สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 1

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย ครั้งที่1

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย ครั้งที่1

28 มกราคม 2563
เพชรรุ่งเขต1เพชรรุ่งเขต1
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo แบ่งกลุ่มแบ่งกลุ่ม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

28มกราคม 2563 มีกระบวนการดังนี้

 1. รองนายกเทศมนตรีนครเชียงรายกล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงานของด้านสาธารณสุขของเทศบาล
 2. ชี้แจงภาพรวมการดำเนินกิจกรรมของโครงการ ที่มาของการดำเนินการโครงการ การจัดทำแผนการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาข้อเสนอโครงการ โดยผู้รับผิดชอบโครงการ
 3. ชี้แจงการจัดทำแผน การทำโครงการการ โครงสร้างของโปรแกรมonline ในการทำแผน และการเสนอโครงการ พัฒนาโครงการโดยพี่เลี้ยงเขต
 4. สาธิตการบันทึกการจัดทำแผนการพัฒนาโครงการ
 5. แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่มทำแผนทั้ง 5 แผน และฝึกปฎิบัติการบันทึกโปรแกรม โดยมีพี่เลี้ยงเขตและพื้นที่ร่วมดูแล
 6. ทดลองบันทึกการพัฒนาโครงการ
 7. ตรวจสอบการบันทึกและอธิบายซำ้
 8. นัดหมายการติดตามเสริมพลังของทีมพี่เลี้ยง
 9. เจ้าหน้าที่ให้ความรู้และร่วมรณรงค์เรื่องการกินร้อนซ้อนกลาง การล้างมือและการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อทางเดินหายใจโคโรน่าไวรัส

29มกราคม 2563 มีกระบวนการดังนี้

 1. สมาชิกสภาเทศมนตรีนครเชียงรายกล่าวต้อนรับ พบปะผู้เข้าร่วมประชุมและร่วมสังเกตการณ์กระบวนการ
 2. ชี้แจงภาพรวมการดำเนินกิจกรรมของโครงการ ที่มาของการดำเนินการโครงการ การจัดทำแผนการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาข้อเสนอโครงการ โดยผู้รับผิดชอบโครงการ
 3. ชี้แจงการจัดทำแผน การทำโครงการการ ภาพรวมโครงสร้างของโปรแกรมonline ในการทำแผน และการเสนอโครงการ พัฒนาโครงการโดยพี่เลี้ยงเขต
 4. สาธิตการบันทึกการจัดทำแผน การพัฒนาโครงการในโปรแกรม
 5. แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่มทำแผนทั้ง 5 แผน และฝึกปฎิบัติการบันทึกโปรแกรม โดยมีพี่เลี้ยงเขตและพื้นที่ร่วมดูแล
 6. ทดลองบันทึกการพัฒนาโครงการ
 7. ตรวจสอบการบันทึกและอธิบายซำ้
 8. นัดหมายการติดตามเสริมพลังของทีมพี่เลี้ยง
 9. เจ้าหน้าที่ให้ความรู้และร่วมรณรงค์เรื่องการกินร้อนช้อนกลาง การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัยและการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อทางเดินหายใจโคโรน่าไวรัส
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

28มค.2563 มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมครอบคลุมตามกำหนด ประกอบด้วยประธานอสม. 30 ชุมชน กรรมการกองทุนฯ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการทดลองทำแผนครอบคลุมทั้ง 5 แผน กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่สามารถทดลองบันทึกการทำแผนและการพัฒนาโครงการ กิจกรรมได้ 29มค.2563 มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมครอบคลุมตามกำหนด ประกอบด้วยประธานอสม. 35 ชุมชน กรรมการกองทุนฯ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในรพสต.ในเครือข่ายของเทศบาลให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการทดลองทำแผนครอบคลุมทั้ง 5 แผน กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่สามารถทดลองบันทึกการทำแผนและการพัฒนาโครงการ กิจกรรมได้

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
18,000.00 0.00 33,172.00 1,000.00 0.00 0.00 52,172.00 lock_open