สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 1

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 1
ภายใต้โครงการ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด)
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 5 สิงหาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2564
งบประมาณ 995,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ คณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 1
ผู้รับผิดชอบโครงการ สุวิทย์ สมบัติ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ เพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์, ไพรัตน์ รัตนชมภู, นพดล จำรัส, ธวัชชัย กันทะวันนา, นพดล พรมรักษา, อดิศร ปันเซ, มนัสชนก ณ มงคล, จินต์จุฑา พุ่มพวง,
พื้นที่ดำเนินการ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง แม่ฮ่องสอน ลำพูน แพร่ น่าน พะเยา
ละติจูด-ลองจิจูด 18.780166,98.976603place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 497,500.00
2 1 ต.ค. 2563 30 เม.ย. 2564 497,500.00
รวมงบประมาณ 995,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

การขับเคลื่อนพัฒนากลไกการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในการทำแผน พัฒนาโครงการ และติดตาม ประเมินผลโครงการโดยดำเนินการร่วมกันของเครือข่ายสสส. สปสช. และสธ.ของกองทุนตำบลตามบริบทพื้นที่ดังนี้

  1. นำร่องในพื้นที่กองทุนตำบลของอปท.ที่มีการดำเนินการร่วมกับพชอ.5 จังหวัดๆละ 1 อำเภอ ๆละ 9-11 กองทุน รวม 51 กองทุน คือ แพร่ น่าน ลำพูน พะเยาและแม่ฮ่องสอน
  2. ดำเนินการในพื้นที่เทศบาลขนาดใหญ่ 2 จังหวัดคือเทศบาลนครลำปางและเชียงรายและ
  3. ดำเนินการกองทุนตำบลในรพสต.ถ่ายโอนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่เป้าหมายในการทำแผน พัฒนาโครงการ และติดตาม ประเมินผลโครงการโดยดำเนินการร่วมกันของเครือข่ายสสส. สปสช. และสธ.

มีกลไกการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่เขต 1ในการทำแผน พัฒนาโครงการ และติดตาม ประเมินผลโครงการโดยดำเนินการร่วมกันของเครือข่ายสสส. สปสช. และสธ.

8.00
2 ดำเนินการนำร่องพื้นที่ต้นแบบการบูรณาการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยดำเนินการร่วมกับกลไกในพื้นที่ ที่มาจากเครือข่ายสสส. สปสช.และสธ.และกองทุน ฯในการพัฒนาศักยภาพของโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ฯ และบูรณาการการทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

มีพื้นที่ต้นแบบการบูรณาการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในการจัดทำแผนงานหรือโครงการอย่างน้อยพื้นที่ละ 1แผนงาน1โครงการ

51.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
1 การ coaching ทีมระดับเขต ให้สามารถสนับสนุนการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 82 230,000.00 4 171,377.00
15 พ.ย. 62 การประชุม coaching ทีมระดับเขต เขต 1 เชียงใหม่ 20 66,000.00 65,550.00
15 พ.ย. 63 การประชุมเชิงปฏิบัติการcoachingทีมระดับเขตและพื้นที่ในการติดตามและประเมินผลโครงการของพื้นที่โดยใช้โปรแกรมออนไลน์ 22 69,000.00 68,634.00
26 มิ.ย. 64 การประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการในพื้นที่เขต1ในทีมระดับเขตและพื้นที่ 30 80,000.00 17,225.00
2 ก.ค. 64 การถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ 10 15,000.00 19,968.00
2 การ coaching ทีมระดับพื้นที่ ให้สามารถสนับสนุนผู้เสนอโครงการในการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการติดตามโครงการ ทั้งในขั้นตอนการจัดทำแผนกองทุนตำบลฯ พัฒนาโครงการและการติดตาม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 910 644,250.00 17 533,025.00
13 ธ.ค. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนในพื้นที่พชอ.เวียงสา จังหวัดน่าน ครั้งที่1 45 28,150.00 25,926.00
23 ธ.ค. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนในพื้นที่พชอ.ร้องกวาง จังหวัดแพร่ ครั้งที่1 50 27,000.00 23,330.00
24 ธ.ค. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนในพื้นที่พชอ.ลี้ จังหวัดลำพูน ครั้งที่1 55 30,000.00 27,694.00
26 ธ.ค. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนในพื้นที่พชอ.เมือง จังหวัดพะเยาครั้งที่1 55 34,650.00 26,450.00
9 ม.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนในพื้นที่พชอ.แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งที่1 42 36,480.00 32,556.00
24 ม.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนในพื้นที่รพสต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่1 35 29,050.00 23,650.00
28 - 29 ม.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย ครั้งที่1 126 63,940.00 52,172.00
30 ม.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนในพื้นที่เทศบาลนครลำปาง ครั้งที่1 112 52,760.00 35,350.00
5 - 6 มิ.ย. 63 การประชุมเชิงปฎิบัติการสาธิตและพัฒนาทักษะในการบันทึกการพัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรมและการติดตามโครงการโปรแกรมแก่ทีมพื้นที่ใน8 พื้นที่เขต1ครั้งที่2 30 82,500.00 78,755.00
2 ก.ค. 63 การ coaching ทีมระดับพื้นที่ และพื้นที่เป้าหมายอำเภอร้องกวางจ.แพร่ครั้งที่2 35 25,000.00 20,730.00
8 ก.ค. 63 การ coaching ทีมระดับพื้นที่ และพื้นที่เป้าหมายเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ครั้งที่ 2 35 28,500.00 21,550.00
9 ก.ค. 63 การ coaching ทีมระดับพื้นที่ และพื้นที่เป้าหมายอำเภอเมือง จ.พะเยา ครั้งที่ 2 35 32,000.00 21,150.00
10 ก.ค. 63 การ coaching ทีมระดับพื้นที่ และพื้นที่เป้าหมายอำเภอเวียงสา จ. น่าน ครั้งที่2 70 41,000.00 31,876.00
17 ก.ค. 63 การ coaching ทีมระดับพื้นที่ และพื้นที่เป้าหมายอำเภอลี้ จ.ลำพูน ครั้งที่2 35 32,000.00 24,466.00
23 ก.ค. 63 การ coaching ทีมระดับพื้นที่ และพื้นที่เป้าหมายอำเภอแมาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่2 40 33,000.00 30,736.00
29 ก.ค. 63 การ coaching ทีมระดับพื้นที่ และพื้นที่เป้าหมายเทศบาลนครลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง ครั้งที่2 50 34,300.00 25,752.00
5 ส.ค. 63 การ coaching ทีมระดับพื้นที่ และพื้นที่เป้าหมายเทศบาลนครเชียงราย จ.เชียงราย ครั้งที่2 60 33,920.00 30,882.00
3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ (ทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่/จัดประชุมในพื้นที่ พชอ.) กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 110 80,750.00 4 75,007.00
26 ส.ค. 63 การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาแผน การบันทึกการพัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรมและการติดตามโครงการในโปรแกรมในพื้นที่พชอ.ร้องกวาง 25 17,125.00 16,698.00
28 ส.ค. 63 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนในพื้นที่พชอ.เวียงสา จ.น่าน 45 22,825.00 21,849.00
30 ส.ค. 63 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผน ข้อเสนอโครงการ การบันทึกกิจกรรมและการติดตามกองทุนในพื้นที่พชอ.เมือง จังหวัดพะเยา 20 20,100.00 18,500.00
31 ส.ค. 63 การประชุมเชิงปฎิบัติการในการบันทึกแผน พัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรมและการติดตามโครงการในโปรแกรมแก่ทีมพื้นที่รพสต.โอนย้ายตำบลสันนาเม็งอ.สันทรายจ.เชียงใหม่ 20 20,700.00 17,960.00
4 การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่เขต1 กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 235 249,000.00 4 278,848.00
2 - 14 ก.พ. 64 การติดตามแผนและโครงการ การสังเคราะห์ผลการดำเนินงานและสรุปผลการทำงานของแต่ละพื้นที่ของแต่ละกองทุนตำบลฯ และท้องถิ่นที่รับโอนรพ.สต. ในพื้นที่ 8 จังหวัด 30 100,000.00 71,991.00
18 มี.ค. 64 - 25 พ.ค. 64 การติดตามแผนและโครงการของแต่ละกองทุนตำบลฯ และท้องถิ่น. ในพื้นที่ เขต1 165 111,100.00 169,564.00
30 - 31 มี.ค. 64 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการทำงานของแต่ละพื้นที่เขต1 อำเภอร้องกวาง จ.แพร่ 30 20,900.00 22,808.00
7 เม.ย. 64 การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพื้นที่เขต1เทศบาลสันนาเม็ง อ.สันทรายจ.เชียงใหม่ 10 17,000.00 14,485.00

1.ประชุมชี้แจงภาพรวมโครงการ บรรยายการจัดทำแผนงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพแก่แกนนำ 3..ประชุมเชิงปฏิบัติการสาธิตการบันทึกแผนงานโครงการในโปรแกรมonline 4.สาธิตการใช้โปรแกรมzoom.ในการใช้ร่วมประชุม ติดตาม5.ติดตามเสริมพลังในพื้นที่ 6.ติดตามโดยใช้โปรแกรมonline

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เกิดรูปแบบการบูรณาการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือตอนบน

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2562 09:04 น.