล้า จังหวัดนครศรีธรรมราช
 4. นางสาวสาวิตรี หมั่นช่วย ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 5. นางสาวปัญชนางค์ รัตนสุวรรณ์ ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 6. นางสาวพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณา  เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
 7. นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล ผู้ประสานงานโครงการ
 8. นางสาวนาถอนงค์ คงชัย ผู้แทน สพป.4
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 500.00 3,475.00 0.00 0.00 0.00 3,975.00 lock

ประชุมแกนประสานระบบสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพครั้งที่ 2/10

6 เมษายน 2561
พวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณาพวงเพ็ญ จิ๋ววิเศษณา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เข้าพบปะกับ นายสุวิจักร สายช่วย นักวิชาการชำนาญการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เกิดภาคีความร่วมมือกับ สพม.12
 • สพม.12 มีความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ และร่วมกำหนดยุทธ์ศาสตร์การดำเนินงานแบบเชิงรุกสู่ระบบสุขภาพ ในโรงเรียนมัธยม
 • สพม.12เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันให้ประเด็น เหล้า ยาสูบ เป็นนโยบายระดับเขต
 • สพม.12รับเป็นเจ้าภาพในการบูรณาการกลไกการทำงานและแผนปฏิบัติการโครงการที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 11 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

นายสุวิจักร สายช่วย นักวิชาการชำนาญการ สพม.12

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
500.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 800.00 lock