สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 1

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนในพื้นที่พชอ.เวียงสา จังหวัดน่าน ครั้งที่1

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนในพื้นที่พชอ.เวียงสา จังหวัดน่าน ครั้งที่1

14 ธันวาคม 2562
เพชรรุ่งเขต1เพชรรุ่งเขต1
รายงานจากพื้นที่
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.รองนายกเทศมนตรีกล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ของเทศบาลตำบลเวียงสา2.ชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ โดย ผู้รับผิดชอบโครงการ 2.อธิบายรายละเอียดวิธีการจัดทำแผน รายละอียดการบันทึกสถานการณ์ วัตถุประสงค์ ที่มาของข้อมูลที่จะบันทึก และการพัฒนาโครงการในโปรแกรมonline โดยพี่เลี้ยงเขต 3.สาธิตการเข้าถึงโปรแกรม การบันทึกการพัฒนาแผนและพัฒนาโครงการ 4.แจ้งUsernameและPasswordให้แก่พิ้นที่และฝึกปฏิบัติการบันทึกการทำแผนและพัฒนาโครงการรายบุคคลโดย ทีมพี่เลี้ยงเขต 5.การจัดทำแผนการcoachingของพื้นที่เพื่อหนุนเสริมในการบันทีกแผน และการพัฒนาโครงการลงในโปรแกรมโดยทีมระดับพื้นที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการกิจกรรมครบทั้ง 11 แห่ง ผู้เข้าร่วมทุกคนสามารถเข้าถึงโปรแกรมได้ทุกคนและมีตัวแทนกรรมการพชอ.เข้าร่วมประชุม ทดลองใช้โปรแกรมและแสดงความจำนงจะขออนุญาติอีก6 รพสต.และ 3 กองทุนเข้าร่วมกิจกรรมในคราวต่อไปและขอทีมพี่เลี้ยงพื้นที่ให้คำแนะนำกลุ่มที่จะขออนุญาตเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่ม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
9,500.00 0.00 15,726.00 700.00 0.00 0.00 25,926.00 lock_open