สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ธ.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61 ค่าจ้างประสานงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และจัดทำข้อมูล รายงาน งวดที่ 1 2 11,000.00 12,140.00
6 ก.พ. 61 ประชุมแกนประสานงานครั้งที่ 1 6 16,000.00 3,975.00
20 ก.พ. 61 พบปะสร้างความเข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ครั้งที่ 1/10 6 1,000.00 3,020.00
1 มี.ค. 61 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพในพื้นที่ครั้งที่ 1 100 22,000.00 22,884.00
10 พ.ค. 61 ประชุมแกนประสานระบบสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพครั้งที่ 2/10 1 1,000.00 800.00
15 มิ.ย. 61 ประชุมแกนประสานระบบสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช 7 0.00 800.00
18 มิ.ย. 61 พบปะสร้างความเข้าใจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพครั้งที่ 3/10 1 1,000.00 500.00
18 ส.ค. 61 สำรวจข้อมูลสถานการณ์ด้านปัจจัยเสี่ยงในระดับกองทุนตำบล 1 30,000.00 37,000.00
22 ส.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน 7 5,000.00 4,280.00
1 ก.ย. 61 ค่าประสานงานประจำเดือนกันยายน2561 1 1,000.00 1,000.00
1 - 25 ต.ค. 61 พบปะประชุมสรุปงานวิจัยเด็กมัธยมต้น ในเขตอำเภอเมืองนครศรีฯ 7 5,000.00 4,556.00
1 พ.ย. 61 ค่าประสานงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 1 1,000.00 1,000.00
7 พ.ย. 61 ลงพื้นที่ประสานงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าเรือ 1 500.00 500.00
20 พ.ย. 61 ลงพื้นที่ประสานงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาเคียน 1 500.00 500.00
1 ธ.ค. 61 ค่าประสานงานประจำเดือนธันวาคม 2561 1 1,000.00 1,000.00
7 ธ.ค. 61 ลงพื้นที่ประสานงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากนคร 1 500.00 500.00
20 ธ.ค. 61 ลงพื้นที่ประสานงานกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลปากพูน 1 500.00 500.00
1 ม.ค. 62 ค่าประสานงานประจำเดือนมกราคม2562 1 1,000.00 1,000.00
1 ก.พ. 62 ค่าประสานงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 1 1,000.00 1,000.00
12 ก.พ. 62 ลงพื้นที่ประสานงานกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลท่าแพ 1 500.00 500.00
22 ก.พ. 62 ประชุมคณะทำงานโครงการ 7 5,000.00 2,779.00
1 มี.ค. 62 ค่าประสานงานประจำเดือนมีนาคม 2562 1 1,000.00 1,000.00
8 มี.ค. 62 ประชุมรายงานผลการดำเนินโครงการ ร่วมกับ สจรส.มอ. 1 1,152.00 1,152.00
27 มี.ค. 62 ประชุมกำหนดแนวทางการลดปัจจัยเสี่ยงเพื่อป้องกันนักดื่มนักสูบหน้าใหม่ 20 45,000.00 11,500.00
5 เม.ย. 62 ประชุมกองทุนท้องถิ่นสู่การลดปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มมัธยมต้น 65 45,000.00 53,830.00
22 - 23 พ.ค. 62 ประชุมสรุปการดำเนินงานการพัฒนากองทุนท้องถิ่นสู่การลดปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มมัธยมต้น 50 20.00 33,200.00
รวม 292 196,672.00 26 200,916.00